Åb. 18,7.

Den hovmodige kvinde!
De, som adlyder Gud og holder alle hans bud, vil møde en lignende modstand som den, David mødte. Lærde mænd, hovmodige og pralende i deres formodede overlegenhed, vil ligesom Goliat føle sig tilskyndet til at foragte den lille skare, som lyder Gud. Mange af disse Guds børn har aldrig taget eksamen ved en eller anden stor læreanstalt. Men med Bibelen i hånd står de frem og forsvarer Guds sandhed, hævder hans sabbat, som er blevet trådt under fødder af dem, som ikke vil holde hans lov. Herren kan fuldkomme sin kraft i vor skrøbelighed. Dersom menneskene lig David vil forglemme sig selv og søge at ære Gud og kæmpe for hans navn og hans sandhed, så vil han virke kraftigt for dem og krone deres bestræbelser med held. Men der er mange, som tager æren til sig selv, dersom Guds værk går fremad ved deres hånd. De bliver hovmodige og selvtilfredse, smigrende sig med, at deres fremgang skyldes deres egen overlegne dygtighed. Fremgang i arbejdet vil ofte blive til ødelæggelse for den, der således er blevet æret af Herren. Vor medlidende Fader i himlen ynkes over vor svage natur og bærer længe over med vore dårskaber. Var dette ikke tilfældet, ville han ikke have givet sin Søn til en falden verden, hvor han måtte tåle Satans anløb og fristelser for således at vise menneskene, hvorledes de kan sejre.

Peter formaner sine brødre: "Ligeså skal I unge underordne jer de ældre; og ifør jer alle ydmyghed over for hverandre; thi "Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge giver han nåde". 1Pet 5,5. Apostelen Paulus opmuntrer ligeledes sine brødre i Filippi til enighed og ydmyghed: "Hvis da formaning i Kristus betyder noget, hvis opmuntring i kærlighed, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig kærlighed og barmhjertighed betyder noget, så gør min glæde fuld kommen ved alle at være enige, ved at have den samme kærlighed, samme sjæl, samme sind. Gør intet af egennytte eller lyst til tom ære, men agt i ydmyghed hverandre højere end jer selv, og se ikke hver på sit eget, men også på de andres. Lad det samme sindelag være i jer, som var i Kristus Jesus." Fil 2,1-5. Atter formaner Paulus sine brødre: "Kærligheden skal være oprigtig; afsky det onde, hold jer til det gode; vær hverandre hjertelig hengivne i broderkærlighed; kom hverandre i forkøbet med at vise ærbødighed!" Idet han skriver til efeserne, siger han: "Underordner jer under hverandre i ærefrygt for Kristus." Rom 12,9-10; Ef 5,21.

2Krøn 26,16 Men da han havde fået magt, blev han så hovmodig, at det førte til fordærv. Han blev troløs mod Herren sin Gud og gik ind i Herrens tempel for at bringe røgelsesofre på røgelsesofferalteret.

Ordsp 16,5 Enhver hovmodig vækker Herrens afsky, visselig, han forbliver ikke ustraffet!

Ordsp 18,12 Menneskehjertets hovmod går forud for ulykke, ydmyghed går forud for ære.

Ordsp 21,4 Øjnenes stolthed og hjertets hovmod, uretfærdiges lampe, er en synd.

Ez 16,50 De blev hovmodige og gjorde, hvad der var afskyeligt for mig. Da jeg så det, fjernede jeg dem.