Åb. 21,2.
Den ny Jerusalem!
Hovedstaden på den nye jord kaldes den hellige stad, det nye Jerusalem, en by, som bliver helt anderledes end det Jerusalem, som findes i Palæstina. Den er Guds eget værk og fuldkommen på alle måder. Den vil komme ned fra Himmelen ved slutningen af de tusinde år. (Sml. Gal. 4,26; Hebr. 12,22; 13,14; Zak. 14,3-11.)

Johannes skildrer det nye Jerusalem som en brud, smykket for sin brudgom. Staden med alle de forløste, bliver beskrevet som en hellig brud. Brudgommen har vundet den med sin kærlighed. Guds hemmelighed, som Bibelen omtaler flere steder, vil da være fuldbyrdet, for han vil tage bolig i de forløstes hjerter. På den måde vil han virkeliggøre den evangeliske sandhed, som blev symbolsk fremstillet i tabernakeltjenesten i det gamle Israel. (2Mos. 25,8; Joh. 17,20-24; Ef. 5,23 og 27 samt 32.)

Vi er stadig blandt jordisk aktivitets skygger og tummel. Lad os med dyb alvor betænke de kommende velsignelser. Lad vor tro trænge gennem hver tjeneste af mørkets skyer og beskue han, som døde for verdens synder. Han har åbnet paradisets porte for alle, som modtager ham og tror på ham. han giver dem magt til at være Guds sønner og døtre. Lad de trængsler, som smerter os så dybt blive gavnlige lærdomme, som lærer os at trænge fremad imod målet, som Sejrspris, til hvilken vi er kaldet i Kristus Jesus. Lad tanken om Herrens snare komme opmuntre os. Lad dette håb glæde vore hjerter. "Thi der er endnu kun en liden stund, snart, snart, så kommer han, der skal komme, og han tøver ikke." Hebr 10,37. Salige er de tjenere, som Herren finder vågne, når han kommer.

Vi er på vej hjemad. Han, som elskede os så meget, at han ville dø for os, han har bygget en stad for os. Det ny Jerusalem er vort hvilested. Der bliver ingen sorg i Guds stad - ingen klage - ingen knuste forhåbninger og sårede følelser skal begrædes. Snart skal sorgens dragt ombyttes med bryllupsdragten. Snart skal vi overvære kroningen af vore konge. De, hvis liv er blevet skjult med Kristus, de, som på denne Jord har stridt troens gode strid, skal skinne med Forløserens herlighed i Guds rige.

Det vil ikke vare længe, før vi skal se ham, i hvem vort håb om evigt liv findes. I hans nærværelse vil alle trængsler og lidelser i dette liv blive som intet. "Så kast da ikke jeres frimodighed bort, den har nemlig stor løn i følge; thi I behøver udholdenhed for at gøre Guds vilje og få, hvad der er forjættet. Thi "der er endnu kun en liden stund, snart, snart, så kommer han, der skal komme, og han tøver ikke." Hebr 10,35-37. Se opad, se opad, og lad stadig din tro forøges. Lad denne tro lede dig langs den snævre sti, som fører gennem Guds stads porte og ind i det store hinsides. Den vidtstrakte, ubegrænsede fremtid af herlighed, som tilhører de forløste. "Så vent da tålmodigt, brødre! indtil Herrens komme. Se, bonden bier på jordens dyrebare afgrøde og venter tålmodigt på den, til den har fået tidligregn og sildigregn. Vent da også I tålmodigt, styrk jeres hjerter; thi Herrens komme er nær." Jak 5,7-8.