Åb. 18,4.

Drag ud fra hende!
Profetien i Åb. 18 peger frem til den tid, da den religiøse verdens fald vil blive fuldstændigt, fordi den har forkastet den trefoldige advarsel, som er fremholdt i Åb. 14,6-12. I vers 1-4 bliver dette advarselsbudskab fremstillet i dets skarpeste form. Det er Guds sidste budskab til verden.

Den mægtige engel, som formidler budskabet, vil oplyse hele jorden med sin herlighed. Dette giver en fuldstændig opfyldelse af Esajas profeti: "Gør dig rede, bliv lys, thi dit lys er kommet, Herrens herlighed er oprundet over dig." Es. 60,1.

Lyset, som skal oplyse jorden under den afsluttende magtkamp, vil blive en åbenbaring af Kristi fuldkomne retfærdighed og nåde. Det vil være en sidste indbydelse til menneskene, om at vende sig til ham, som udsletter deres synd, idet han gør tjeneste i det allerhelligste i den himmelske helligdom i kraft af det soneoffer, han bragte på korset.

Den sidste, store gave Gud vil give sit folk, er en rig fylde af Helligånden, den karakterforvandlende kraft, som vil sætte dem i stand til at leve som hans børn, mens plagerne falder. Ånden, som fylder den sidste rest af Guds børn, vil herliggøre Kristus og åbenbare kraften i hans fuldkomne offer på Golgata. Joh. 16,13-14.

På den måde vil Gud udruste sit folk med kraft til at forkynde det opsigtsvækkende budskab: "Faldet, faldet er Babylon!" Kun korset kan afsløre synden. Kun de, som i det allerhelligste i den himmelske helligdom, har set korsets genskin, og er blevet klar over, hvor meget Gud afskyr synden, men elsker synderen, kan bringe dette indtrængende budskab ud.

Helligåndens overbevisende kraft vil splitte mørket, som det faldne Babylon er hyllet i, og mange vil følge Kristi røst, som opfordrer dem til at drage ud "fra hende".

Budskabet om, at drage ud fra den menighed du er i, er et meget alvorligt budskab. Det var det også da Lot fik at vide at han skulle samle sin familie og forlade byen.

1Mos 19,12-13 Så sagde de to mænd til Lot: "Hvis der er andre her, som hører dig til, svigersønner, sønner eller døtre, ja, enhver der hører dig til i byen, så før dem bort herfra, for vi skal ødelægge dette sted. Herren har hørt deres høje skrig, og nu har han sendt os for at ødelægge byen."

Lot gik straks til sine børn og opfordre dem til at følge ham og forlade det "trossamfund" de var i. Men det ville de ikke.

1Mos 19,14 Lot gik hen til sine svigersønner, som skulle giftes med hans døtre, og sagde: "Skynd jer væk herfra, for Herren vil til at ødelægge byen." Men hans svigersønner troede, han holdt dem for nar.

Resultatet var at de omkom sammen med alle de andre ugudelige i byen "dette trossamfund"

Herren giver i dag de kristne i alle de forskellige trossamfund dette klare budskab. Undersøg ud fra Bibelen og Biblen alene om det du tror på nu også er i overensstemmelse med Biblens lære.

Hvis ikke det er det, så må du ikke fortsætte med at komme i menigheden da du uvægerligt vil blive så påvirket af falske læresætninger, at du også vil drikke af kvindens bæger med falske læresætninger.
Du vil sandsynligvis være i tvivl om, hvor du skal gå hen. Det er der mange før dig der har været.

Jer 50,8 Flygt fra Babylonien, fra kaldæernes land! Drag ud som bukke i spidsen for småkvæget!

Jer 51,45 Mit folk, drag ud derfra, red jeres liv fra Herrens glødende vrede!

Jeg vil meget opfordre dig til at tage rigtig god tid til meget grundigt at læse Pauli ord til korinterne.

2Kor 6,14-18 Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? Hvordan kan Kristus og Beliar stemme overens, eller hvordan kan en troende have lod og del med en vantro? Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt: "Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk." Derfor: "Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer, og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige."

Lagde du mærke til at en betingelse for at du kan være en Guds søn eller datter og at Herren vil tage imod dig er at du skiller dig ud fra dem der har valgt ikke at følge Guds ord og de anvisninger der giver for et liv med Gud.
Det er ikke et spørgsmål om, hvor du skal gå hen, men en befaling om at skille dig ud.

2Joh 1,9-11 Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud; men den, der bliver i hans lære, har både Faderen og Sønnen. Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen; for den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger.

Jak 4,4 I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud.

Rom 16,17-18 Jeg formaner jer, brødre, til at holde øje med dem, der i modstrid med den lære, I har taget imod, skaber splittelse og fører andre til fald. Hold jer fra dem! Den slags mennesker tjener ikke vor Herre Kristus, men deres egen bug, og med søde og indsmigrende ord forleder de troskyldige mennesker.

2Thess 3,6 Vi påbyder jer, brødre, i vor Herre Jesu Kristi navn at holde jer fra enhver broder, der lever et uordentligt liv og ikke holder sig til den overlevering, de modtog af os.

Jeg kunne give dig endnu en lang række af henvisninger til Guds ord om dette at drage ud, at skille dig ud, men hvis du lader Helligånden påvirke og lede dig, så tror jeg at disse er nok.

Jeg vil dog gøre dig opmærksom på at det IKKE er Guds og Biblens sandheder du skal gå væk fra, men det er for at du fortsat kun leve et liv i overensstemmelse med Jesu lære, at du skal skille dig ud.
Læs nu følgende to skriftsteder.

1Mos 12,1 Herren sagde til Abram: "Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig.

Hebr 11,8 I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog af sted uden at vide, hvor han kom hen.

Som du kan se vidste Abraham ikke hvor han kom hen, men han adlød alligevel Guds befaling.
Nogle har stillet spørgsmålet om, hvorfor Babylon faldt?
Teksten i Åb. Kap. 18 giver et meget klart svar på dette!

Babylon der er et symbol på de kristne trossamfund og menigheder, falder og er faldet fordi den afviger fra Biblens sande lære!