DEN UNDERSØGENDE DOM.

Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk, og englen sagde med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.
Og en anden engel fulgte efter og sagde: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin.
Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke. Åb 14,6-11

Da dette budskab er et af de sidste budskaber der bliver givet til denne jords befolkning, gør Gud alt hvad han kan for at alle skal få kendskab til det, ikke blot gennem ørerne ved at høre det, men også ved at SE de mange fantastiske ting der sker.

A. Er dette et budskab til hele jordens befolkning?
JA!
Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk. Åb. 14,6

Dette er en klar og tydelig tale, det gælder os ALLE uanset om vi tror eller ikke.

B. Hvorfor råber Engelen med høj røst?
og engelen sagde med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.
Og en anden engel fulgte efter og sagde: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin.
Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd. Åb. 14,7-9

At englen råber med høj røst har flere årsager.
* Fordi, det er et meget vigtigt budskab.
* Fordi, INGEN skal kunne sige, at de ikke har hørt det.
* For at få alles opmærksomhed.

C. Hvor mange forstår og efterlever dette budskab?
Der er kun få, som virkelig forstår hvor alvorligt dette budskab er. Mange, selv inden for de kristne menigheder har glemt, at det er SKABEREN, og ham alene der bør tilbedes. Selvet og mange andre ting har lidt efter lidt indtaget den plads SKABEREN burde have. Kun få giver Gud æren. Mange ønsker SELV, at blive æret og ophøjet.

D. Hvad betyder det, at frygte Gud?
Guds frygt er i dag et fremmedord, selv i de kristne kirker.
Betydningen af ordet frygt, bliver ofte misforstået, og man kan derfor undres over, at der ikke her i Åb 14,7 er brugt et andet ord, som i denne forbindelse ville være meget lettere forståeligt, og hvor muligheden for misforståelser var mindre, som for eksempel ÆRBØDIGHED!
VIS ÆRBØDIGHED FOR GUD, OG GIV HAM ÆREN!

For mange har frygt noget med en dårlig samvittighed at gøre. De er bange for konsekvenserne af de ting de har gjort eller ikke gjort. Sagt på en anden måde, de ved hvordan de BURDE have levet deres liv, men penge, personlig ophøjelse og ære, familie og venner har afholdt dem fra at leve det liv, de ved de BURDE have levet. Det er det de nu frygter konsekvenserne af. Dette er også en af årsagerne til at al tale om dom, nærmest er bandlyst i deres nærhed.
Det kan være slemt nok at skulle stå til ansvar over for en verdslig dommer, men at skulle stå til ansvar over for universets skaber, Ham der kender ALT selv de ting der ellers er skjult for alle andre. En sådan tanke er uudholdelig.
MEN uanset hvor mange spidsfindige krumspring der end bliver udtænkt, for at undgå at komme frem for Guds domstol, så er det dog en kendsgerning, at ALLE, UANSET nationalitet, politisk eller religiøs overbevisning, SKAL frem for Guds domstol!

Glæd dig, unge mand, mens du er ung, lad dit hjerte være glad i ungdommens dage. Gå ad de veje, du vil, og efter det, dine øjne ser; men du skal vide, at Gud vil kræve dig til regnskab for det alt sammen. Præd 11,9

Teorien om, at de kristne IKKE skal dømmes HOLDER IKKE. Teorien om, at det KUN er de kristne der skal dømmes HOLDER HELLER IKKE.
Teorien om, at de kristne ALLEREDE ER dømt, er rigtig under to bestemte betingelser.

1.) At de ER døde. Og at deres sag HAR VÆRET fremme for Guds domstol. Om den sidste betingelse er opfyldt kan vi ikke sige noget om, men der er stor sandsynlighed for, at den er opfyldt.

2.) At dommen over de levende ER BEGYNDT. Og at Deres sag HAR VÆRET fremme for Guds domstol.

Man hensyn til opfyldelsen af betingelserne under punkt 2, er det vor (Esther og min) hel klare opfattelse, at INGEN af disse to betingelser på nuværende tidspunkt ( Januar 1998) er opfyldt. MEN DE KAN BLIVE DET NÅR SOM HELST!

Mange af de steder, hvor der i Bibelen er talt om at frygte Gud, er det koblet sammen med at adlyde og efterleve Guds bud. 5. Mos 6,1-3 og 24. de der frygter Gud og holder hans bud. 5. Mos 13,4. Frygt Herren og hold hans bud.

Man hører ofte Gud omtalt, som en hævngerrig og ofte urimelig Gud, men det er MEGET LANGT fra den Gud der er omtalt i Guds ord. Men det er netop som en sådan, Satan ønsker at fremstille Gud. Det var også på denne måde Gud blev fremstillet, da den falske lære om skærsilden og dens frygtelige pinsler fik millioner af mennesker til at betale utrolige summer til den katolske kirkes skat-kammer. Lad ikke denne falske fremstilling af Herren gøre dig mismodig eller fortvivlet. Lad Guds ord vise dig hvordan Herren virkelig er.

Vi kan godt undres over, hvorfor Gud egentlig holder dom. Han er en alvidende Gud og kender alt, hvorfor udsletter han så ikke blot synden og det onde og tager de retfærdige til himlen?

Gud holder dom fordi han ønsker, at både mennesker og engle skal forstå, at han behandler sine skabninger retfærdigt. Derfor lader han alt bevismateriale blive fremlagt. Alle skal have anledning til at se, hvorfor deres kære eller bekendte gik fortabt. Guds retfærdighed skal bevises.
Korset beviste hans kærlighed.
Dommen vil bevise hans retfærdighed.

E. Hvad betyder det, at dommens time nu er kommet?
At dommens time er kommet betyder, at det tidspunkt, hvor hver eneste én af os, der bor her på jorden skal frem for Guds domstol for at få vor sag afgjort i overensstemmelse med det der er skrevet i bøgerne om os, <Dan 7,10 + Mal 3,16-18 + Åb 20,12> sammenlignet med de love og retningslinier Herren har givet os i sit ord. <Matt 22,37-40 + 2 Mos 20,1-17>

F. Er det alle, der skal have deres sag afgjort ved Guds domstol?
Ja!
For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen, for det han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt. 2 Kor 5,10
Glæd dig, unge mand, mens du er ung, lad dit hjerte være glad i ungdommens dage. Gå ad de veje, du vil, og efter det, dine øjne ser; men du skal vide, at Gud vil kræve dig til regnskab for det alt sammen. Præd 11,9

G. Hvad med de der er døde, skal de også frem for Guds domstol?
JA!
Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige: 2 Tim 4,1
Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Åb 20,12

Der har nu i over 100 år været afsagt dom i den himmelske domssag, de døde, både de der er døde i troen på Frelseren og de der har fornægtet Herren. ALLE skal de frem for Guds domstol, for at få deres sag afgjort.
Hele menneskeheden, alle der har levet lige siden Adam og Eva skal have deres sag afgjort, IKKE som en gruppe, ikke familie for familie, ikke ved en stedfortræder, nej om så Noa, Daniel eller Job var i landet ville de ikke kunne rede hverken søn eller datter, men kun dem selv. <Ez 14,12-21>

H. Hvor mange afdelinger er dommen opdelt i?
Dommen er opdelt i tre afdelinger.

1. Den undersøgende.
Her afgøres KUN spørgsmålet, om vedkommende er skyldig eller tro.
2. Straffen udmåles over de skyldige.
3. Straffen fuldbyrdes.

Den første del - den undersøgende del - ER begyndt og vil fortsætte, indtil ALLE, fra ALLE tidsaldre er dømt.
Denne del af dommen har KUN ET ENESTE formål, nemlig at opdele ALLE, døde som levende i to og KUN TO grupper, - de tro og de skyldige. Denne del af dommen SKAL være afsluttet FØR nådetiden er forbi, dette er nødvendigt af to årsager.
1. Enten skal en person modtage GUDs segl og den sildige regn, ELLER Guds straffedomme.
2. Når Jesus kommer, kommer han som en konge og IKKE som dommer. Og HAN HAR SIN LØN MED TIL DE TROENDE.

I. Hvad er det vi bliver dømt efter?
I dommen er det vore gerninger - frugterne af den tro vi har bekendt os til, og som vi bliver dømt efter.
Han vil gengælde enhver efter hans gerninger: Rom 2,6

Vi bliver dømt efter vore gerninger, de gerninger der er et resultat af vor tro på Jesus Kristus.

Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger?
Kan den tro måske frelse ham?
Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem: "Gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt," men ikke giver dem, hvad legemet har brug for, hvad nytter det så?
Sådan er det også med troen: i sig selv, uden gerninger, er den død. Nogen vil indvende: "Én har tro, en anden har gerninger." Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Jak 2,14-18

For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Jak 2,26

J. Er det da vore gerninger der frelser os?
NEJ!
Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus - af nåde er I frelst - og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Ef 2,4-9

Kære Ven!
Troen, en sådan tro på Jesus Kristus Guds søn, at han af sin uendelig store nåde kan frelse os syndige mennesker, er et så vidunderligt og fantastisk emne, at der kommer et helt hæfte om dette.

Før sin korsfæstelse, forklarede Frelseren sine disciple, at han skulle dø, og atter opstå fra graven, <Matt 12,40 og 20,19 + Joh 14,2> Engle var til stede for at indprente hans ord i disciplenes, sind. Men disciplene forstod det ikke, de forventede en verdslig befrielse fra det romerske åg, og kunne ikke udholde tanken om, at Ham, i hvem deres forhåbninger var samlet, skulle lide en vanærende død.
Da prøvelsens time kom, var de ikke beredte. Jesu død tilintetgjorde deres forhåbninger så fuldstændigt, at man skulle tro, de ikke havde haft nogen kendskab til det, før det skete. I profetierne åbenbares fremtiden for os, lige så tydeligt som den blev åbenbaret for disciplene. Profetierne beskriver klart de begivenheder, som er knyttet til nådetidens ophør, <Matt kap. 25> og beredelsen til trængselstiden. Men til trods herfor kender millioner af mennesker lige så lidt til disse betydningsfulde sandheder, som hvis de aldrig var blevet givet. <Ordsp 1,24-33>

K. Hvad sker der når den sidste af de døde er dømt?
Når den sidste af de døde har fået sin sag afgjort ved den himmelske domstol, går dommen over til de levende.

L. Ved vi noget om, hvornår dommen begynder over de levende?
Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Matt 24,44

Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Matt 25,13

Ingen ved hvornår deres sag kommer frem for den himmelske domstol. MEN alt, som skal ske er sket, før dommen kan gå over fra de døde til de levende. Tiden er i dag så vidt fremskredet, at det er forkert at sige, at der også er mulighed for frelse i morgen. I stedet må vi vende os til at sige, MÅSKE er der også mulighed for frelse i morgen.
Dommen over de levende er en meget vigtig ting, og da det samtidig er et af de emner, man meget sjældent hørere om i kirken, har vi besluttet at tage dette emne op i et af de efterfølgende hæfter.

M. Er dommen omtalt i Guds ord?
Ja, i Bibelen er der langt over 100 henvisninger til denne meget afgørende begivenhed, men alligevel er der en uhyggelig stor uvidenhed om dette emne.

Når du tager din bibelordbog og begynder en grundig gennemgang af alle disse mange henvisninger, vil du meget hurtigt se, at der er tale om to hovedgrupper af domme.

Den første, er den der omtaler de domme mennesker afsiger, det kan være konger, <Est 1,19-22 + Dan 6,8-10> dommere, <Apg 24,10> eller andre, <Apg 23,1-3 + Rom 2,1-3 og 14,4> men det er ikke disse domme vi er interesseret i, nej, det er den anden hovedgruppe, den, hvor det er Gud, Herren der afsiger dommen. <Rom 2,16 + 2 Tim 4,1> Her vil du finde eksempler på, at Herren flere gange i Det Gamle Testamente, og i Det Ny Testamente afsiger dom over en nation, <Matt 19,28> eller over enkelte personer. <2 Mos 32,33 + Rom 2,16 + Hebr 4,13> Det er meget lærerigt at studere disse ting, da det giver et meget godt billede af hvordan Herren er.
De henvisninger du i forbindelse med denne undersøgende dom specielt skal interessere dig for, er de domme Herren afsiger i forbindelse med afslutningen af denne jords historie.

Dommen er som nævnt ikke et emne der tales ret meget om. Det er der nok flere forskellige årsager til. Den mest nærliggende er den, at det vedrører en selv. Dette, at man SELV skal stå til ansvar for det liv man lever (har levet) er for de fleste en MEGET UBEHAGELIG tanke. Så for at komme uden om dette er der udtænkt mange spidsfindige teorier, der på en eller anden måde fjerner alt om, at man skal stå til regnskab, for sine gerninger.
Det er ofte slemt nok at skulle stå til regnskab over for mennesker, for de åbenbare og synlige ting. Men at skulle stå til regnskab for det man har begået i det skjulte, og så over for Gud, er en så rædselsvækkende tanke, at de fleste overhovedet ikke ønsker at tænke på den.

Den dom der her er tale om, er DEN UNDERSØGENDE DOM, <Dan 7,9-10 + Matt 25,19 + Luk 8,17-18 + Åb 14,7> det vil sige, at det er den del af dommen hvor der tages stilling til skyldsspørgsmålet. Den undersøgende dom har kun et eneste formål, nemlig at dele HELE jordens befolkning op i to og KUN TO grupper, FOR Herren eller IMOD Herren. <Matt 25,1-13 og 32>
Denne del af dommen begyndte for mange år siden med de døde, Når den sidste af de døde, har fået sin sag afgjort FOR Herren eller IMOD Herren, går dommen over til de levende. <1 Pet 4,17-18>.

Det er meget vigtigt at man her hele tiden har for øje, at det er den undersøgende del af dommen vi taler om, det vil sige, den del af dommen, hvor der bliver set på, hvilken side du har valgt. <Jos 24,15 + 1 Kong 18,21> Det efterfølgende skema vil måske hjælpe dig til bedre at forstå disse ting.

FOR HERREN!
DE DØDE
opstår til evigt liv ved Jesu Synlige komme i Himmelens skyer.
DE LEVENDE
Modtager Guds segl og den sildige regn.
De få, der lever ved Jesu Synlige komme, bortrykkes sammen med de der opstår.


IMOD HERREN
DE DØDE
Deres sag går videre til den anden afdeling af dommen.
EFTER de 1000 år, opstår de for at gå deres endelige tilintetgørelse i møde.
DE LEVENDE
Guds straffedomme udøses over dem, og de omkommer

For at undgå eventuelle misforståelser, skal det tilføjes, at de af de troende - FOR Herren, som lider martyrdøden, helt automatisk overføres til de dødes opstandelse ved Jesu synlige komme. Det samme gør sig gældende, for dem der er IMOD Herren, efterhånden som de omkommer, vil de blive behandlet på samme måde som de døde, deres sag går til den anden afdeling af dommen.

N. Hvorfor skal den undersøgende dom være afsluttet FØR Jesu synlige komme?
Den undersøgende del af dommen, SKAL være tilendebragt FØR Jesu SYNLIGE komme, fordi Jesus IKKE kommer som dommer, men som Konge, <Åb 11,15-17> og han har sin løn med til alle de troende <Es 40,10 + Åb 22,12>

O. Sker Jesu synlige komme, straks efter at den undersøgende dom er afsluttet?
NEJ! Jesu SYNLIGE komme sker ikke straks efter at den sidste af de levende, har været fremme for Guds domstol, men da fjernes den der holder igen, <2 Thess 2,7> Og en kort tid får Djævelen, den gamle slange, lov til at udøve sin magt på jorden ligesom han fik det på Jobs tid. <Job 1,8-12>

Det er Den Hellige ånd der i dag holder Satan tilbage, således at han kun har en begrænset frihed til at udøve sin magt, men når den undersøgende dom er afsluttet for alle, forlader Jesus, Det Allerhelligste, og de syv sidste vredesskåle vil da, uden nåde, blive udøst over jordens beboere. <Åb kap. 16>
Til den tid, vil der kun være en meget lille skare af Guds folk tilbage på jorden, 144 000 personer. Disse 144 000 bogstavelige personer er de eneste der kan opfylde betingelsen for, at kunne have direkte adgang til Faderen UDEN en mellemmand. DE ER DADELFRI! <Åb 14,1-5>

I dag, og igennem alle tider, lige fra jordens skabelse har det på grund af synden været nødvendigt med en mellemmand, Jesus Kristus <Hebr 8,6 og 9,15 og 12,24>, men hans gerning, som menneskets mellemmand er med den undersøgende dom afsluttet, og han kaster røgelseskarret og forlader det Allerhelligste for altid. <Åb 8,5>

De mennesker, der lever på jorden, når Kristi midlergerning ophører i den himmelske helligdom, skal stå over for en hellig Guds åsyn uden en mellemmand. Deres klæder skal være pletfrie, og deres karakter skal være renset med bestænkelsens blod. Ved Guds nåde og deres egne ihærdige bestræbelser skal de sejre i kampen mod det onde.
Mens den undersøgende retshandling finder sted i Himmelen og de angergivne troedes synder bliver fjernet fra helligdommen, skal der foregå en speciel renselse og bortfjernelse af synd hos Guds folk på jorden. Når denne renselse har fundet sted, er Kristi efterfølgere beredt for hans komme. Da vil menigheden, som vor Herre vil tage til sig ved sit komme, være herlig, uden plet eller rynke eller andet sådant. (Ef. 5,27)

Der vil blive en tid hvor Guds folk, som Jakob skal kæmpe med Gud, <1 Mos 32,24-28> og de vil som Jesus råbe "Min Gud, Min Gud, hvorfor har du forladt mig." <Matt 27,42 + Mark 15,34>

Mange har den opfattelse, at det ikke er alle der skal dømmes. Nogle mener, at de kristne ikke skal dømmes. <Joh 3,18 og 5,24> Andre mener at de der tilhører et ikke kristent samfund og derfor som sådan, ikke bekender sig til at tjene Herren, ikke skal dømmes. Men alle disse teorier er menneskelærdomme og har intet med sandheden at gøre. Guds ord siger helt klart, at ALLE, skal stå frem for Guds domstol.

For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Hebr 4,12-13

Det er DIN afgørelse, og det er DIG og KUN DIG, der kan træffe afgørelsen for, hvilken side du ønsker at tilhøre, INGEN anden, hverken din præst, din familie, dine venner eller andre kan træffe denne afgørelse for dig.
Herrens ord kom til mig:
Menneske, når et land synder imod mig og er troløst, løfter jeg min hånd mod det. Jeg knækker brødets støttestav og sender sult over det; jeg udrydder både mennesker og dyr.
Havde disse tre mænd, Noa, Daniel og Job, levet i det land, så havde de reddet livet ved deres retfærdighed, siger Gud Herren. Hvis jeg lod rovdyr hærge landet og affolke det, så det blev lagt øde og ingen turde færdes der for dyrene, så kunne disse tre mænd, så sandt jeg lever, siger Gud Herren, hverken redde sønner eller døtre; kun de selv kunne reddes, når landet blev lagt øde.
Eller hvis jeg bragte sværdet over dette land og sagde, at sværdet skulle hærge landet, og jeg udryddede mennesker og dyr, så kunne disse tre mænd, så sandt jeg lever, siger Gud Herren, hverken redde sønner eller døtre; kun de selv kunne reddes.
Eller hvis jeg sendte pest over det land og udøste min vrede i blod over det for at udrydde mennesker og dyr, så kunne Noa, Daniel og Job, så sandt jeg lever, siger Gud Herren, hverken redde søn eller datter; men ved deres retfærdighed havde de reddet deres eget liv. Ez 14,12-20

End ikke Gud kan tage en afgørelse på dine vegne, DU ER ET SELVSTÆNDIGT MENNESKE, DU KAN og SKAL, træffe et valg, det er DIG OG KUN DIG, der må tage konsekvenserne af DIT valg, så derfor er det retfærdigt, at det er DIG der træffer dette valg.
Hvilken side du vælger viser du med det liv du lever i dag?

Det kan ofte være svært at træffe det rette valg, der er ofte mange forskellige opfattelser at vælge imellem, men det er ikke en gyldig undskyldning, for valget ER DIT og DET SKAL TRÆFFES. Du har allerede haft mange år med gode muligheder, for at undersøge grundlaget for din tro. Hvor lang tid du endnu har, er der ingen der ved noget om.
Ved et folketingsvalg er der ofte mange forskellige partier at vælge imellem, hver for sig siger de, at det er dem, der er bedst egnet til at lede landet, og til at danne regering. I den religiøse verden kan det se ud som om der er endnu flere valg, men ved et nærmere eftersyn viser det sig, at der kun er to muligheder, enten for HERREN, eller imod.
Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Matt 12,30

Tiden er i dag så langt fremme, at det lige så godt kan ske NU I DAG, som i morgen, som om en måned eller om nogle år.
INGEN mennesker ved hvornår. <Luk 12,39-40 + Åb 3,3>
INGEN mennesker ved det FØR DET ER FOR SENT. <Matt 25,10-12>
Det vil ske pludseligt, uventet og uden yderligere varsel. <Matt 25,13 + Mark 13,32-37> Men som nævnt vil vi behandle dette i et senere hæfte.

Lad os til slut gentage nogle af hovedpunkterne i dette meget vigtige emne.

1. At dommen er opdelt i tre afdelinger.
* Den undersøgende.
* Den dømmende.
* Den straffende.

2. At ALLE UDEN UNDTAGELSE, - døde, som levende, - ugudelige, som kristne, - ALLE uanset rang, stilling, nationalitet eller folkeslag, ALLE skal have deres livs gerninger - tro, afgjort for Guds domstol.

3. At der KUN er to muligheder, ENTEN frelse, eller EVIG fortabelse.

4. At der IKKE i de 1000 år eller på et senere tidspunkt gives en ny mulighed for dem der ikke består.

5. At det KUN er den undersøgende del der foregår i dag.

6. At det er de døde, både dem der er døde i troen på Jesus Kristus og de ugudelige, uanset om de har forkastet ham eller ej, der dømmes først.

7. At det først er når dommen, af de døde er afsluttet, at dommen går over til de levende.

8. At de levende dømmes ud fra det de KUNNE have haft kendskab til og gjort. De der har haft de bedste evner og de største muligheder kommer først frem i dommen.

9. At dommen IKKE overstås på et øjeblik, men at det tager nogen tid. Dommen over de døde, begyndte i 1844 og har derfor varet i over 100 år. Dommen over de levende, vil ikke tage 100 år, men den er heller ikke overstået på et øjeblik.


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på www.bibel-skolen.com