Kapitel 7.

 

At gøre Brug af Anledningerne.
Efter at man har fundet et Sted, hvor man kan holde Bibellæsninger, er det næste, der ligger for, at man straks gør Brug af Aftalen og holder Bibelstudierne. I Almindelighed vil Læg-Bibelarbejdere tage fat på denne Opgave med Frygt og Bæven, og Mindet om denne Begivenhed vil følge en gennem Resten af Livet. En ung Kvindes Erfaring, idet hun holdt den første Aftale, kan være et Eksempel for de mange, der tager dette første Skridt med at efterkomme denne himmelfødte Plan med at holde Bibellæsninger. Erfaringen er følgende:

"Ingen kunne være mere bange og urolig end jeg, da jeg fulgte Kaldet til at "gå fra Hus til Hus for at oplade Bibelen for Folk". Jeg skal da heller aldrig glemme de Følelser, der fyldte mig, da Jeg skulle efter komme den første Aftale og for første Gang sad overfor en fremmed med den åbne Bibel foran mig for at fortælle om den Sandhed, som jeg havde lært og antaget.

Et stort Antal Elever fra en nærliggende Skole tilbragte Sommerferien ved "City Mission" (Bymissionen), hvor erfarne Lærere holdt Kursus i den bibelske Tro og Lære, samt i Udspredelsen af Litteratur, og hvorledes man kan træffe Aftaler om Bibellæsninger. Desuden underviste de i den rette Fremgangsmåde under de mest forskellige Forhold, så man kunne give gode Bibellæsninger og lede de interesserede gennem "Afgørelsens Dal".

Det rette Syn på Bibelarbejdets Betydning i Forbindelse med Udbredelsen af den tredje Engels Budskab blev slående fremholdt i alle Undervisningstimer, og alle Eleverne var lykkelige over Mulighederne og det Privilegium, det var at få en sådan Undervisning. Selvom der er gået mange År siden dengang, har dette Syn aldrig forladt mig, og Interessen er ikke blevet mindre.

Undervisningen bestod lige fra Begyndelsen af både Teori og Praksis. Eleverne blev stadig opøvet i at give Bibellæsninger til hele Klassen, hvorefter de fik en venlig og gavnlig Kritik eller modtog en passende Ros, hvilket alt var prøvende, men fordelagtigt. Vi brugte visse Timer hver Dag til Udbredelse af Litteratur i Husene og til at aftale Bibelstudier.

Da vi var omkring halvfærdige med Kursuset, blev Eleverne sendt ud for at efterkomme Aftalerne om Bibelstudier i Hjemmene. Jeg fik anvist et Sted i Byens Udkant et godt Stykke fra Hovedkvarteret og nåede dertil ved Hjælp af Sporvogn og Bus. Det tog Tid at nå frem, og for mig syntes dette så meget desto bedre. for det var et vanskeligt Hverv at give sig i Kast med. Til sidst blev dog mit Stoppested nævnt, og jeg fandt Gaden og Nummeret på Huset. Efter at jeg havde gået frem og tilbage udenfor nogle Gange og bedt til Gud om Hjælp, ringede jeg på Klokken. En venlig Dame, hvis Ansigt og hele Væsen gav mig Mod, svarede: "Jo, jeg er Fru Brown, og det er ganske rigtigt, at jeg har truffet Aftale om, at en Bibelarbejder skulle komme her i Eftermiddag. Er De denne Lærer?" Idet jeg næppe turde påtage mig en så fin Titel, svarede jeg, at jeg var kommet for at efterkomme Aftalen og var meget glad for at hilse på hende.

Kort efter sad vi ved Bordet i Biblioteket med Bibler og Notesbøger i Hånden. Vi bøjede os først sammen i Bøn, det var kun nogle få stammende Ord, der kom fra et ærligt Hjerte, men den Helligånd udøste sin Fred og Stilhed over os, og fra det Øjeblik af var det, som om der opstod en vidunderlig Forståelse mellem Bibelarbejderen og den, der studerede Ordet, som smeltede alle Formaliteters Is, og vi blev mere end Venner, nemlig Søstre i Guds store Familie. Damen var en ærlig og oprigtig Sjæl, der søgte efter Sandheden.

Emnet, vi studerede, var det almindelige Begynderemne: Guds Ord. Vi gennemgik Bibellæsninger uden Afbrydelse og læste Versene et for et. Jeg synes aldrig, at disse Ord har betydet så meget, som de gjorde dengang, og aldrig har de strålet så klart som da, Å, hvor mit Hjerte jublede, idet jeg oplod Skrifterne for denne Person, og hvor hun var ivrig efter at fatte Sammenhængen og modtage Bibelen som Guds Ord til hende.

Tiden til at bryde op kom alt for hurtigt, men vi skiltes som kristne Venner, der med Glæde så frem til det næste Studium den følgende Uge.

Det var Begyndelsen til en lang Række Erfaringer i Bibelarbejdet, som førte mig til forskellige Byer i alle Dele af Landet. Medens der har været mange Anledninger til Frygt og Bæven, idet jeg har været ude for indviklede og vanskelige Forhold, så har Mindet om denne min første Erfaring holdt mig oppe, og under min fortsatte Gerning har jeg altid fundet, at den samme vidunderlige Nærværelse af den Helligånd har overvundet alle Vanskeligheder og givet nyt Mod og Visdom. Jeg kan i Sandhed sige, at "det er et vidunderligt Arbejde at oplade Skrifterne for andre", og jeg glæder mig over at vide, at der i Dag er mange Lægarbejdere ligesom jeg selv, der efter at have nydt godt af de vidunderlige Anledninger, som gives i Bibelarbejderklassen, er optaget af det samme Arbejde.

Kaldet lyder til alle, der har Kendskab til Sandhedens Budskab for vor Tid. Man slipper ikke uden om det første Bibelstudium, og om du ikke har vovet at gøre Brug af den Undervisning, du har modtaget, vent da ikke én Dag mere. Når du engang har brudt Frygtens og Forsagthedens Is, så vil du fryde dig i Tjenestens Glæde på en Måde, som du ikke har forestillet dig."

Dine Spørgsmål besvaret.
Der opstår naturligvis mange Spørgsmål i LægBibelarbejderens Sind med Hensyn til, hvorledes han skal stille sig overfor de forskellige Forhold, der kan opstå, når man holder Bibellæsninger med en Gruppe Mennesker eller med Enkeltpersoner. Det er derfor godt at overveje de Spørgsmål, der oftest stilles, f. Eks. ved at lære af de erfarne Bibelarbejderes Beretninger.

1. H vor megen Tid skal man bruge til sin Bibellæsning?

Bortset fra en kort Indledning, idet man kommer ind i Hjemmet, og en venlig og forstående Afskedtagen, bør selve Bibellæsningen ikke tage mere end fra 30-45 Minutter, helst kun en halv Time, Vær bestemt, nøjagtig og forretningsmæssig. Lad aldrig Studiet overskride den bestemte Tid, Folk har travlt, og Tiden er kostbar. Man vil sætte Pris på Punktlighed med Hensyn til Tidspunktet for Ankomst og Afsked.

2. Hvor ofte skal man holde Bibellæsninger?

I Almindelighed træffer man Aftale om et Studium om Ugen. Dette har vist sig at være det bedste. Der kan findes Undtagelser, idet man kan holde to eller måske endog tre Studier på en Uge, dersom det forlanges, for at man kan komme igennem hele Serien af Emner på den kortest mulige Tid.

3. Hvor mange Bibelvers skal man bruge til en Bibellæsning?

Gennemsnitlig 15-20 Vers, som er udsøgte og rammende. Nogle Emner kan man komme igennem ved Hjælp af 10 Vers, hvorimod der kan være andre, som kræver tyve eller flere. Husk på, at Folk i Almindelighed ikke er kendt med Bibelen, eller hvorledes de skal finde Versene, så om man bruger for mange, kan det let virke forvirrende og gøre Studiet trættende. Målet skulle være at gøre Studiet kort og klart.

4. Er det tilrådeligt at give Bibellæsninger til mere end én Person ad Gangen? I bekræftende Fald er der da nogen Grænse for, hvor mange der kan være med?

En enkelt Tilhører er at foretrække ved Bibellæsninger, især når Arbejderen er uerfaren. Det personlige »Mand til Mand« Studium giver ofte det bedste Resultat. Man bør imidlertid betragte en Familie som en Enhed og benytte enhver Lejlighed til at prøve på at nå hele Familien. Så kan det også hænde, at den, hos hvem man holder Studiet, ønsker at indbyde en eller to særlige Venner til at være med, og dette Privilegium må man altid give dem. Der kan også gives de Tilfælde, da ti, femten eller tyve Personer danner en hel Klasse. Det er mere vanskeligt at tumle en hel Gruppe, men det giver større Anledninger. Man må bede alle i Gruppen om at tage deres Bibler med, så de alle kan læse efter Tur. Bibelarbejderen må naturligvis rette sig efter deres Ønsker, som han besøger, men så vidt det kan lade sig gøre, bør man holde sig til Studiet med den enkelte. Derved vil den Sandhed, der fremholdes, appellere mere direkte til den enkelte, og Personen føler sig mere fri til at stille Spørgsmål og tale om sin Overbevisning.

5. Hvorledes skal Bibelarbejderens Indstilling være, når han kommer til et Hjem?

Når man kommer til Hjemmet, hvor man skal holde sin Bibellæsning, vil der altid være en Del Snakken, før Studiet kan begynde. Det er da klogt at benytte disse Minutter til at skabe en venlig Atmosfære, idet man eventuelt viser særlig Interesse for en eller anden i Familien, der er syg eller utilpas. Man bør gøre sig til gode Venner med Børnene og på enhver Måde vise Sympati og Venlighed. Der må ikke være nogen Stivhed eller Unaturlighed til Stede. Samtalen skulle være værdig og ikke overfladisk og let. Husk hele Tiden på, hvad Hensigten med Besøget er, og glem ikke, at man ikke er indbudt til Selskab, men går i Kongens Ærinde. Frem for alt tillad ikke Samtalen at glide så langt bort fra det, du er kommet for, at du finder det vanskeligt eller umuligt i en Fart at komme i Gang med Studiet. Kom til den aftalte Tid, og lad Folk forstå, at selvom du kommer som en Ven, så er det et meget vigtigt Ærinde, du kommer i, og det bør have hele jeres Opmærksomhed.

6. Hvor hurtigt efter Bibellæsningens Afslutning bør Arbejderen gå igen?

Den samme Forsigtighed, som Bibelarbejderen lagde for Dagen, da han kom, bør han også vise, når han tager Afsked. Når Studiet er forbi, og man i få Ord har repeteret Emnet, er der kun en passende Ting at gøre, og det er at gå så hurtigt som muligt uden dog at være plump. Al Samtale efter Studiets Afslutning kan let lede Tankerne bort fra det, der er blevet læst og talt. Arbejderen bør ikke tillade, at noget kommer ind og volder Skade på den Måde. Med nogle få venlige Ord til Afsked, og med et Udtryk om, at man er glad for at komme igen til næste Studium, bør man forlade Hjemmet på en forretningsmæssig Måde. I visse Tilfælde ønsker Værtinden at vise sin Taknemmelighed ved at servere en eller anden Forfriskning, efter at Studiet er forbi. Man bør gøre alt for at undgå dette ved at forklare, at Studiet ikke er en selskabelig Sammenkomst, og at Hensigten dermed slet ikke er, at man skal slutte af på den Måde, men samtidig må man naturligvis lade hende forstå, at man er klar over den gode Hensigt med dette venlige Tilbud.

7. Skulle et Bibelstudium i Hjemmet ledes på samme Måde som et religiøst Foredrag?

Bibelarbejderen skulle prøve at undgå de forskellige Formaliteter, der udvises ved et religiøst Foredrag. Han kommer som Nabo eller Ven og ikke som Prædikant. Man skal ikke prøve på at forelæse, men undervise. "En af de bedste Måder, hvorpå Lyset kan blive givet til andre, er ved private, personlige Bestræbelser. I Hjemmets Kreds, ved Naboens Ildsted eller ved Sygesengen kan du på en stille Måde læse fra Skriften og tale et Ord om Jesus og Sandheden.«

8. Hvad er den bedste Måde at begynde Bibelstudiet på?

En kort, men ærlig og alvorlig Bøn bør uden Undtagelse være Indledningen til Studiet. Med Guds Ord i Hånden skal Bibelarbejderen henlede Opmærksomheden på den Kendsgerning, at den Bog, man skal studere, ikke er som de øvrige Bøger i hele Verden, og at man ikke kan forstå den til fulde uden den Helligånds Hjælp; derfor er det af så stor Betydning at bede om guddommelig Visdom og Ledelse. Dersom man holder Bibellæsninger med Mennesker, som bekender sig til at være Kristne, kan man muligvis bede en eller flere af dem om at holde Bøn. Dette er dog en Ting, som bør gøres på den mest taktfulde Måde, idet nogle Mennesker kan blive flove ved at blive bedt om at holde Bøn ved en sådan Lejlighed. Det er derfor bedst, i det mindste ved de første Studier, at Arbejderen selv holder Bønnen.

9. Hvilken Stilling bør man da indtage, når man beder?

Det er altid at foretrække, at man knæler; men hvor det kan bringe Ubehag hos dem, man besøger, er det bedst at blive siddende og bøje Hovedet ærbødigt, eller at stå op med bøjet Hoved. Katolikker og andre Samfunds Medlemmer har lært at knæle, når de beder, derfor det vil svække Studiets Indflydelse, om Bibelarbejderen ville gøre noget andet. Når man er hos Folk, der er vant til at knæle, vil et Spørgsmål som dette: »Skal vi knæle sammen?« hurtigt blive besvaret. Vi må huske på, at dette at undervise Folk i Bibelen og i religiøse Skikke er en fremadskridende Ting. Det tager Tid for nogle Mennesker at blive vant til Bøn i Hjemmet, og man skal være forsigtig, så at ingen føler sig skamfuld eller ilde berørt.

En Scene, som giver os det Eksempel, vi bør følge:

»To Bibelarbejdere sad hos en Familie. Med opslåede Bibler foran sig fremholdt de den Herre Jesus Kristus som en Frelser, der tilgiver Synder. Der blev opsendt alvorlig Bøn til Gud, og Hjerter blev blødgjorte og ydmygede ved Guds Ånds Indflydelse. Bønnerne blev bedt med Frimodighed og Kraft.

Bønnens Ånd betyder mere end den Stilling, man indtager under Bønnen.

10. Hvornår og hvorledes bør en Bibellæsning afsluttes?

Læg Studiet til rette på en sådan Måde, at det kan afsluttes på det mest interessante Sted. Stands netop, når man længes efter at få Oplysninger om det næste Punkt. Læreren i Børneskolen er klar over Sindets Psykologi og forstår, at skal han have Held med sig i sin Undervisning, må han fremholde Emnerne således, at de virker fængslende og gør Eleverne ivrige og nysgerrige efter at fortsætte med Lektierne. De Forfattere, der skriver en fortsat Række Historier, følger det samme Princip og afslutter hvert Kapitel på det mest spændende Sted med Ordene »fortsættes i næste Nummer«. Det samme Princip kan benyttes i Fremholdelsen af Guds Ords Sandheder. Læg Studiet til rette på en sådan Måde, at det slutter ved det Punkt, hvor man er klar over, at der findes andre nærbeslægtede Emner, der vil give endnu mere Oplysning om disse interessante Ting. Hvert eneste Skriftsted skulle være som et Trappetrin, der fører opad mod Sandhedens Top, og selvom Studiet skal være et fuldkomment Hele og ende med et bestemt Højdepunkt (Klimaks), er der alligevel være blevet vækket et inderligt Ønske om at nå højere op på Sandhedens Vej.

Når Højdepunktet er nået, afslut da Studiet på en positiv Måde. Given kort Repetition af Hovedpunkterne i Studiet med en Udtalelse om, hvad der vil blive det næste, man skal studere. Dette vil gøre det ønskede Indtryk. Når man kommer længere ud i Bibellæsningerne, bør Studierne ende med en bestemt Appel til at vandre i Lyset. Det er da godt at slutte med en kort Bøn. Ved denne Lejlighed vil det være at foretrække, at alle i Værelset står op. Gå da så hurtigt, det kan lade sig gøre, for at forhindre nogen Samtale, der kan bidrage sit til at modarbejde de Indtryk, som den Helligånd har gjort på Sindet.

11. Er Sang og Musik passende som Indledning til et Bibelstudium?

Meget afhænger af Hjemmets Omgivelser og af de Personers Indstilling, der ønsker Bibellæsningen. Dersom der findes et Musikinstrument i Værelset, kan man godt foreslå, at alle i Fællesskab synger en kendt Salme til at indlede Studiet med. Den Sang, man da vælger, bør være en, der henviser til det Emne, man skal betragte. Dette er kun nævnt som et Forslag og betyder ikke, at en Bibellæsning altid skal begynde med Sang. Dersom den, der leder Studiet, mangler musikalsk Begavelse i en så stor Grad, at han ikke kan synge for på den tiltænkte Sang, og der ikke er nogen nærværende, som kan spille til Sangen, vil det være klogest at udelade Sangen. I al Almindelighed skal man ved en Bibellæsning i Hjemmet undgå de Formaliteter, som bruges ved et offentligt Møde.

12. Hvad kan man kalde for den rette og den forkerte Måde at behandle Bibelen på?

Bibelen er den helligste af alle Bøger, hvorfor den bør behandles på en ærbødig Måde. Vi skal give Bibelen Fortrinet for al anden Autoritet. Arbejderen skulle vænne sig til at lade Bibelen ligge ovenpå alle andre Bøger, så at den kan ses. Lad ikke Notesbogen ligge ovenpå Bibelen, men lad alle forstå, at vi har Ærbødighed for Guds Ord, og at vi er klar over, at vi står overfor Undervisning, der er en Duft af Liv til Liv eller af Død til Død. Nogle Prædikanter har - især på Talerstolen - for Vane at lade den knyttede Hånd falde ned på Bibelen, når de ønsker at pointere et eller andet, som om den var en Auktionærs Blok. Lad os huske, at det er vor Opgave at blødgøre og ikke at slå.

"Vi bør vise Ærbødighed for Guds Ord. Vi skal vise Respekt for det skrevne Ord og aldrig bruge det i vanlige Vendinger eller på en skødesløs Måde. Man må aldrig citere Skriften i Spøg eller i en Vittighed."

13. Er det nødvendigt, at alle i Klassen har sin egen Bibel og slår op til Skriftstederne?

Ja, man burde opmuntre alle til dette. Det hænder, at vi kommer til Hjem, hvor der ikke findes nogen Bibel. I så Tilfælde må man have en ekstra Bibel (eller flere, om der er mange til Stede) med, og sørge for, at alle har en Bibel. Idet vi forklarer, hvor vigtigt det er at have en Bibel, og tilbyder at skaffe eller opmuntre Menneskene til selv at få fat i Bibler, vil vi hurtigt komme ud over denne Vanskelighed.

14. Hvad skal vi gøre, når en Person ikke ved, hvorledes han skal finde det ønskede Skriftsted og ikke kender Bibelens Bøger i Rækkefølge?

Dette er en meget almindelig Situation, som Læg Bibelarbejdere må være forberedt på. Hav ikke Hastværk, men giv Eleverne god Tid til at lede efter Stedet, idet du dog giver visse Oplysninger som Eks.: »Åbenbaringens Bog er den sidste Bog i Bibelen«, eller »Jeremias er en af det gamle Testamentes Profeter og findes på Side så og så.« I visse Tilfælde kan man også selv finde Verset for Eleven. Begynd aldrig at læse Verset, før Skriftstedet er fundet. Vær hensynsfuld og sørg for, at ingen føler sig ilde berørt, men gør alt så naturligt og let som muligt. I Tidens Løb vil Eleven få lettere og lettere ved at finde Versene, og da er det godt at udtale et eller andet rosende eller opmuntrende Ord.

15. Vil det være godt at bede den, man holder Bibellæsninger med, om selv at læse Versene højt?

Det afhænger af Forholdene. I Almindelighed er en Person glad ved at blive bedt om at læse Versene, og da bliver Studiet mere interessant og gavnligt for denne; men dersom et Menneske ikke er vant til at læse højt og er bange for at støde på Ord, som han ikke kender Udtalen på, da er det ikke værd at gøre ham skamfuld ved at bede ham om at læse. Brug sund Dømmekraft og undgå alle uheldige Situationer.

16. Skulle Bibelarbejderen stå eller sidde, medens han holder sit Studium?

Medmindre der er et større Antal Personer til Stede, er det bedst at sidde ned. Da vil Studiet få et mere hjemligt Præg. Er der mange nærværende, bør Arbejderen stå op og tale så højt og tydeligt, at alle kan høre ham. Der er imidlertid en vis Fred over Studiet, når alle kan sidde rundt om et Bord med hver sin Bibel foran sig; men dette kan jo ikke lade sig gøre, hvor der er en større Forsamling.

17. Hvorledes skal Arbejderen forholde sig, hvis der kommer Afbrydelser under Studiet?

Når der holdes Bibellæsninger i Hjemmene, må man være forberedt på mange Afbrydelser. I så Henseende er der en Fordel ved at tale til en Forsamling fra en Prædikestol, for da forventer man, at alle sidder roligt uden at afbryde; men Læg-Arbejderne udfører i særlig Grad deres Arbejde i Hjemmene, og man må da vænne sig til at tage Afbrydelserne på den rette Måde. Det kan f. Eks. ringe på Døren, så nogen må gå ud, eller den lille i Vuggen begynder at græde, eller de større Børn kommer måske ind og beder om et eller andet. Det er muligt, at en Besøgende kommer i dette uheldige Øjeblik, Telefonen kan ringe o. s. v. Bibelarbejderen må da være tålmodig og upåvirket og på en forstandig Måde komme tilbage til det afbrudte Emne og på ny begynde ved det Sted, man var kommet til, da Afbrydelsen fandt Sted. Det vil altid være heldigt, om man selv sidder i stille Bøn til Gud, medens den, man besøger, er borte for at ordne det, der forvoldte Forstyrrelsen. Dette er et af de vanskelige Problemer, som Gud vil give en "tilstrækkelig Nåde« til at overvinde.

18. Hvorledes skal man forholde sig overfor Børnene i Hjemmet?

Dersom der er Børn til Stede ved en Bibellæsning, må man prøve på at lade dem få Andel i Studiet. Om ikke andet så giv dem en Bibel, som de kan holde i Hånden, og lad dem blade i den, idet de efterligner de voksne. Dersom Børnene kan læse, find da et kort Vers til dem. Man må gøre sit yderste for at interessere de små, så de i det mindste er stille og ikke forstyrrer Moderen, når hun prøver på at samle sine Tanker om Studiet. Mange Bibellæsninger er nærmest blevet ødelagt på Grund af Børns Afbrydelser og unødvendige Forstyrrelser, fordi de ikke er vant til at se Moderen sidde midt på Dagen med en Bog i Hånden, hvorfor de netop føler, at der er Anledning til at gøre sig bemærkede. Der kan være Tilfælde, da en Moder må tage sine Børn med sig over til Naboen for at overvære et Bibelstudium. Da må man gøre alt for at få Børnene til at være så stille som muligt.

19. Hvornår og hvorledes skal Bibelarbejderen prøve at få Oplysning om Elevens Indstilling til den Sandhed, der er blevet fremholdt?

Nogle Mennesker vil frit give deres Meninger til Kende angående de Sandheder, der er fremholdt, medens andre vil være tilbageholdende og vise stor Interesse for alt, hvad der bliver sagt. De læser de Bibelvers, der bliver anvist, men holder deres Meninger angående det læste for sig selv. Bibelarbejderen burde ved hvert Studium prøve på at blive klar over, hvor Eleven står. Vær ikke bange for at stille Spørgsmål som disse: »Hvad mener De om dette Studium?«

»Er det tydeligt nok?«

»Er De klar over, at dette er Bibelens Lære?«

På denne Måde er det muligt at få et bestemt Svar, der viser, om Eleven har forstået og antaget det læste eller ikke, og det vil da give Anledning til yderligere Forklaringer, om det er nødvendigt. Vær sikker på, at Eleven har fattet den Sandhed, der er blevet fremholdt, og ikke blot har fået lidt Underholdning.

For visse Mennesker er det nødvendigt at gentage Sandhedspunkterne på forskellig Måde, og den omsorgsfulde Bibelarbejder vil være sikker på, at Elevens Sind virkelig har fået fat på den fulde Betydning af det, der er Læst. Idet man gradvis går fra Punkt til Punkt, kan man til sidst bane Vej for en endelig Bestemmelse om at følge Ordet. Det er af stor Betydning at søge efter Anledninger til at komme med en personlig Appel, men man skal være forsigtig, så man ikke går for vidt. Den, der arbejder for Sjæles Frelse, må bede om den Helligånds Ledelse, så han kan vide netop, hvornår og hvorledes han skal appellere til Mænd og Kvinder om at tage deres Standpunkt for Gud.

20. Hvorledes kan Bibelarbejderen lettest være beredt til at besvare de mest almindelige Indvendinger imod de forskellige Sandhedspunkter.

Dette er et meget vigtigt Punkt, for det er altid sandt, at Sandhedens Modstander sender sine Vantroens Pile, sin Hån og falske Beskyldninger mod den guddommelige Sandhed s Repræsentanter. Selvom vi ikke skal frygte, for Sandheden, så er det dog af Betydning for os at være rede til at møde disse Indvendinger på en forstående og fornuftig Måde. Det er af den største Betydning at være godt kendt med Årsagen til de mest benyttede Indvendinger, som Folk kommer med. Selvom der alligevel kan opstå vanskelige Situationer, vil den Helligånd give de rette Svar og udruste en med Tillid og Vished, når Hjælpen behøves. I de fleste Tilfælde er de Personer, der kommer med Indvendingerne, helt ærlige i deres Anskuelser, og Takt, Tålmodighed, Venlighed og Guds Ords Lys må være forenet med Bestemthed og Lydighed.

"Dersom du påtager dig det hellige Ansvar at undervise andre. påtager du dig Pligten til at trænge til Bunds i alle de Emner, du ønske at undervise i."