Jeg håber, at du bemærkede i det forrige vers, at denne magt for en tid får lov til at hindre det daglige offer i helligdommen, det er derfor meget naturlig, at der nu bliver spurgt om hvor længe?
Nu er det af stor vigtighed, at vi husker på at det er på grund af befolkningens ulydighed mod Gud og Guds lov, at denne magt få lov til denne forbrydelse og nedtrapning af helligdomstjenesten.

Dersom Menigheden havde holdt fast ved sin Renhed og Standhaftighed, kunne Satan ikke have bedraget den og ledet den til at nedtrampe Guds Lov. Ved denne dristige Plan retter Satan et direkte Slag mod Grundlaget for Guds Herredømme i Himmelen og på Jorden. Hans Oprør medførte, at han blev udstødt af Himmelen. For at redde sig selv ønskede han, at Gud skulle forandre sin Lov, men over for hele den himmelske Hær blev det ham meddelt, at Guds Lov var uforanderlig. Satan ved, at hvis han kan lede andre til at krænke Guds Lov, har han vundet dem for sin Sag; for enhver, som overtræder denne Lov, må dø. 
Satan besluttede at gå endnu videre. Han fortalte sine Engle, at nogle ville blive så nidkære for Guds Lov, at de ikke kunne fanges i denne Snare. De ti Bud var så tydelige, at mange ville tro, at de fremdeles var bindende, og derfor måtte han kun forsøge at forvanske ét af disse ti Bud. Han påvirkede derfor sine Repræsentanter til at søge at forandre det fjerde, Sabbats budet, og derved ændre det eneste af de ti, der påpeger den sande Gud, Himmelens og Jordens Skaber. Satan fremholdt Jesu herlige Opstandelse for dem og sagde, at han ved at opstå på den første Dag i Ugen forandrede Sabbatten fra den syvende Dag i Ugen til den første. 
Således benyttede Satan Opstandelsen til Støtte for sin Hensigt. Han og hans Engle frydede sig over, at de Vildfarelser, de havde foranstaltet, slog så godt an hos dem, der gav sig ud for at være Jesu Venner. Hvad den ene betragtede med hellig Forfærdelse, var en anden villig til at tage imod. Således blev forskellige Vildfarelser antaget og forsvaret med Nidkærhed.
 

Guds Vilje, der er så tydelig åbenbaret i hans Ord, blev tildækket med Vildfarelser og Overleveringer, der er blevet fremholdt som Guds Bud. Skønt dette himmeltrodsende Bedrag vil få Lov til at fortsætte indtil Jesu andet Komme, har Gud gennem hele denne Tid dog ikke været uden Vidner. Under Mørket og Forfølgelsen af Menigheden har der stadig været nogle sande og trofaste, der holdt alle Guds Bud. 
Til tider kan det se ud, som om Herren har glemt de farer, som hans menighed er udsat for, og den fortræd, som dens fjender har gjort den. Men Gud glemmer ikke. Intet i denne verden står Guds hjerte nærmere end hans menighed. Han ønsker ikke, at dens historie skal skæmmes af verdslighed. Han tillader heller ikke, at hans folk bliver overvundet af Satans fristelser. Han vil straffe alle dem, der ikke repræsenterer ham på rette måde, men vil være nådig imod alle dem, der angrer af hele deres hjerte. De, der beder ham om hjælp for at kunne danne en kristelig karakter, vil få al den hjælp, de behøver.
I den sidste tid af denne verdens historie vil Guds folk sukke og jamre over de vederstyggeligheder, som finder sted i landet. De vil grædende advare de gudløse om faren ved at nedtrampe Guds lov og vil i ubeskrivelig sorg ydmyge sig over for Herren og angre deres synder. De gudløse vil drive spot med deres sorg og latterliggøre deres alvorlige henstillinger. Men den sjæleangst og ydmyghed, som Guds folk lægger for dagen, er et umiskendeligt vidnesbyrd om, at de er ved at genvinde den styrke og karakterens adel, som de har mistet på grund af synden. Jo nærmere de kommer Kristus, og jo mere de betragter hans fuldkomne renhed, des mere grel forekommer synden dem. Ydmyghed er forudsætningen for fremgang og sejr. De, der bøjer sig ved korsets fod, har en krone i vente.
Guds trofaste, bedende børn er så at sige lukket inde i en beskyttende fæstning sammen med ham. De ved ikke selv, hvor godt de er beskyttet. Satan tilskynder denne verdens regenter til at dræbe dem, men hvis Guds børns øjne kunne åbnes, som Elisas tjeners øjne blev åbnet i Dotan, ville de se Guds engle lejre sig omkring dem og holde mørkets hære tilbage.