Kapitel 1.

 

Den første Tids Historie.
UDTRYKKET »Bibellæsninger« er en Taleform, som benyttes meget af nogle kristne, men nogle Mennesker vil måske ikke straks forstå Betydningen deraf.

Det er en Kristens Privilegium og Pligt at læse Bibelen; men »hvorledes man skal give Bibellæsninger til andre er noget helt andet. Selvom denne Taleform i mange År har været godt kendt, er det blevet foreslået, at Udtrykket: »Hvorledes man skal holde Bibelstudier« betragtes som en mere passende Benævnelse; for medens denne Måde at udføre personligt Arbejde på indbefatter Læsning af Bibelen, så henviser det i en særlig Grad til Bibelstudium hvor der er en mulighed for at stille Spørgsmål og få Svar.

Et kendt Eksempel på denne personlige Bibelstudie Måde finder vi i Beretningen fra den kristne Menigheds første Dage. Skildringen findes i Apg. 18,2-3 og 24-28. Her møder vi to af Apostlen Paulus' Venner, Akvila og hans Hustru Priskilla. Disse Lægmedlemmer i Korinthermenigheden var Teltmagere. De var blevet omhyggeligt undervist af Paulus og var godt kendt med den kristne Lære. Deres Iver og Nidkærhed var så stor, at de benyttede enhver Anledning til at forklare Sandheden for andre, og de tøvede ikke med at komme i Forbindelse med den lærde og veltalende Apollos, som selv var »stærk i Skrifterne«.

Selvom Apollos var ærlig og oprigtig, manglede han dog Kendskab til Sandheden for den Tid.

Idet Akvila og Priskilla lyttede til hans Veltalenhed, blev de klar over hans Mangler, og i Stedet for at gå hjem og beklage den Kendsgerning, at Apollos var i Mørke, idet han ikke forstod den værdifulde Sandhed, som de havde fået Kendskab til, gjorde de det eneste rigtige, som Kristne, der havde fået et større Lys, kunne gøre: De gav Apollos en personlig Indbydelse - en Indbydelse, som han ikke kunne få sig til at afslå - til at komme til deres Hjem, hvor de »lærte ham grundigt om Jesus«. Bibelen siger: »De tog ham til sig«, hvilket tilkendegiver, at de ikke lod ham svare »nej« på deres Indbydelse. Det ser ikke ud til, at de gav ham deres Adresse og fortalte ham, at det ville glæde dem, om han ville besøge dem, men de tog ham med og begyndte straks med Undervisningen.

Det ville have været interessant, om man kunne have lyttet til dette Bibelstudie, idet de to ydmyge Lægpersoner, som var fyldt af Guds Ånd og glædede sig over Sandheden, forklarede Skrifterne. De bad ham uden Tvivl under Studierne om at slå op til Versene og læse dem grundigt.

Efter dette Hjemmestudium eller Bibelstudium fortsatte Apollos sin Rejse, og idet han havde forstået og i ét og alt modtaget det nye Lys, overbeviste han med sine vidunderlige Lærerevner »med stor Kraft" sine Tilhørere om Sandheden i alle dens Enkeltheder.

Det er godt for os i Ærefrygt at mindes Akvila og hans Hustru Priskilla, disse ædle Lægarbejdere fra den første Menighed, som har givet os et så værdigt Eksempel på personligt Arbejde med at klarlægge Bibelens Sandheder for andre. Ligesom Navnet på Disciplen Dorkas fra Joppe er blevet foreviget i alle kristne menigheder i Dag som Følge af hendes uegennyttige Missionsarbejde blandt de trængende omkring hende, således skulle Akvilas og Priskillas Gruppe blive foreviget af Læg-Bibellærere, som bringer Hjælp i åndelig Henseende. Deres Eksempel skulle være en Opmuntring for alle Menighedsmedlemmer til at holde Bibelstudie i deres eget Hjem eller hos Naboer og Venner.

Planen med at holde Bibellæsninger var en himmelfødt Ide. Menigheden, som er blevet betroet en Gerning af den allerstørste Betydning, nemlig Forkyndelsen af den første, den anden og den tredje Engels Budskab, bør forstå og anvende den Måde at undervise om Bibelen på.

Den første Bibellæsning.
De Omstændigheder, som førte til Spørgsmål og Svar Metoden med Hensyn til Bibelstudium indenfor Guds folk, er meget interessante. I Begyndelse blev Budskabet i væsentlig Grad fremholdt ved Prædikener, således som vi i Almindelighed forstår Udtrykket. Lederne i Guds Pionerværk var dygtige Bibelgranskere, som, idet de valgte en Tekst og prædikede derover fra Talerstolen, underviste Forsamlingerne om Sandheden. En vidtomfattende Udbredelse af Litteratur i Form af Traktater og lignende, som alle Menighedens Medlemmer tog Del i, viste sig at være en Hjælp for Prædikegerningen og forøgede på en bemærkelsesværdig Måde Sandhedsbudskabets Fremgang.

Det var i Året 1882 eller muligvis i 1883, at Planen om at holde Bibellæsninger blev påbegyndt. Beretningen om denne Begivenhed, som den er fortalt af Pionererne fra denne Tid, er som følger:

En Præst, prædikede på den sædvanlig Måde ved et Lejrmøde i Kalifornien, hvor der var en stor Tilhørerskare. Kalifornien var dengang - ligesom nu - bekendt for sit Solskin og sine Blomster og ukendt med dårligt Vejr, hvorfor det var et ideelt Sted for Teltlejre. Idet vi imidlertid ser på Rapporterne fra dette møde, finder vi, at der er nævnt »ualmindelige Storme«, som drev hen over visse Dele af Staten med Lyn og Torden samt Oversvømmelser og Mudderpøle. Alt dette var en stor Overraskelse for Beboerne i Teltene på Lejrgrund. Det var imidlertid disse usædvanlige Forhold, som Gud benyttede sig af, idet han ønskede at begynde et nyt Tidsafsnit i sin Gerning og at minde os om, at hans Veje er uransagelige, samt at hans Planer og Hensigter vil blive åbenbare på hans egen Måde, når hans Tid er inde.

Midt under Prædikenen, som Præsten holdt for den store Forsamling den Morgen, blev der en vældig Storm, og Elementernes Rasen forårsagede så megen Støj, at det syntes, som om Gudstjenesten måtte standse, idet Folket ikke kunne høre, hvad Prædikanten sagde. Da var det, at den Helligånd påvirkede Præsten til at benytte sig af en ny Fremgangsmåde. Han gik ned fra Talerstolen, og idet han stillede sig midt i Teltet, samlede han Folket om sig. I Stedet for at fortsætte med at prædike for dem, nævnte han en Række Skriftsteder og bad forskellige Personer i Forsamlingen om at læse dem som Svar på de Spørgsmål, han stillede.

Han spurgte f. Eks.: »Hvorledes har vi fået den hellige Skrift?« - En eller anden rejste sig og læste 2 Tim. 3,16-17 klart og tydeligt: »Hvert Skrift er indåndet af Gud.«

Et andet Sted i Forsamlingen rejste en anden Broder sig og læste 2 Pet. 1,21: »Aldrig er nogen Profeti blevet fremført ved et Menneskes Vilje; men drevne af den Helligånd talte hellige Guds Mænd.«

Så hørte man Præstens dybe Stemme spørge: »Hvorfor har vi fået Skrifterne?«, og Svaret kom med Pauli Ord: »Til Belæring, til Irettesættelse, til Forbedring, til Optugtelse i Retfærdighed, for at Guds Mennesket må være fuldkomment, dygtiggjort til al god Gerning.« 2 Tim. 3,16-17.

Alle i Forsamlingen lyttede spændt efter det næste Spørgsmål og spejdede efter den, der måtte komme med et Svar.

"Hvad er nødvendigt fra vor Side?«

»Ransag Skrifterne, fordi I mener i dem at have evigt Liv, og det er dem, som vidner om mig.« Joh. 5,39.

Så rejste en Søster sig, og idet hun hævede sin Stemme, så meget hun kunne, føjede hun yderligere dette Skriftsted til som Svar: »Jeg gemmer dit Ord i mit Hjerte for ikke at synde imod dig. I dine Vedtægter har jeg min Lyst, jeg glemmer ikke dit Ord.« Sl. 119,11. 16.

Sandheden, som blev fremholdt på denne Måde, gjorde et dybt Indtryk på Folkets Sind. Det stod klart for alle, at dette var en ny og meget god Måde at »prædike« Sandheden på.

Da denne måde at studere – prædike på var en succes, begyndte prædikanten straks at udarbejde »Spørgsmål og Svar« Bibelstudier, som blev kaldt Bibellæsninger, fordi Eleven foretog Oplæsningen, medens Prædikanten eller Læreren stillede de Spørgsmål, som Læsningen af Bibelversene skulle give Svaret på. Det vil sikkert være af Interesse at få at vide, at de to første Bibellæsninger, som Blev udarbejdet, handlede om Ting af grundlæggende Betydning for de troende i de Dage, og at der næppe er blevet foretaget nogen Forandringer deri siden den Tid. Det første Bibelstudium havde til Overskrift »Herrens Komme«, det andet »Sabbatten«. Den Kendsgerning, at disse Bibe1studier i Gennemsnit havde 150 og ofte endnu flere Spørgsmål, tilkendegiver, hvor grundig Undervisningen var. Man bør imidlertid gøre sig klart, at de efterfølgende Års Erfaringer har vist, at det er upraktisk at have så lange Studier, og i Tidens Løb har man lært, at nogle få omhyggeligt valgte Skriftsteder, som direkte omtaler Emnet ved ét Studium, er meget mere virkningsfulde end alle de Vers, man kan finde angående Emnet.

Forskellige Menigheder og små Grupper af kristne i så stor en Grad som muligt holder Bibellæsninger af samme Art som dem, der er blevet afholdt her ved Møderne for selv at blive bedre kendt med Skriftens Lære og for at kunne blive i Stand til at interessere Naboerne i de særlige Sandheder for disse sidste Dage."

Fra denne Tid af blev der lagt særlig Vægt på, at Arbejdere og Lægsøskende holdt Bibellæsninger. Der blev afholdt et ti Dages Bibelkursus, for at dygtiggøre Mænd og Kvinder til et aktivt Arbejde for andre, især med Hensyn til Afholdelsen af Bibellæsninger. »Ikke bare unge Mænd og Kvinder er indbudt til at være nærværende, men også Personer i deres bedste Alder, ja, selv hvis Hoveder er prydet med grå Hår, er ikke for gamle til at besøge andre Familier for at fortælle, hvad Gud har gjort for dem, og til at læse for dem fra Skriften.«

Ved dette bemærkelsesværdige Kursus, som vakte Interesse hvor Arbejdet med at give Bibellæsninger blev organiseret og lagt til Rette for kommende Tider, blev følgende Vidnesbyrd modtaget.

"Vi gør ikke alt, hvad vi burde, for at opmuntre Arbejderne i den store Højstmark. Vi må opmuntre til Ligefremhed; men vi må ikke falde hen i rutinemæssig Tjeneste. Vi må lægge Ansvar på ydmyge, gudfrygtige Mennesker. Jeg ved, at Gud vil antage deres Bestræbelser, dersom de vil hellige sig til ham. Dersom de vil stille sig på rette Måde, vil Lyset fra Guds Trone skinne igennem dem. Jesus vil virke gennem deres mangelfulde Bestræbelser. Bibellæsningerne vil blive et Middel, hvorved Sandheden vil blive bragt til store Skarer. Mænd og Kvinder kan udføre et godt Arbejde på dette Område. Vore Søstre må ikke mene, at der findes nogen Undskyldning for dem, om de lader de Talenter, som Gud har givet dem, ruste op som Følge af Uvirksomhed."

Kristne Skoler begyndte straks at indbefatte Undervisning i at holde Bibellæsninger i deres Program, og i et Antal større Byer blev der oprettet Udannelses Centrer under Benævnelsen »Bymissioner«, hvor Elever fra de højere Skoler i deres Sommerferie og Menighedsmedlemmer i alle Aldre fik Undervisning af erfarne Lærere. Medens de blev undervist i den tredje Engels Lære og i, hvorledes de skulle bringe disse bibelske Sandheder ind i Hjemmene, forlangtes det, at de skulle bruge visse Timer hver Dag til aktivt Missionsarbejde med at uddele Litteratur og at lære, hvorledes de skulle tale til Folk og prøve på at få Anledning til at holde Bibelstudier, samt blive vant til alt det, der er forbundet med »Kunsten at give Bibelstudier«; for dette er i Sandhed en Side ved den højeste af alle Videnskaber.

"Den Fremgangsmåde, som nu synes at være den mest fremgangsrige, er Opnåelsen af Anledninger til at holde Bibellæsninger. Til Tider holdes de med én Familie ved det første Besøg; så aftaler man det næste Møde, til hvilket Familien opfordres til at indbyde sine Naboer. På den Måde bliver de forskellige Familier interesseret i deres Naboer, og ikke så sjældent kan der være fra fem til femten til Stede ved hver Bibellæsning. De sidder rundt om et stort Bord med hver sin Bibel, idet de alle slår op til de forskellige Vers.

Der bliver stillet Spørgsmål, og Bibelens Sandheder forklares, eller man citerer Skriftsteder, således at Bibelen forklarer sig selv. Om Sabbatten og Søndagen holdes der offentlige Møder eller Bibellæsninger i Mødesalene. Der holdes også Bibellæsninger om Bord på Skibene. Nogle Søstre er lige så fremgangsrige i at holde Bibellæsninger som vore Brødre. Det er lige så vigtigt, at vore Brødre bliver undervist om, hvorledes de skal udføre dette Arbejde på en fremgangsrig Måde, som at gøre alt andet Slags Missionsarbejde. Nogle har let ved at vænne sig dertil, medens andre behøver en hel Del øvelse for at kunne give disse Bibellæsninger på rette Måde. Én Ting er sikker, Gud er interesseret i sin Sandhed, og han vil hjælpe dem, som ikke alene føler deres Behov af ham, men føler Betydningen af at uddanne sig på bedste Måde til dette Arbejde."

Forespørgslen var så stor, at der blev udgivet en indbundet Bog under Navnet "Bibellæsninger". Denne Bog var Begyndelsen til Bibellæsningernes Tid."

Den indeholdt 162 Studier med 2800 besvarede Spørgsmål – foruden Diagrammer, Anmærkninger og afskrevne Bibelvers. Materialet var skaffet til Veje af over 20 forskellige Forfattere. Det vil sikkert være af Interesse at se den Rækkefølge, hvori Emnerne kom. Her er en meget kort Liste:

Emne:
Helligdomme
Guds Lov
De åndelige Gaver
Tiende
Omvendelse
Den nye Jord
Sabbatten
Skrifterne

Nogle år senere blev en udvidet og revideret Udgave af Bogen »Bibellæsninger« udgivet under det Navn, mange i dag kender den, »Bibellæsninger for Familiekredsen«.

Millioner af Eksemplarer af denne Bog er blevet solgt til Offentligheden. I Virkeligheden er det denne Bog, der har fået den største Udbredelse af alle kristne Bøger. Den har været en Ledetråd for Tusinder, som har søgt efter Sandheden, og den er en »Standard« Lærebog for alle, som er villige til at gøre deres Del, idet de udfører Missionsarbejde fra Hjem til Hjem og holder Bibellæsninger i Familierne.«

Hvorledes den første kvindelige Bibelarbejder begyndte.
I de første Tider var det ligesom i Dag én Ting at tro på Arbejdet med at holde Bibellæsninger og at være interesseret deri, samt virkelig at uddanne sig til Gennemførelsen deraf, men noget helt andet var det at gå over fra Forberedelserne til Udførelsen af det virkelige Arbejde.

Det er dog ikke vanskeligt at finde ud af, hvorfor denne Måde at udføre Missionsarbejde på ikke bliver fulgt i større Grad i Dag, end Tilfældet er. Der er sket et Frafald fra den fundamentale Tro på, at Bibelen er Guds Ord fra Ende til anden, hvorfor det skulle læses og antages, netop som det er skrevet. Tiden er inde til at få begyndt en »Tilbage til Bibelen« Bevægelse, som kan fremhæve det guddommelige Ords Ophøjethed for Folk og lade dem vide, at Bibelen er deres eneste sikre Leder.

"Der er mange, som læser Bibelen, men som ikke kan forstå dens virkelige Betydning. Overalt på Jorden findes Mænd og Kvinder, som ser længselsfuldt mod Himmelen. Bønner, Tårer og inderlige Begæringer opstiger fra Sjæle, der længes efter Lys, Nåde og den Helligånd. Mange er kommet lige til Grænsen af Riget og venter kun på at blive indsamlet."

"Oplad Skrifterne for en eller anden, der sidder i Mørke, og du vil ikke beklage dig over Træthed eller Mangel på Interesse for Sandheden. Dit Hjerte vil blive fyldt med en Iver for Sjæles Frelse. En Glæde over Sandhedens overbevisende Kraft vil fylde dit hjerte.