DE TO STENTAVLER


A. Er der forskel på de forskellige retningslinier og love, som Herren har givet?

JA, der er en MEGET STOR FORSKEL!

Nogle af dem var ceremonielle anvisninger. Det vil sige, at de havde en symbolsk betydning, og skulle hjælpe befolkningen til at se frem til Frelserens komme.

Lovene om brændofre. 3 Mos kap 1
Lovene om afgrødeofre. 3 Mos kap 2
Lovene om takofre. 3 Mos kap 3
Lovene om syndofre. 3 Mos kap 4

Der var også sundhedslove, med anvisninger og retningslinier på, hvordan de kunne bevare sundheden og undgå sygdomme. 2 Mos 15,26; 23,25 Ens for alle disse mange anvisninger og love er, at de blev givet i kærlighed til menneskene, for at mennesket kunne have det så godt, som overhovedet muligt, med deres medmennesker og med sig selv. Ud over disse forskellige love og anvisninger oprettede HERREN en pagt for ALLE de der ønsker det.

Denne pagt, ER hele universets grundlov.

Denne pagt adskiller sig fra ALLE de øvrige love og anvisninger. Denne pagt skulle bestå til evig tid, 1 Mos 17,7 + Es 55,3 hvorimod mange af de øvrige love og regler kun skulle gælde en begrænset tid.

B. Hvad blev denne pagt skrevet på?

Denne evigt gyldige pagt blev skrevet på to stentavler!
Herren sagde til Moses: "Kom op til mig på bjerget og bliv der, så vil jeg give dig stentavlerne med den lov og befaling, som jeg har skrevet ned for at belære dem." 2 Mos 24,12

C. Hvem var det, der skrev de ti bud, på de to stentavler?

Det var Herren SELV, der skrev på de to stentavler.
Da han var færdig med at tale med Moses på Sinajs bjerg, gav han ham Vidnesbyrdets to tavler, stentavler beskrevet med Guds finger. 2 Mos 31,18

Herren sagde til Moses: "Tilhug to stentavler som de forrige; på dem vil jeg skrive de ord, der stod på de forrige tavler, som du knuste. 2 Mos 34,1

D. Hvem var det, der nedskrev de øvrige love?

Moses nedskrev alle de øvrige love, anvisninger og forordninger. Da Moses havde skrevet denne lov, gav han den til præsterne, levitterne, som bar Herrens pagts ark, og til alle Israels ældste. 5 Mos 31,9

E. Hvor blev de to stentavler lagt?

De to stentavler blev lagt I pagtens ark.
Du skal lægge sonedækket oven på arken, og i arken skal du lægge Vidnesbyrdet, som jeg vil give dig. 2 Mos 25,21

F. Hvor blev den bog Moses skrev lagt?

Den bog Moses skrev, blev lagt VED SIDEN AF arken.
Da Moses var færdig med at skrive denne lovs ord fra ende til anden i en bog, gav han levitterne, der bar Herrens pagts ark, denne befaling: "Tag denne lovbog, og læg den ved siden af Herren jeres Guds pagts ark! Dér skal den ligge som vidne imod dig. 5 Mos 31,24-26

G. Hvor længe gælder de ti bud?

De ti bud gælder til evig tid.
Hans gerninger er sandhed og ret, alle hans forordninger er pålidelige, urokkelige for evigt og altid, fastlagt i sandhed og retskaffenhed. Sl. 111,7-8

De er grundlaget for hele Universets eksistens.
De er grundlaget for den pagt Gud ønsker at oprette med, hvert eneste menneske på jorden. 2 Mos 19,5 + 5 Mos 5,2 + Hebr 9,15 For at denne pagt er gyldig er der visse betingelser, som Herren skal opfylde. Og visse betingelser, som DU skal opfylde. 2 Mos 19,5
HAN VIL, velsigne og bevare dig!
DU skal følge de anordninger (bud) og den vejledning han giver dig.

HVIS du adlyder SÅ, ...........
Her er grundreglen for hele frelsesplanen.
Frelsen, Guds velsignelser er IKKE givet på en blanco check.
MEN PÅ BETINGELSER!

Betingelser der SKAL opfyldes af begge parter. Det vil sige BÅDE af Gud Herren, og dig.
Herren ER LANGT FORUD for dig, med at opfylde sine betingelser over for dig.

Denne lov (pagt) er lige så bindende i dag, som den var på Adams, Abrahams, Moses og Kristi tid
Retfærdigheden forandres ikke med årstiderne eller med tidens lunefulde skikke. Loven er grundlagt på kærlighedens principper, og da disse er evige, kan der ikke ske den ringeste forandring med loven. Jesus sagde, at end ikke en tøddel eller et bogstav af loven skulle forgå, denne lov, vil overleve nationernes død og verdens undergang.
Jehovas lov er uforanderlig. Den har almen gyldighed for alle hans skabninger. Han fastsætter i sit ord de regler, efter hvilke alle de, som kommer ind på banen, må rette sig.
Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud. Mika. 6,8

Der siges her, at der vil blive krævet af menneskene, at de skal øve ret, og at de vil blive belært om, hvad der er rigtigt, således at de ikke kan tage fejl af, hvad der er ret for dem at gøre.
Denne lov giver endvidere udtryk for, at menneskene må vandre ydmygt med deres Gud, det vil sige, de villigt skal adlyde Guds lov. At vandre ydmygt for Herren vil sige, at der vil blive krævet af den enkelte, at han sætter sig ind i disse love og overholder dem nøje. Mange siger, at de kender Jesus, at de følger Ham og lever efter hans ord, men de opfylder ikke de betingelser der er givet i Guds ord for at blive regnet blandt Guds folk.
Og deraf kan vi vide, at vi kender ham: hvis vi holder hans bud. Den, der siger: "Jeg kender ham," men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham; men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham. 1 Joh 2,3-5

Det ville være uretfærdigt, hvis menneskene skulde leve efter en lov, og dømmes efter en anden. Da Guds lov er evig og uforanderlig, må det være den, der er standarden på dommens dag, og det er netop, hvad skriften siger.
Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker! For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt. Præd. 12,13-14

I mange landes lovgivning kan man se, at principperne i denne pagt (de ti bud) er bevaret.
Selv i de ikke kristne religioner, er der tydelige tegn på, at denne pagt har påvirket de mennesker, som har grundlagt disse trossamfund.
At Guds uforanderlige lov. Hele universets grundlag også præger alle de kristne trossamfund, kan derfor ikke undre nogen. Det der kan undre er, at der i alle de forskellige kristne trossamfund er sket en gradvis udviskning af en eller flere af de ti grundsætninger, HERREN med sin finger skrev på de to stentavler.
2 Mos 31,18 + 5 Mos 9,10

Millioner af oprigtige kristne mennesker TROR, at deres trossamfund er bygget på Guds ords ufejlbarlige ord, og den ligeså uforanderlige, og fuldkomne lov. Loven overbeviser om synd. Den kan ikke frelse fra synd, den kan kun overbevise om synd, så synderen kan se, at han behøver Kristus og søge frelse hos ham.
Men den store sjælefjende, ham der ved slangens hjælp forførte Eva i Edens have. Har også forført de forskellige kristne trossamfund således, at der i dag er sket en afvigelse fra den grundlov Herren skrev på to stentavler.
Et eksempel, er den undervisning der gives til mange unge i Danmark. De fleste steder er det Luthers katekismus der undervises efter. Og overfladisk set, ser det også ud til at være, i overensstemmelse med Guds ord, men hvis man sammenligner med det Herren skrev på de to stentavler er der en forskel.
Som du kan se har man forsøgt, at fjerne eller ændre på de bud Herren gav på Sinaj, og som han med sin finger skrev på to stentavler.
2 Mos 34,1 og 28 + 5 Mos 10,3-4

HER KAN DU SE BUDENE, SÅLEDES SOM HERREN SKREV DEM PÅ DE TO STENTAVLER.

1. Du må ikke have andre guder end mig.
2. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.
3. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.
4. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.
5. Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.
6. Du må ikke begå drab.
7. Du må ikke bryde et ægteskab.
8. Du må ikke stjæle.
9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.
10. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 2 Mos 20,2-17

Nogle trossamfund mener ikke, at det er nødvendigt for os, at følge disse grundsætninger i alle enkeltheder, blot vi følger nogle af dem, eller principperne (ånden) i dem.

Andre har den opfattelse, at de ophørte ved Jesu død på korset, ligesom de forskellige ceremonilove gjorde. For alle de der kalder sig kristne og, som bekender sig til at tro på Jesus BØR Jesu egne ord være afgørende i denne sag!

Men himmel og jord skal snarere forgå end en eneste tøddel af loven falde væk. Luk. 16,17

Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget. Matt. 5,17-19

"Mester, hvad er det største bud i loven?" Han sagde til ham: " Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne." Matt. 22,36-40


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com
2Mos 15,26 Han sagde: "Hvis du er lydig mod Herren din Gud og gør, hvad der er ret i hans øjne, lytter til hans befalinger og holder alle hans love, så vil jeg ikke påføre dig nogen af de sygdomme, jeg har påført egypterne, for jeg er Herren, der læger dig

2Mos 23,25 I skal dyrke Herren jeres Gud; så vil han velsigne dit brød og dit vand. Jeg vil tage sygdom bort fra dig;

 Tilbage til teksten


1Mos 17,7 Jeg opretter min pagt med dig og dine efterkommere i slægt efter slægt, en evig pagt: Jeg vil være din og dine efterkommeres Gud.

Es 55,3 Vend øret til mig, og kom, hør på mig, så skal I leve! Jeg vil slutte en evig pagt med jer, opfylde de urokkelige løfter til David;

 Tilbage til teksten


2Mos 19,5 Hvis I adlyder mig og holder min pagt, skal I være min ejendom, ene af alle folkene, for hele jorden tilhører mig.

5Mos 5,2 Herren vor Gud sluttede en pagt med os ved Horeb.

Hebr 9,15 Derfor er Kristus formidler af en ny pagt, for at de kaldede kan få den evige arv, der er lovet, ved at han er død til forløsning fra overtrædelserne under den første pagt.

 Tilbage til teksten

2Mos 19,5 Hvis I adlyder mig og holder min pagt, skal I være min ejendom, ene af alle folkene, for hele jorden tilhører mig.

 Tilbage til teksten
2Mos 31,18 Da han var færdig med at tale med Moses på Sinajs bjerg, gav han ham Vidnesbyrdets to tavler, stentavler beskrevet med Guds finger.

5Mos 9,10 og Herren gav mig de to stentavler, som Guds finger selv havde skrevet på. Dér stod alle de ord, Herren havde talt til jer på bjerget inde fra ilden, den dag I var forsamlet.

 Tilbage til teksten2Mos 34,1 Herren sagde til Moses: "Tilhug to stentavler som de forrige; på dem vil jeg skrive de ord, der stod på de forrige tavler, som du knuste.

2Mos 34,28 Så blev han der hos Herren i fyrre dage og fyrre nætter uden at spise eller drikke noget, og han skrev pagtens ord, de ti bud, på tavlerne.

5Mos 10,3 Jeg lavede en ark af akacietræ og tilhuggede to stentavler som de forrige, og så gik jeg op på bjerget med de to tavler i hånden.

5Mos 10,4 Herren skrev det samme på tavlerne som før, de ti bud, han havde talt til jer på bjerget, inde fra ilden, den dag I var forsamlet. Da Herren havde givet dem til mig,

 Tilbage til teksten