Kapitel 6.

 

Finde Interesserede og træffe Aftaler.
Alt for ofte ligger Årsagen til, at Lægmanden kommer til kort i det sjælevindende Bibelarbejde deri, at han står på Grænsen mellem gudhengiven Forberedelse og den virkelige Udførelse af Arbejdet. Arbejderen spørger sig selv: »Hvor skal jeg begynde? Hvorledes kan jeg finde Anledninger til at give Bibellæsninger?«

I den Kristnes Kamp er der en mægtig Fjende at besejre. For sjæle fjenden er det lige meget, hvor ærlige Hensigter man har, eller hvor ivrigt man studerer og forbereder sig, om han bare kan standse en i at tage fat på det virkelige Arbejde. På denne enkle Måde kan han standse de guddommelige Planer, der er givet os, for at vi kan få afsluttet Guds Værk på hele Jorden ved Prædikanternes og Lægarbejdernes forenede Bestræbelser med at oplade Guds Ord for de store Menneskemasser, der søger efter Lys. Lad alle være på Vagt overfor Satans Forsøg på at skræmme eller gøre mismodig og stå faste og urokkelige, færdige til at lyde, eftersom den Helligånd leder. Missionsbefalingen (Apg. 1,8) burde læses omhyggeligt af alle, som tager Del i Guds Gerning. Her finder vi, at Jerusalem er Stedet, hvor vi skal begynde. Vi skal med andre Ord tage fat i den By, Landsby eller i det Nabolag, hvor vi bor. Ja, vi skal begynde i vore egne Hjem. I Lignelsen om det tabte Pengestykke (Luk. 15,8-10) er der åbenbaret et

Princip, som burde være til Vejledning for os i vort sjælevindende Arbejde. Kvinden i Lignelsen foretog følgende Handlinger for at kunne finde sin værdifulde Skat: Først tændte hun et Lys, hvilket repræsenterer Guds Ord (Sl. 119,105), og idet Guds Ord oplyste Huset, åbenbaredes Syndens Snavs og Urenhed. Efter at Overtrædelsens Snavs var blevet fjernet, begyndte den omhyggelige Søgen efter Sølvstykket. I Lignelsen er der tydeligt sagt, at Pengestykket blev fundet. Hun havde ikke søgt forgæves. Den søgendes Hjerte blev fyldt med Glæde, hvorfor hun straks delte de gode Nyheder med sine Venner og Naboer. På samme Måde skal vi tage Guds Ord og omhyggeligt lede efter fortabte Sjæle, idet vi først fjerner al Syndens Besmittelse, som Lyset fra Ordet har åbenbaret, fra vore Hjerter, for da vil vor Søgen blive belønnet og Juvelerne fundet, enten det så er i vor egen Familiekreds, hos vor nærmeste Nabo eller hos nogen lidt længere nede i Gaden.

Udgangspunktet er tydeligt nævnt: »Begynd dit Arbejde hvor som helst og alle Vegne. Gør det, der ligger nærmest for Hånden, lige ved din egen Dør, selvom det ser aldrig så ringe og ubetydeligt ud. Gå til den ene efter den anden af dine Naboer, og prøv på at komme i Forbindelse med dem, indtil deres Hjerter bliver opvarmet af din uegennyttige Interesse og Kærlighed. Sympatiser med dem, bed for dem, prøv på at finde Anledninger, ved hvilke du kan gøre dem noget godt, og idet du har Held dertil, saml nogle få sammen og oplad Guds Ord for deres formørkede Sind. Undlad ikke at tale med dine Naboer og at vise dem så megen Venlighed, som du kan, så at du må kunne frelse nogen.«

Der er mange forskellige Måder, hvorpå Bibelarbejderen kan komme i Forbindelse med andre, - flere i Dag end nogen Sinde før. Der er blevet sagt til os:

"Mange af dem, der Læser Skrifterne, forstår ikke deres sande Værdi. Overalt i Verden findes Mænd og Kvinder, der ser længselsfuldt mod Himmelen, Bøn, Tårer og Sukke opstiger fra Sjæle, som længes efter Lys, Nåde og den Helligånd. Mange er lige på Grænsen til Guds Rige og venter kun rå at blive indsamlet."

På samme Tid udsender Gud sine Budbringere i »Hundredvis og Tusindvis«, for at de skal besøge andre Familier og oplade Guds Ord for dem. Det vigtigste for Arbejderen er, at han har en sådan Indstilling, som tillader Guds Ånd at føre ham til de Mennesker, der leder efter Lyset.

Et meget tydeligt Eksempel på, hvorledes Guds Ånd leder dem, der søger efter Lejlighed til at holde Bibellæsninger, finder vi i Beretningen om Filip fra den kristne Menigheds første Dage, således som den er gengivet i Apg. 8,26-35.

"Fra Filips Erfaring med den æthiopiske Hofmand får vi at vide, hvad Slags Arbejde Herren kalder sit Folk til at udføre, Æthioperen repræsenterer en stor Klasse Mennesker, der behøver Besøg af Missionærer af samme Slags som Filip, Missionærer, der vil høre Guds Stemme og gå, hvor han sender dem hen. Der findes sådanne omkring os i Verden, som læser Skrifterne, men ikke kan forstå deres Betydning. De Mænd og Kvinder, som kender Gud, behøves til at forklare Ordet for disse Sjæle."

I Dag vil Ånden lige såvel som på Filips Tid sende dem, der lever under den guddommelige Påvirkning, til sådanne, som ærligt søger efter Sandheden, og de Aftaler, der bliver truffet under Guds Ånds Vejledning, vil give store Resultater.

Forskellige Måder at opnå Forbindelse med andre på.

1. Litteratur.
Når man giver Litteratur til andre, vil dette forårsage Spørgsmål og Aftaler om Bibelstudier over de Emner, som Litteraturen har henledt Opmærksomheden på. Dette er en af de ældste og mest virkningsfulde Måder at få en Række Aftaler om regelmæssige Bibelstudier på. Udvælg et Distrikt i Byen, bank på alle Døre og tilbyd Litteratur, der er egnet til at vække Interesse, f. Eks. Traktater, Blade eller små Bøger, og kom så igen fra Uge til Uge, idet du bytter Litteraturen med noget andet, der er lagt således til Rette, at Budskabet bliver fremholdt i den rigtige Rækkefølge. På den Måde stifter man Bekendtskaber og får Samtaler, der leder til vidunderlige Resultater. De forskellige Måder at benytte Litteraturen på som f. Eks. Udlåning af Traktater, Indbydelse til Bibel Brevskolen og månedlig Uddeling af Blade.

"Erfaringen har vist, at i langt de fleste Tilfælde er de Hjem, der har åbnet deres Døre for Bibelarbejderen, sådanne, som systematisk har fået Litteratur. Dette fører os til et andet meget vigtigt Punkt. Tusinder har fået har i Årevis uddelt Litteratur uden tilsyneladende at have set Frugt af deres Arbejde. En vigtig Årsag til dette er, at Læserne aldrig er blevet ledet til at tage en Beslutning. Under normale Forhold bliver Bestemmelser taget enten ved de offentlige Møder eller på en mere personlig Måde gennem Bibellæsningerne. Alt for mange Mennesker, hvis Interesse er blevet vakt gennem Litteraturen. Er blevet efterladt på Grænsen til Guds Rige. medens de kunne være blevet vundet, om Litteraturarbejdet var blevet efterfulgt af en Indbydelse til at tage Del i et systematisk Bibelstudium.

Kun meget få Mennesker ved, hvad et systematisk Bibelstudium er, så at de selv kan bede om at overvære et sådant. Som Følge heraf må man foreslå dem Deltagelse deri. En kort Omtale deraf i Forbindelse med Udbredelsen af Litteratur har givet gode Resultater med Hensyn til Bibelstudier.

Det er muligt, at nogle af Artiklerne har givet Dem noget at tænke på, og De ville måske sætte Pris på at få yderligere Oplysninger om, hvad Bibelen lærer angående de tankevækkende Begivenheder, som finder Sted omkring os i Verden i Dag, I de fleste Tilfælde er vore Venner, som har læst Litteraturen, blevet glade ved at høre om vor Bibellæsningsplan for Hjemmene, der giver Anledning til et 30-45 Minutters personligt Bibelstudium om Ugen lige i deres eget Hjem. Det koster ikke noget, og jeg er sikker på, at De vil indrømme, at det er et interessant Studium.

Da min Opmærksomhed først blev henledt på disse betydningsfulde Begivenheder, var det en behjertet Ven og Lærer, som fik mig interesseret i et mere indgående Studium af Skrifterne. Jeg fandt det meget gavnligt for mig, og meget snart opstod der en Længsel hos mig efter at kunne hjælpe andre til at forstå disse Sandheder ved at studere Guds Ord sammen med dem, netop som jeg nu foreslår det for Dem, (Fru Smith.) Jeg ville være meget glad for at komme en hvilken som helst Dag og til en hvilken som helst Tid, der måtte passe Dem bedst. Mon Tirsdag Eftermiddag ville passe for Dem? Eller er der en anden Dag, De hellere ville foretrække? Godt, så regner jeg med at komme på Tirsdag Kl. 14,30 (eller hvad Dag og Tid, man enes om). Dersom De ønsker at indbyde en Ven til at være til Stede, vil det være interessant og godt. Jeg er overbevist om, at vi vil få en velsignet Stund sammen. Mange Tak. Farvel. og så ses vi på Tirsdag!"

2. Resultatet af Radioarbejdet.
Radioprogrammerne, der udsendes, når til Tusinder af Mennesker i alle Dele af Verden. Den tredje Engels Budskab har i Sandhed fået Vinger i vor Tid, og Radioen er blevet et af de største sjælevindende Midler i vor moderne Tid. Interesserede Tilhørere findes i alle Byer, Landsbyer, Bebyggelser og Landdistrikter. Dog kan ikke noget erstatte de personlige Besøg og Undervisningen, idet man her kommer i direkte Forbindelse med hinanden. Dersom vi aflægger Besøg på de Steder, hvor vi har fået Navn og Adresse på interesserede Lyttere, og opmuntrer dem til fortsat at høre på Udsendelserne samt tilbyder at aflægge dem Besøg for at holde Bibellæsninger med dem, vil mange Døre til de forskellige Hjem blive åbnet, og Radioprædikantens Arbejde vil blive støttet og gjort mere resultatrigt.

3. Bibel-Brevskolen.
I mange Tilfælde bliver de trykte Bibellektier værdsat, og de synes at være til Gavn, men der opstår dog ofte Spørgsmål, som Eleven ville være glad for at tale med en personlig Repræsentant for den bibelske Sandhed om. Læg-Bibelarbejdere vil derfor på dette Område finde et stort Arbejdsfelt. Det bliver måske ikke altid til en Aftale om regelmæssige Bibelstudier, men et venligt Besøg og et godt Råd kan ofte forøge Interessen og senere resultere i en positiv Afgørelse.

4. Evangelisk Virksomhed.
Læg-Bibelarbejderen skulle altid være meget forsigtig med ikke at komme forud for Prædikanten under Forsøgene på at forklare Sandheden for andre. Derimod bør han omhyggeligt samarbejde med prædikanten. På denne Måde er Lægarbejderne i Stand til at udføre et stort Arbejde samtidig med, at de lærer meget både teoretisk og praktisk, hvilket vil gøre dem til endnu bedre Bibelarbejdere.

5. Bekendtskaber ved Samtaler. Vi er kommet til en Tid, da der gives en Uendelighed af Muligheder til at tale nogle få Ord med både fremmede og Venner, medens man kører med Tog, Bus eller Sporvogn, og medens man venter på disse Trafikmidler. Disse få Ord kan lede til yderligere Samtale om religiøse Emner, hvilket da ofte kan føre til Aftaler om Bibellæsninger.

Agenten, der vil sælge et eller andet, eller Bybudet, der kommer med en eller anden Pakke, kan høre med til dem, der »læser Skrifterne«, men »ikke forstår deres sande Indhold«, hvorfor de længes efter mere Lys. Dersom den Helligånd skulle hviske: »Gå hen og tal med denne Mand og spørg ham: Forstår du, hvad du læser i Skrifterne, eller er du klar over Betydningen af de mange sørgelige Begivenheder, som finder Sted i Dag?« Tøv da ikke med at adlyde. Du vil ofte få dette Svar: »Hvorledes kan jeg forstå, uden at nogen vejleder mig?«, og da har man straks Anledning til at træffe en Aftale.

6. Venlighed i Nabolaget.
Venlighed koster ikke stort, men den giver Resultater. Vær derfor en Ven overfor alle i Nabolaget. Sådan almindelig Venlighed som at give nogle Grønsager eller Blomster fra Haven til dem, som ingen har, vil åbne Døre. Hjælp eller sympatiske Forespørgsler i Sygdomstilfælde eller under Sorg vil svinge Døre på vid Gab. Foruden dette at vise Sympati eller tilbyde en hjælpende Hånd til Naboer og Venner kan du læse Dødsanmeldelserne i Avisen og ved Hjælp af den rette Takt og gode Dømmekraft sende et Brev med en eller anden Traktat til dem, du kender lidt til.

De rette Traktater kan bringe Hjælp i Sorgens Stund og muligvis lede til Bibelstudier. Du kan tale over Hegnet med Naboen og på en meget ligefrem Måde lede Samtalen i den rigtige Retning. Ethvert Medlem i Bibelarbejderklassen opfordres til at give en vis Mængde Bibellæsninger til sådanne, ellers får de ikke deres Diplom. Det kan da være en god Plan at gå til en Nabo eller Ven og sige, at du tager et særligt Kursus, der kræver, at du holder Bibelstudier med en eller anden i Nabolaget, og nu ville du gerne høre, om du måtte få Lov til at »øve« dig på ham eller hende. I Almindelighed vil Tilladelsen blive givet, og Forsøget vil vise sig at blive til gensidig Hjælp og Interesse.

7. Kolportørlister.
Millioner af Bøger bliver anbragt i Hjemmene af Kolportører. I Almindelighed fortsætter Kolportøren til nye Distrikter, når han har leveret sine Bøger, men det ville være godt, om man efter en Tids Forløb kunne besøge de Mennesker, der fik Bøgerne, for at tilvejebringe eller styrke den Interesse, som Bøgerne kan have skabt. På denne Måde kan man finde Anledninger til at holde Bibellæsninger.

8. Invitere med hjem. Ikke alle Bibellæsninger holdes i fremmede Menneskers Hjem. Vi har fået følgende Undervisning: »Indbyd dine Naboer til dit Hjem og læs for dem fra den hellige Bibel og fra andre Bøger, der forklarer dens Sandheder. Indbyd dem til at tage Del med dig i Sang og Bøn.«

En kristen familie, hvis Hjem lå ved den asfalterede Hovedvej, stillede et smukt Skilt op ved Landevejen, så at de forbipasserende kunne læse det. Herpå stod der, at der blev holdt Bibellæsninger i Hjemmet visse Dage i Ugen til de og de bestemte Tider, og alle var hjertelig velkommen til at være til Stede. Dette ejendommelige Skilt tiltrak sig Opmærksomhed og førte til forskellige Bibelstudier. De øvrige Skilte langs Vejen averterede Ting, Turisterne havde Fordel af, eller Ting, Folk ønskede at sælge, men her var et »Betel lige ved Vejen med Indbydelsen: »Kom ind og studer Guds Ord sammen med os.«

9. Kogeklasser. Husmødre og vordende Husmødre er altid interesserede i det, der vedrører Kogekunsten. Når der tales om Sundhedsprincipper, som er gavnlige for Legemet, bland da ind imellem Tanker angående åndelig Føde for Sjælen og led på en taktfuld Måde Studiet videre fra den gode Føde, som findes indenfor det vegetariske Felt, til Sandhedens Guldgruber, hvor de evige Værdier findes.

10. Bekendtskaber.
»Hvor Som helst det er muligt at komme i Forbindelse med Folk, gør der Brug af dine Anledninger. Tag din Bibel og oplad dens Sandheder for Folk. Din Fremgang vil ikke så meget afhænge af dine Kundskaber og Bedrifter som af din Evne til at finde Vejen til deres Hjerter. Ved at være imødekommende og forstående overfor Folk, kan du meget lettere lede deres Tanker i den rigtige Retning; end ved de mest storslåede Foredrag. Fremholdelsen af Kristus i Familien og i små Grupper i de private Hjem giver ofte større sjælevindende Resultater for Jesus end de Prædikener, der holdes i det frie for Folkemasserne, som kommer og går, eller endog i en Sal eller Kirkebygning.«

»Altid rede til at give Svar«.
Bibellæsninger behøver ikke altid at være forud tilrettelagte. Det er ikke altid muligt at lægge Planer for en Tid, da man kan sidde i Ro og Fred for at studere Bibelen systematisk. Det kan blive nødvendigt uden Varsel at gøre Rede for ens Tro med Hensyn til den tredje Engels Budskab. Det kan ske i en fuldpakket Butik eller Fabrik eller i en rådgivende Forsamling. Under sådanne Forhold kan hverken den lange eller den afkortede Serie Bibellæsninger blive til nogen Hjælp. Man må da stole på, at den Helligånd vil minde en om, hvad der allerede har fæstet sig i ens Sind. Læg-Bibelarbejderen skulle derfor stadig studere, så han med Ydmyghed og Frygt er i Stand til at give et overbevisende Svar fra Bibelen. Han vil da være i Stand til når som helst at være til Tjeneste med Hensyn til Bibelundervisning, idet han gør Brug af alle de Muligheder, som byder sig, til at holde Bibellæsninger og til at vidne for Gud både i Tide og i Utide.