Åb. 21,3.

Guds bolig hos menneskene!
2Kor 6,16-18 Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt: "Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk." Derfor: "Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer, og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige."

Ez 37,26-28 Jeg slutter en fredspagt med dem; det skal være en evig pagt. Jeg gør dem talrige, og jeg giver dem min helligdom for evigt. Min bolig skal være hos dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Så skal folkeslagene forstå, at jeg er Herren. Jeg helliger Israel, for min helligdom er hos dem til evig tid.

"Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds Ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham; thi Guds tempel er helligt, og I er jo hans tempel!" 1Kor 3,16-17. Intet menneske kan ved egen kraft udrydde de onde ånder, som har taget dets hjerte i besiddelse. Kun Kristus kan rense sjælens tempel. Men han tiltvinger sig ikke adgang. Han kommer ikke ind i hjertet, som han i gamle dage kom ind i templet; men han siger: "Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind til ham." Åb 3,20. Han kommer og ikke blot for en enkelt dag, for han siger: "Jeg vil bo og vandre iblandt dem, ..... og de skal være mit folk." Han vil ..... træde vor brøde under fod, du vil kaste alle vore synder i havets dyb!" 2Kor 6,16; Mika 7,19. Hans nærhed vil lutre og helliggøre sjælen, så den kan blive et helligt tempel for Herren og "en Guds bolig i Ånden." Ef 2,21-22.

Herren siger: "Jeg skal juble over Jerusalem og frydes ved mit folk". "Se, nu er Guds bolig hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem". Es 65,19; Åb 21,3. På den nye jord skal der kun herske retfærdighed. "Intet urent skal nogen sinde komme ind i den, ej heller nogen, som øver vederstyggelighed og løgn". Åb 21,27. Guds hellige lov vil blive holdt i ære af alle under solen. De, der har vist troskab mod Gud ved at holde hans bud, skal bo hos ham.

B

Gud vil bo hos sit folk!
3Mos 26,11-12 Jeg vil opslå min bolig iblandt jer, og jeg vil ikke vrage jer. Jeg vil vandre midt iblandt jer, og jeg vil være jeres Gud, og I skal være mit folk.

Hav i sinde, at tiden aldrig må komme hvor Satans djævelske skygger ikke vil være kastet på tværs af vor sti for at spærre af for vor tro og fordunkle lyset der udstråler Jesu nærværelse, retfærdighedens sol. Vor tro må ikke vakle, men spalte sig gennem den skygge. Vi må have en erfaring som ikke bliver begravet i tvivlens mørke. Vor tro er ikke i følelser men i sandhed. Den inspirerede apostel taler fra vort sted bygget på apostlenes og profeternes grundlag, Jesus Kristus der selv er hovedhjørnestenen. Kristi menighed er fremstillet som opbygget til en Guds bolig i Ånden. Hvis vi er rodfæstede og grundfæstede i kærlighed," skal vi sammen med alle de hellige kunne fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse." Oh, værdifulde muligheder og opmuntringer! I det menneskelige hjerte der er renset fra al moralsk urenhed dvæler den dyrebare Frelser, og forædler og helliggør hele naturen, og gør mennesker til et tempel for Helligånden.

Oprettelsen af Guds rige foregår nu, idet hjerter, som har været fulde af synd og oprørskhed, dag efter dag giver efter for hans kærligheds magt; men den fulde oprettelse af hans herlighedsrige vil ikke finde sted for ved Kristi andet komme til Verden. "Riget og herredømmet og storheden, som tilhørte alle rigerne under Himmelen," skal "gives til den Højestes helliges folk". De skal arve det rige, som har været beredt for dem "fra Verdens grundvold blev lagt." (Dan. 7,27; Matt 25,34). Da vil Kristus overtage sin store magt og herske som konge.

De himmelske porte vil endnu en gang løfte sig, og med ti tusind gange ti tusind og tusind gange tusind hellige vil vor Frelser træde frem som kongers konge og herrers herre. Jehova Immanuel "skal være konge over hele Jorden. På hin dag skal Herren være én og hans navn ét"" "Guds bolig skal være hos menneskene, "og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem." (Zak. 14,9; Åb 21,3).