Det  Ny  Jerusalem!


New York og London er ingenting i sammenligning. Her kan du studere forbavsende kendsgerninger vedrørende denne gigantiske by. Du vil blive grebet af det ophøjede emne.

???
Hvem er denne bys arkitekt og bygherre?
Hebr 11,16 "men nu var det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved dem eller ved at kaldes deres Gud. For han har allerede grundlagt en by til dem."

SVAR: Bibelen erklærer, at Gud vil bygge en stor by til sit folk. Denne by er lige så virkelig som enhver anden by, De kender.

???
Hvor er denne vidunderlige by, som Gud bygger?

SVAR: Denne by, som er under opførelse, er i dette øjeblik langt borte i rummet i Guds bolig, som kaldes himlen.

???
Hvordan beskriver Bibelen denne utrolige by?

A. Størrelse
Åb 21,16 "Byen er firkantet med ens længde og bredde. Med målestokken målte englen byen til tolv tusind stadier; længden og bredden og højden er ens."

Staden er kvadratisk. Dens omkreds er 2220 km, dens areal ca. 308.000 km'. Den er 555 km på hver led. Bemærk, at det er kun lidt mindre end Norge og over 7½ gange så stor som Danmark!

B. Navn
Den nye stad kaldes »Det ny Jerusalem« i Åb. 21,2.

C. Murene
Åb 21,17-18 "Og den målte dens mur til ét hundrede og fireogfyrre alen efter menneskenes mål, som også er englenes. Dens murværk var jaspis, og byen var af det pure guld, der så ud som det reneste glas."

En mur på 144 alen eller ca. 66 m omkredser byen. Den er af ren jaspis med en stråleglans af ubeskrivelig skønhed. Tænk dig: Over 20 etager høj og af ren jaspis!

D. Portene
Åb 21,12-13 "Den har en stor og høj mur med tolv porte, og over portene tolv engle og indskrevne navne, det er Israels tolv stammers navne: mod øst tre porte, mod nord tre porte, mod syd tre porte og mod vest tre porte."
Åb 21,21 "De tolv porte var tolv perler, hver af portene var af én perle. Og byens gade var af det pure guld som gennemsigtigt glas."

Byen har tolv porte en på hver side hver lavet af én eneste perle.

E. Fundamentet
Åb 21,14 "Og byens mur har tolv grundsten, og på dem står de tolv navne på Lammets tolv apostle."

Åb 21,19-20 "Bymurens grundsten var prydet med alle slags ædelsten: den første grundsten var jaspis, den anden safir, den tredje kalkedon, den fjerde smaragd, den femte sardonyks, den sjette sarder, den syvende krysolit, den ottende beryl, den niende topas, den tiende krysopras, den ellevte hyacint, den tolvte ametyst."

F. Gaderne
Åb 21,21 "De tolv porte var tolv perler, hver af portene var af én perle. Og byens gade var af det pure guld som gennemsigtigt glas."

G. Udseende
Åb 21,2 "Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom."
Åb 21,11 "med Guds herlighed. Dens stråleglans er som den dyreste ædelsten, som krystalklar jaspis."

Åb 21,16 "Byen er firkantet med ens længde og bredde. Med målestokken målte englen byen til tolv tusind stadier; længden og bredden og højden er ens."

Staden vil blive oplyst af Guds stråleglans. I sin overvældende majestæt og renhed bliver den sammenlignet med en brud, smykket for sin brudgom. Byen har 12 grundstene kostbare stene i skønne farver. På afstand vil det se ud, som om byen hviler på regnbuen.

???
Hvad findes i byen, som sikrer indbyggerne evig kraft og ungdom?
Åb 22,1-2 "Og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal, den vælder ud fra Guds og Lammets trone. I midten, med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt tolv gange, hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene."

1Mos 3,22 "Og Gud Herren sagde: "Nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud og også tager af livets træ og spiser og lever evigt!""

SVAR: Livets træ, som vokser midt i byen, bærer 12 slags frugt og bringer evig ungdom til alle. Selv dets blade indeholder vidunderlige lægende egenskaber.

???
Er det sandt, at denne by vil komme ned på jorden?
Åb 21,2 "Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom." Matt 5,5 "Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden."

SVAR: Ja, den majestætiske by vil komme herned for at blive hovedstaden på den nye jord, og de retfærdige vil have deres hjem i den.

???
Hvad vil der ske med synd og syndere?
Mal 3,19 "Nu kommer den dag, der brænder som en ovn; da bliver alle de overmodige og alle, der handler ugudeligt, til strå. Dagen, der kommer, skal sætte ild til dem, siger Hærskarers Herre, så der hverken bliver rod eller grene tilbage."

Åb 20,9 "De drog op på jordens flade og omringede de helliges lejr og den elskede by, men der faldt ild ned fra himlen og fortærede dem."
2Pet 3,10 "Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er."

Mal 3,24 "Han skal vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse."
2Pet 3,13 "Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor."

SVAR: Gud vil bringe al synd til ophør og udslette ubodfærdige syndere med ild. Denne ild vil smelte jorden og brænde alt til aske. Så vil Gud skabe en fuldkommen ny jord, og Jerusalem vil blive dens hovedstad. Her vil de retfærdig, leve i glæde og fred gennem evigheden.
GUD LOVER, AT SYND IKKE VIL OPSTÅ MERE. Nah. 1,9.

???
Hvilke betagende løfter giver Gud det folk, som bliver borgere i hans rige?
Svar: Åb 21,3 "Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem."

Sl 16,11 "Du lærer mig livets vej, du mætter mig med glæde for dit ansigt, du har altid herlige ting i din højre hånd."
Åb 21,4 "Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet."

Es 33,24 "Ingen indbygger skal sige: "Jeg er syg!" Folket, der bor der, har fået synden tilgivet."

Åb 22,3 "Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Men Guds og Lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham,"
Es 65,23 "De slider ikke forgæves, de føder ikke børn til den bratte død; for de er Herrens velsignede afkom, og de har deres efterkommere hos sig."
Åb 7,16 "De skal ikke sulte længere og ikke tørste længere, hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem,"
Es 40,31 "Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes."
Es 35,5 "Da skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op;"

Fil 3,21 "Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt."
Åb 21,8 "Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl; det er den anden død.""
Åb 21,27 "Men intet vanhelligt kommer derind, og det gør heller ingen, der øver afskyelighed og løgn, men kun de, der står indskrevet i livets bog, Lammets bog."

Åb 22,15 "Udenfor skal hundene være og troldmændene og de utugtige og morderne og afgudsdyrkerne og enhver, der elsker og øver løgn."

Mennesker vil ikke mere kæmpe med bekymringer, der driver dem til vanvid. Der vil ikke blive flere nervøse sammenbrud glæde og harmoni vil råde i al evighed.

???
Vil den nye jord være anderledes end vor jord i dag?
Svar: Åb 21,1 "Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere." Oceanerne og havene dækker tre fjerdedele af jordens overflade i dag. Det vil ikke være tilfældet på den nye jord. Hele verden vil blive én stor have af ubeskrivelig skønhed med dejlige søer, floder og bjerge.

Åb 22,1 "Og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal, den vælder ud fra Guds og Lammets trone."
Apg 3,20-21 "så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånde frit, og han skal sende den Salvede, som forud var bestemt for jer, og det er Jesus; han skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordums tid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund."

Es 35,1 "Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre,"

Es 11,6-9 "Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kiddet; kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem. Koen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule, det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg; for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund."

Es 65,25 "Ulven og lammet græsser sammen, løven æder strå som oksen; men slangens føde er støv. Der findes hverken ondskab eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, siger Herren."

Der vil ikke mere være vold af nogen art. Dette indbefatter forbrydelser, storme, flodbølger, jordskælv og alt andet ondt.
Åb 21,27 Men intet vanhelligt kommer derind, og det gør heller ingen, der øver afskyelighed og løgn, men kun de, der står indskrevet i livets bog, Lammets bog.

???
Vil der være børn på den nye jord?
Zak 8,5 "Byens torve skal fyldes af drenge og piger, der danser på torvene."

Mal 3,20 "Men for jer, der frygter mit navn, skal retfærdighedens sol stråle frem, under dens vinger er der helbredelse. I skal komme ud og springe omkring som fedekalve;"

SVAR: Ja, der vil blive mange drenge og piger, og de vil vokse op. Da folk for syndfloden var kæmper i forhold til os, er det højst sandsynligt, at også de voksne vil tiltage i vækst. Vi er degenererede fra den fysik, intellekt og vitalitet, som de første mennesker besad, men alt dette vil blive genoprettet. Åb. 3,20-21.

???
Vil vi kende hinanden?
1Kor 13,12 "Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud."

SVAR: Bibelen lærer klart, at de retfærdige hensovende vil blive oprejst for at samles med de retfærdige levende i Guds rige. Es. 26,19. Jer. 31, 15.17. 1Kor. 15,5155. 1Thess. 4,13.18. Skriften lærer også, at mennesker i Guds rige vil kende hinanden.

???
Vil menneskene på den nye jord være af kød og blod?
Luk 24,36-43 "Mens de talte om dette, stod han midt iblandt dem, og han siger til dem: "Fred være med jer!" De blev bange og forfærdede og troede, det var en ånd, de så. Men han sagde til dem: "Hvorfor er I rystede, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder - det er mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har." Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder. Og da de af bare glæde stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem: "Har I noget at spise her?" De gav ham et stykke stegt fisk, og det tog han og spiste, mens de så det."

Luk 24,50-51 "Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen."

Apg 1,11 "De sagde: "Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen.""

Fil 3,21 "Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt."

SVAR: Efter sin opstandelse beviste Jesus overfor sine disciple, at han var af kød og blod ved at lade dem føle på sig og ved at spise. Denne Jesus af kød og blod opsteg til sin fader og vil komme til jorden igen. De retfærdige vil få legemer ligesom Kristi legeme de vil blive virkelige mennesker af kød og blod. Forskellen vil blive, at det himmelske legeme ikke vil blive underkastet forringelse, forrådnelse og død. Den lære, at de frelste i himlen vil blive åndevæsner, som ikke foretager sig andet end at flyde omkring på skyerne og spille på harper, har ingen begrundelse i skriften.

Jesus døde ikke på korset for at skænke en sådan triviel fremtid til dem, der følger ham her i livet. De færreste mennesker har nogen interesse i en æterisk tilværelse, og har derfor intet ønske om at komme ind i Guds rige. Hvis alle mennesker kendte sandheden om den nye jord, ville millioner begynde at forstå hans kærlighed og vende sig til ham for at blive frelst. Det menneske, som går glip af Guds rige, begår sit livs største fejltagelse.

???
Hvordan vil beboerne på den nye jord tilbringe tiden?

Es 65,21 "De skal bygge huse og bo i dem og plante vingårde og nyde deres frugt."

SVAR: De retfærdige vil bygge huse på den nye jord. De vil også plante vingårde og spise frugterne fra dem. Bibelen taler klart: Virkelige mennesker gør virkelige ting og de vil glæde sig over det alt sammen.

???
Hvilke vidunderlige ting vil de deltage i?
Synge og spille dejlig musik. Es 35,10; Es 51,11; Sl. 87,7; Åb 14,2-3.
Tilbede foran Guds trone hver syvende dag. Es 66,22-23.
Glæde sig over blomster og træer, der aldrig visner. Ez. 47,12; Es. 35,1-2.
Besøge patriarken og profeter. Matt 8,11; Åb 7,9-17
Studere himlens dyr. Es 11,6-9; og 65,25.
Rejse – studere og udforske universets hemmeligheder. Es. 40,31.
Den største glæde af alle: privilegiet at blive Jesus lig, være hos ham og se ham ansigt til ansigt. Åb. 14,4; 22,4; 21,3; 1Joh. 3,2

???
Kan det menneskelige sprog beskrive det fremtidige hjems herlighed?
1Kor 2,9 "Men som der står skrevet: Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham,"

SVAR: Selv ikke i sine skønneste drømme kan det menneskelige sind gøre sig et fuldstændigt begreb om Guds evige rige. Alt, hvad Adam tabte, vil blive genoprettet. Apg. 3,20-21.

???
Er dette fremtidige rige for mig personlig?
Åb 22,17 "Og Ånden og bruden siger: "Kom!" Og den, der hører, skal sige: "Kom!" Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet."

1Pet 1,4 "til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer,"

Joh 14,2 "I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?"

SVAR: Alt dette er beredt for Dem personlig. Indbydelsen fra Gud er til Dem personlig.
Hvis De ikke tager Imod den, er det, fordi 'De selv vælger det.

???
Hvordan kan jeg få en plads i dette skønne fremtidshjem?
Åb 3,20 "Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig."
Åb 22,14 "Salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen."
Matt 7,21 "Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje."
Joh 1,12 "Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn;"
1Joh 1,7 "Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd."

SVAR: Bibelen taler klart og tydeligt. Giv Kristus Deres hjerte, så han kan rense det fra synd. Når De gør det, vil han give Dem kraft til at gøre hans vilje og holde hans bud, "Den, som sejrer, skal arve dette." Åb. 21,7. Kort sagt: et menneske er beredt for himlen, når det lever i overensstemmelse med himlens principper på denne jord.

???
Hvordan kan de frelste blive lykkelige på den nye jord, når de tænker på deres kære, som er gået fortabt?

SVAR: De frelste vil glemme alle tragedier og al hjertesorg.

???
Bibelen siger. Kød og blod kan ikke arve Guds rige.« i Kor. 15,50. Hvordan kan de frelste så være af kød og blod?

SVAR: Bibelen bruger udtrykket "kød" på to måder. Dels bogstaveligt og dels til at beskrive det uomvendte menneske. "Hvad der er født af kødet, er kød, og hvad der er født af ånden, er ånd."
Joh. 3,6. Udtrykket ånd beskriver det omvendte eller genfødte menneske. I Rom. 8,8.9. læser vi: "Den, som er i kødet, kan derfor ikke tækkes Gud. I derimod er ikke i kødet, men i ånden, om ellers Guds ånd bor i jer." Bibelen siger simpelthen, at ingen kan komme ind i Guds rige, med mindre han bliver omvendt.

???
Er den hellige stad virkelig stor nok til at rumme alle frelste mennesker fra alle tidsaldre?

SVAR: Hvis byen ville blive så tæt befolket, at der kun blev 100 kvadratfod til hver indbygger, ville der være plads til 39 milliarder mennesker i den. Det er 13 gange så mange som jordens befolkning i dag. Mange statistikere mener, at hvis alle mennesker, som i det hele taget har levet på jorden, blev frelst, ville der være rigelig plads til dem i det nye Jerusalem. Skriften siger imidlertid, at kun få vil blive frelst. Matt. 7,14.

???
Somme tider spekulerer jeg på, om belønningen står mål med opofrelsen? Ofte synes det, som om Satan er ved at overvælde mig. Giver Bibelen nogen forklaring på dette?

SVAR: Ja, apostlen Paulus må have tænkt på mennesker som Dem, da han skrev: »Thi jeg holder for, at det, vi lider her i tiden, ikke er værd at regne i sammenligning med den herlighed, som skal åbenbares på os.« Rom. 8,18. Blot et glimt af den herlige nye jord vil få de værste prøvelser på denne jord til at blegne.

???
Bevogter apostlen Peter stadens part?

SVAR: Nej, Bibelen siger i Åb. 21,12, at det nye Jerusalem, Guds hellige stad, har tolv porte, og ved portene tolv engle. Bibelen taler intet sted om apostlen som portvogter.

???
Vil små børn, som dør, blive frelst?

SVAR: Øjensynlig. Bibelen beretter, at den onde kong Herodes ihjelslog Betlehems børn, som var under to år gamle. Se Matt. 2,1618. Det gamle Testamente forudsagde denne tragedie, og Gud sagde til mødrene, at de ikke skulle græde, fordi deres små børn ville blive givet dem igen. »Din røst skal du holde fra gråd, dine øjne fra tårer ... børnene (de ihjelslagne) vender hjem til deres land.« Jer. 31,16-17.

???
Er det virkelig sandt? Vil det nye Jerusalem komme herned på jorden?

SVAR: Det er rigtigt. Den hellige stad, som nu er i Guds bolig, vil komme ned til jorden. Vor verden vil blive genskabt i selve Edens herlighed og skønhed. Den hellige stad vil blive hovedstad på den nye jord, og Gud vil flytte sin trone herned Åb. 21,3; 22,13. og leve sammen med de retfærdige gennem evigheden og hvor Herren opholder sig, er himlen. Det er Guds plan atter at skænke mennesket, hvad Adam har tabt: et fuldkomment liv på en fuldkommen klode. Synden forhalede Guds plan, men den vil blive fuldført.

???
Hvorfor tror så mange, at de frelstes hjem er en tåget plads med åndeagtige indbyggere?

SVAR: Den lære har løgnens fader udbredt. Joh. 8,44. Han er ivrig efter at forvrænge Guds kærlige plan og fremstiller himlen som et uvirkeligt sted, så folk mister interessen for og bliver skeptiske med hensyn til alle Guds løfter. Satan ved kun alt for godt, at hvis mennesker virkelig forstod sandheden om de frelstes hjem, ville hans magt være brudt. Alle ville da stræbe efter at få en plads på den nye jord. Derfor arbejder den onde utrætteligt på at tilsløre sandheden og skabe en falsk opfattelse af menneskehedens fremtid.