Bemærk at den magt der her er tale om vil søge at hindre det daglige offer og kaste sandheden til jorden.
At hindre det daglige offer er det samme som at hindre befolkningen i at få tilgivelse for deres synder. At kastesandheden til jorden er at få befolkningen til at tro på, at det ikke er nødvendigt med tilgivelse. Denne lære er i dag meget udbredt i alle de kristne trossamfund. Det man siger, er at Gud er en kærlig Gud, som ikke tager tingene så nøje og blot vi siger, at vi tror på ham, så er vi sikker på Guds velbehag og det evige liv. Men dette er ikke hvad Guds ord, Biblen lærere. Men også her er det lykkedes for denne magt – organisation at få befolkningen til at tro på, at Biblen blot er en ganske almindelig roman, som man ikke behøver at tage særlig højtidelig.

2Kor 11,13-15 De er falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle. Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.

Mennesket der afviser Herrens ord, der bestræber sig for at skabe sin egen vej og vilje, river budbringeren og de budskaber i stykker som Gud sendte for at røbe ham hans synder. Hans egne tilbøjeligheder har påvirket hans adfærd, og han har bygget sig selv op på en forkert vej. Den guddommelige retningslinie er, Enten I nu spiser eller drikker, eller hvad I gør, så gør det til alt til Guds ære!" Men han ville ikke gøre dette. Som en mand tænker, sådan er han. Indefra, ud fra hjertet, udvikler sig onde tanker der er udviklet af Satan. Han begynder at bruge spidsfindigheder i tekniske finesser og måder. Satans ånd binder ham til fjenden for at bære et kritiske ord på mindre vigtige emner. Sandheden bliver af mindre og stadig mindre værdi for ham. Han bliver en anklager for hans brødre, osv. og laver om på ledere. Verden udenfor har en større vægt for ham end lysets strøm som Gud har hældt ind i verden i de budskaber som han har givet, og som han engang glædede sig ved. 
Oh, så mange ting har udviklet sig siden han blev så fuld af had mod Gud fordi hans farer og forurettelser var bragt for ham! Han har tilladt onde tanker at styrkes og få overhånd, fordi han, dag for dag, ikke har spist og drukket af Guds søns blod, fordi han ikke er blevet en deltager af den guddommelige natur. Ting som kommer indefra besmitter mennesket. Hvor fordærvet vil så den kilde ikke være hvor disse onder har taget deres oprejsning! 

Uhelliggjorte prædikanter stiller sig selv imod Guds ånd. De priser Kristus og denne verdens gud i samme åndedrag. Når de foregiver at tage i mod Kristus, tager de imod Barabbas, og ved deres handlinger siger de, Ikke ham, men Barabbas." Lad alle der læser disse linier, give agt. Satan har gjort den stolthed han kan gøre. Han kunne tænke sig at opløse den enhed som Kristus bad, måtte eksistere i hans menighed. Han siger, "Jeg vil gå ud og være en løgnagtig ånd og bedrage dem jeg kan, til at kritisere, og fordømme og skuffe." Lad den bedrageriske synd og de falske vidne være i en menighed der har haft stort lys, stor klarhed, og den menighed vil kassere det budskab som Herren har sendt, og tage imod de mest urimelige påstande og falske antagelser og falske teorier. Satan ler af deres tåbelighed, for han ved hvad sandhed.

Der vil blive gjort en anstrengelse fra mange foregivne venner af uddannelse for at skille religionen ud fra videnskaben i vore skoler. De vil ikke spare nogen anstrengelse eller udgift for at give en verdslig viden. Man de vil ikke blande den med kundskaben om, hvad Gud har åbenbaret til at fuldkomnekarakteren. Og det til trods for, at en oplæring i Guds sandhed ville udvikle sindet og give verdslig viden samtidigt, for selve grundlagt for sand uddannelse er Herrens frygt. Salmisten siger; Herrens frygt er visdommens begyndelse." Guds levende ord afslører løgnens Faders bedragerier. Hvem af vor ungdom kan vide noget om, hvad der er sandhed i sammenligning med vildfarelse, hvis de ikke bliver kendt med skrifterne? Sand gudfrygtigheds enkelhed må bringes ind i undervisningen af vore unge, hvis de skal få guddommelig viden nok til at kunne undfly den fordærvelse, som er i verdens begær. De, der er sande Kristi efterfølgere, vil ikke kun tjene Gud, når det er overensstemmelse med deres egne tilbøjeligheder men fuldt så vel, når det indebærer selvfornægtelse og dette at bære sit kors. Det indtrængende råd, som apostlen Paulus gav til Timoteus, at han ikke måtte svigte i at gøre sin pligt, burde holdes op for ungdommen for i dag; "Lad ikke nogen ringeagte dig fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i færd, i kærlighed, i troskab, i renhed." Skødesynder må bekæmpes og overvindes. Forkastelige karaktertræk bør tages op hver især, hvad enten de er nedarvede eller opdyrkede, og sammenholdes med retfærdighedens store forskrift; og i lyset fra Guds ord bør de modstås med fasthed og overvindes ved hjælp af Kristi styrke. "Stræb efter fred med alle og efter hellighed, uden den skal ingen se Herrens."