Hvordan ser dit livs-regnskab ud?

Det lovløse samfund.
Vi er i dag på vej ind i et lovløst samfund.
Et samfund, hvor de grundlæggende moralske love, som Gud gav jordens befolkning på Sinaj bjerg for over 4.000 år siden, og som Jesus gentog og stadfæstede for ca. 2.000 år siden er ved at forsvinde.
Det er de moralske love, som var grundlaget, ikke alene for den Danske lovgivning, men også for en lang række andre landes grundlæggende lovgivning.
Disse love er i dag, stort set sat ud af kraft.
Dette er ikke sket, pludseligt eller uventet, men ganske langsomt og uden, at ret mange, har lagt mærke til det.
De advarende røster, der for en lille menneskealder, siden jævnlig lød i landets kirker om, at det både var umoralsk og strafbart, at begære det der var en andens ejendom.
2Mos 20,17 Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom."
2Mos 20,13 Du må ikke begå drab.
2Mos 20,15-16 Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk mod din næste.
Dengang havde det konsekvenser at dræbe et andet menneske, at stjæle og at aflægge et falsk vidnesbyrd.
Disse ting er i dag ved at blive straffri.
Dengang blev der set ned på de mennesker, som dyrkede sex med skiftende partnere.
For slet ikke at tale om de der gjorde det med deres eget køn.
2Mos 20,14 Du må ikke bryde et ægteskab.
Dengang var en ung mand eller pige, der ikke ærede sine forældre, en skændsel for hele byen.
2Mos 20,12 Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.
Det var dengang.
I dag er de fleste af disse ting så almindelige, at det ofte er de mennesker der IKKE har denne lovløse og umoralske holdning der bliver set ned på og som bliver gjort til grin.
I dag ser vi ofte eksempler på, at en beruset person dræber et andet menneske eller gør et andet menneske til krøbling for resten af livet, UDEN at der sker noget nævneværdig ved det.
Man beskytter omgående den skydige med et forbud mod, at offentliggøre ved kommenes navn.
Således, som lovgivningen er i dag, bliver der taget langt mere hensyn til den der har begået forbrydelsen, end offeret.
Undskyld! Jeg kom til at sige, at det er en forbrydelse, at dræbe eller at lemlæste et andet menneske. Det er ikke rigtig. I dag regnes det ikke for at være en forbrydelse eller at bryde loven, når man blot sørger for at være beruset i gerningsøjeblikket.
Ofret og ofrets pårørende, må ofte kæmpe en håbløs kamp, for at få blot en smule hjælp.
Hvorimod den skyldige bliver hjulpet på alle mulige måder.
I dag kan en person der seksuelt misbruger mindreårige også regne med myndighedernes fulde støtte.
Ofret, barnets forældre og alle andre får streng besked på, at misbrugerens navn ikke må nævnes, da han jo så ikke kan søger arbejde i en anden institution, hvor han uhindret kan fortsætte sit misbrug af børn.
Misbrugte børn, og ham og hende der bliver kørt ned af spritbilisten, må leve resten af livet i en uværdig tilværelse. Medens misbrugeren og spritbilisten i stedet for at blive straffet bliver hjulpet på alle mulige måder.
Der kan nævnes en lang række af eksempler på, hvordan man langsomt, men sikkert arbejder sig frem mod et samfund, hvor selv de alvorligste forbrydelser, ikke mere omtales, som forbrydelser eller noget ulovligt.
Når man følger med i den omtale der er i TV, radio og i de forskellige aviser, kan man se at de ting jeg her har nævnt ikke er enkelt stående eksempler, men at der med jævne mellemrum er eksempler på dette.
Der er endog flere eksempler på, at de der gang på gang øver hærværk og vold mod uskyldige personer og deres ejendom, bliver belønnet for deres indsats, med en eventyrrejse eller en anden fantastisk oplevelse.
Som f.eks. da 3 unge voldsmænd havde terioseret og raseret flere butikker og personer, var belønningen en tur i en flysimulator.
En oplevelse, som almindelig lovlydige unge mennesker ikke har nogen som helst mulighed for at komme i nærheden af.
Eller den unge mand der i TV, blev intiviuet og da han blev spurt, om han havde fortrudt, de mange voldelige og kriminelle ting han havde gjort, svarede "Jeg har været på en fantastisk eventyrrejse til syd Amerika, og flere andre meget spændende og fantastiske steder. Hvor mange i min alder har det?
Da journalisten spurgte om han nu ville leve et mindre voldeligt og kriminel liv i fremtiden, lo han og svarede at så dum var han da ikke, for så ville han gå glip af den planlagte rejse til Kina.
I dag, ser vi hver dag eksempler på, at de love og retningslinier, der er vedtaget af regeringen tilsidesættes.
Hver eneste dag ser vi eksempler på, at de moralske love der af Gud er givet til os, som en del af den menneskelige natur, bliver tilsidesat, for at give plads til dyriske seksuelle lidenskaber.
Der er mange steder, både i det gamle og i det ny testamente, hvor vi kan læse om dette. Et af stederne er i Lukas.
Luk 17,26-28 Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage: De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede;
Lad os prøve at se lidt nærmere på, hvad det er Jesus her siger om den tilstand der er et tegn på de sidste dage.
Lad os se hvad der står i det gamle Testamente der, hvor den tilstand Jesus henviste til havde sin begyndelse.
Lad os også se alle de andre steder både i det gamle og i det nye testamente hvor noget lignende er omtalt.
Der er adskillige skriftsteder vi skal se på, men det er som jeg før har sagt, en nødvendighed, at se på alle de steder, hvor disse ting er omtalt, når vi ønsker at kende de sandheder Herren har for os i sit ord.
Når du på denne måde undersøger, hvad Bibelen har at sige om de vers vi her har læst i Lukas 17 kapitel, er jeg sikker på at du vil komme til den samme forståelse som Esther og jeg har.
Der står at de spiste og drak Ordene de spiste henviser til den magt appetitten har over os.
Det der her er tale om er ikke den fysiske føde der er behov for, for at leve og for at have et godt og fysisk stærkt helbred.
Nej, det der her er tale om er det overforbrug, den uhæmmede brug af usunde og forkerte fødevare, som de fleste af os er slave af og som påfører os et utal af alvorlige sygdomme, der så igen er årsag til, at mange dør en alt for tidlig død.
At spise forkert eller at spise for meget er årsag til et meget stort antal af de sygdomme der er her i landet. Og til et stort antal dødsfald.
Det næste Jesus sagde var at de drak.
"De spiste og drak".
Det der her er tale om er berusende drikke.
Det vil sige forskellige former for spiritus.
En kendt politimand sagde for nogle år siden, at spiritus, på en eller anden måde, havde noget med over 80% af alle de forbrydelser der bliver begået her i landet af gøre.
Jeg ved ikke hvordan tallet er for hospitalerne, men det vil ikke forbavse mig, hvis spiritus også er årsag til et meget stort antal sygdomme og dødsfald.
Det næste Jesus sagde var, at "De giftede sig og blev bortgiftet"
Hor, utroskab, seksuel misbrug og udskejelser enten på den ene eller anden måde, er i dag så almindelig, at det knapt bliver omtalt.
Der var også utroskab, hor og seksuelle udskejelser på det gamle Testamentes og på det nye Testamentes tid.
Der var også utroskab, hor og seksuel misbrug og udskejelser for 50 år siden, men ikke i den udstrækning og slet ikke med den indstilling, at disse ting er helt naturlige og at der ikke er noget forkert eller umoralsk, i den måde mange i dag lever på.
Luk 17,28 Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede;
"De købte og solgte, plantede og byggede".
Ved du hvad det er der styrer EU?
Det er det samme, som styre stormagternes spil.
Det er det samme, som styre våben industrien, narkotika mafiaen, olie giganterne, kort sagt alt det der har med denne verden at gøre.
PENGE!
Jeg vil ikke her i dette studie komme nærmere ind på den magt, penge har.
Jeg vil blot nævne tre ting.
Penge er den stærkeste magt i denne verden.
For penge kan du købe våben, narkotika, mennesker ja kort sagt alt!
Det andet jeg vil sige er, at penge er den eneste verdslige og menneskelige magt der er grænse overskridende.
Politiske, religiøse og kulturelle hindringer begrænser ofte mulighederne for at øve en universet indflydelse.
Det tredje er, at det er en meget stor fejltagelse at tro, at dyrets mærke kun er et spørgsmål om religion.
Der er mange som tror at dyrets mærke kun er et spørgsmål om tro.
Ja, der er endog dem der tror, at dyrets mærke er et spørgsmål om et bestemt trospunkt.
De der har den opfattelse, viser blot, at de ikke under Helligåndens ledelse ud fra Bibelen og Biblen alene studeret dette emne.
Matt 6,24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.
Det alt afgørende spørgsmål er, hvem du har valgt at tjene.
Der er kun to muligheder Gud eller penge.
Gang på gang opfordrede Jesus sine tilhørere og os til at vælge side Gud eller penge.
Jesus siger det på utallige måder, for, at de der har svært ved at forstå det på den ene måde, forhåbentlig forstår det på den anden.
Jeg vil på et senere tidspunkt komme meget mere ind på dette. Her vil jeg blot nævne et enkelt eksempel.
Joh 15,19 Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.
Vi er i verden, det kan vi ikke ændre på, men det er din og min egen afgørelse om vi ønsker at være af verdenen.
Luk 17,26-28 Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage: De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede;
De mennesker og de forhold Jesus omtaler her er nogle af dem der har valgt, at tilhøre verden. At være af verden.
Det er den måde du lever dit liv på der viser om du er af verden eller ikke.
Esther og jeg har for mange år siden valgt at tilhøre Herren!
Vi har valgt Jesus Kristus som vor frelser. Vi har valgt, at tjene ham, at følge de anvisninger, retningslinier og love, han har givet os i sit ord.
Det er bestemt ikke uden problemer at følge Jesus. Meget ofte kan man meget let, ligesom Asaf i Salme 73, synes at det går de der har valgt verden og penge, meget bedre end, de der har valgt Jesus.
Sl 73,2-4 Men jeg var nær snublet, mine fødder var nær ved at glide, for jeg harmedes over de overmodige, jeg måtte se de ugudeliges lykke. De lider ingen kvaler, deres krop er sund og fed.
Jer 12,1 Herre, du får ret, når jeg anklager dig, og dog må jeg gå i rette med dig:
Hvorfor har uretfærdige lykken med sig, hvorfor lever troløse trygt?
Mange, mange tusinde bekender sig til at tjene Jesus, men ved deres liv, deres stræben efter penge - verdslig anseelse og storhed, viser de at de er af verden.
Således, som verden er i dag, har man både i den politiske, den civile og i de religiøse glemt at det har konsekvenser, at følge denne verden, at være af verden.
Blandt mange unge, er der i dag en opfattelse af, at man kan gøre som man vil, for selv om man bliver anholdt bliver man hurtig løsladt igen.
Ofrene møder gang på gang de der har overfaldet dem.
Og hvis man sætter sig til modværge eller, hvis et familiemedlem, en ven eller en anden går til angreb på voldsmændene, får han en langt håre straf end voldsmændene.
Jeg har sagt det før og jeg vil sige det igen, vi er i dag meget tæt på at leve i et lovløst samfund.
Måske kan vi slippe for tiltale ved domstolene her på jorden, men vi kan IKKE undgå at skulle stå til regnskab, over for Gud, for det liv vi har levet.
Alle har glemt, at vi en dag skal stå til regnskab for det liv vi har levet.
Ikke over for mennesker, det kunne vi måske klare, men over for Gud.
Præd 12,14 For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt.
Det budskab, der i dag burde lyde i alle landets kirker, om at komme tilbage til Gud, at ære ham og at vi en dag, hver for sig, skal frem for Guds domstol, lyder ikke.
Præsterne er tavse.
En meget stor del af befolkningen har glemt, at det er Herren der har skabt himlen, jorden og mennesket!
Åb 14,7 Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.
Dette meget alvorlige budskab bliver ikke forkyndt.
Konsekvensen er at de forskellige trossamfund og dermed også den største del af befolkningen, har valgt verden og det den har at tilbyde. Dette betyder at den ene menneske skabte lære efter den anden er kommet ind i de kristne trossamfund.
Men det værste af alt er, at man i befolkningen, og i de politiske og religiøse kredse ser mere og mere bort fra lov og orden.
Det er ikke længere det sande evangelium der bliver forkyndt.
Man frygter ikke Gud.
Man giver ikke Gud æren og man glemmer, at vi en dag skal stå ansvar for det liv vi har levet.
I stedet er det appetitten, spiritus, de seksuelle lidenskaber og penge der har overtaget den plads Jesus og Guds ord burde have.
Åb 14,8 Og en anden engel fulgte efter og sagde: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin.
På Noas tid beskrev Herren befolkningens tilstand således.
1Mos 6,5-7 Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet og sagde:
"Menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem."
I dag lyder ordene.
Åb 14,9-11 Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet.
Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.
Jeg ved ikke om du lagde mærke til at både den første og den tredje budskab skal forkyndes med høj røst?
I nogle oversættelser står der, at den tredje engels budskab skal råbes ud med en meget høj røst.
Hvorfor tror du, at disse budskaber skal forkyndes med høj røst?
Jeg tror at der er flere årsager:
* Fordi, det er et meget vigtigt budskab.
* Fordi, INGEN skal kunne sige, at de ikke har hørt det.
* For at få alles opmærksomhed.
Det fortvivlende er at der kun er nogle få, som virkelig forstår, hvor alvorligt dette budskab er. Mange, selv inden for de kristne menigheder har glemt, at det er SKABEREN, og ham alene der bør tilbedes.
Selvet og mange andre ting har lidt efter lidt indtaget den plads SKABEREN burde have. Kun nogle få giver Gud æren.
Mange ønsker SELV, at blive æret og ophøjet.
Guds frygt er i dag et fremmedord, selv i de kristne kirker.
Betydningen af ordet frygt, bliver ofte misforstået.
Mange af de steder, i Bibelen hvor der er talt om at frygte Gud, er det koblet sammen med at adlyde og efterleve Guds bud.
5Mos 6,1-3 og 24. de der frygter Gud og holder hans bud.
5Mos 13,4. Frygt Herren og hold hans bud.
Man hører ofte Gud omtalt, som en hævngerrig og ofte urimelig Gud, men det er MEGET LANGT fra den Gud der er omtalt i Guds ord.
Men det er netop som en sådan, Satan ønsker at fremstille Gud.
Det var også på denne måde Gud blev fremstillet, da den falske lære om skærsilden og dens frygtelige pinsler fik millioner af mennesker til at betale utrolige summer til den katolske kirkes skatkammer.
Lad ikke denne falske fremstilling af Herren gøre dig mismodig eller fortvivlet.
Lad Guds ord vise dig hvordan Herren virkelig er.
For mange har frygt noget med en dårlig samvittighed at gøre. De er bange for konsekvenserne af de ting de har gjort eller ikke gjort. Sagt på en anden måde, de ved hvordan de BURDE have levet deres liv, men penge, personlig ophøjelse og ære, familie og venner har afholdt dem fra at leve det liv, de ved de BURDE have levet.
Det er det de nu frygter konsekvenserne af.
Dette er også en af årsagerne til, at al tale om dom, det vil sige at vi skal stå til regnskab for det vi har gjort, nærmest er bandlyst.
Det kan være slemt nok at skulle stå til ansvar over for en verdslig dommer, men at skulle stå til ansvar over for universets skaber, Ham der kender ALT selv de ting der ellers er skjult for alle andre. En sådan tanke er uudholdelig.
MEN uanset hvor mange spidsfindige krumspring der end bliver udtænkt, for at undgå at komme frem for Guds domstol, er det dog en kendsgerning, at ALLE, UANSET nationalitet, politisk eller religiøs overbevisning, SKAL frem for Guds domstol!
Præd 11,9 Glæd dig, unge mand, mens du er ung, lad dit hjerte være glad i ungdommens dage. Gå ad de veje, du vil, og efter det, dine øjne ser; men du skal vide, at Gud vil kræve dig til regnskab for det alt sammen.
Mal 3,2 Hvem kan udholde den dag, han kommer?
Hvem kan bestå når han viser sig?
Han er som ilden i smelteovnen, som den lud man bruger til blegning.
Han sidder og smelter sølvet og renser det.
Jeg er sikker på at der har været mange afgørende, ja måske endda meget afgørende øjeblikke i dit liv, men det øjeblik der overskygger dem alle, er det øjeblik hvor din sag tages op til doms ved den himmelske domstol.
Det øjeblik hvor det afgøres, om du er blandt den store skare der for altid skal være sammen med Jesus, eller du er blandt den endnu større skare, der ved slutningen af de tusind år, tilintetgøres.
Dette øjeblik overgår alle andre.
Ved et folketingsvalg er der ofte mange forskellige partier at vælge imellem, hver for sig siger de, at det er dem, der er bedst egnet til at lede landet, og til at danne regering.
I den religiøse verden kan det se ud som om der er endnu flere valg, men ved et nærmere eftersyn viser det sig, at der kun er to muligheder, enten for HERREN, eller imod.
Matt 12,30 Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.
Tiden er i dag så langt fremme, at dommen over de levende, det vil sige du og jeg lige så godt kan begynde NU I DAG, som i morgen, som om en måned eller om nogle år.
INGEN mennesker ved hvornår. (Luk 12,39-40 og Åb 3,3)
INGEN mennesker ved det FØR DET ER FOR SENT. (Matt 25,10-12)
Det vil ske pludseligt, uventet og uden yderligere varsel. (Matt 25,13 og Mark 13,32-37)
Det er DIN afgørelse, og det er DIG og KUN DIG, der kan træffe afgørelsen for, hvilken side du ønsker at tilhøre, INGEN anden, hverken din præst, din familie, dine venner eller andre kan træffe denne afgørelse for dig.
Herrens ord kom til mig:
Ez 14,14 Havde disse tre mænd, Noa, Daniel og Job, levet i det land, så havde de reddet livet ved deres retfærdighed, siger Gud Herren.
End ikke Gud kan tage en afgørelse på dine vegne, DU ER ET SELVSTÆNDIGT MENNESKE, DU KAN og SKAL SELV, træffe et valg.
Det er DIG OG KUN DIG, der må tage konsekvenserne af DIT valg, derfor er det retfærdigt, at det er DIG der træffer dette valg.
Det liv du lever, viser, hvilken side du har valger.
Det kan ofte være svært at træffe det rette valg, der er ofte mange forskellige opfattelser at vælge imellem, men det er ikke en gyldig undskyldning Gud har givet os alle evner og mulighed for at kende sandheden, hvis vi ønsker det, Valget ER DIT og DET SKAL TRÆFFES.
Du har allerede haft mange år med gode muligheder, for at undersøge grundlaget for din tro. Hvor lang tid du endnu har, er der ingen der ved noget om.
Hvorfor holder Gud dom?
Han er en alvidende Gud og kender alt, hvorfor udsletter han ikke blot synden og det onde og tager de retfærdige til himlen?
Gud holder dom fordi han ønsker, at både mennesker og engle skal forstå, at han behandler sine skabninger retfærdigt. Derfor lader han alt bevismateriale blive fremlagt. Alle skal have anledning til at se, hvorfor deres kære eller bekendte gik fortabt. Guds retfærdighed skal bevises.
Korset beviste hans kærlighed.
Dommen vil bevise hans retfærdighed.
Dommen over de levende er en meget vigtig ting, og da det samtidig er et af de emner, man meget sjældent hørere om i kirken, vil vi se nærmere på dette emne.
Der er ingen, som vil blive dømt for at have troet på en løgn eller en falsk lære, så længe de ikke har haft mulighed for at kende sandheden. MEN når de HAR HAFT muligheden, vil de blive dømt som om de kendte hele sandheden.
Ved en jordisk domstol er der en appel mulighed, man kan i de fleste tilfælde anke sagen og få den til at gå om, eller få den taget op igen.
Ved den himmelske domstol er der ingen appelmulighed, der er ingen mulighed for at få den taget op igen.
Ved en jordisk domstol er der mulighed for at der er ting af betydning der ikke kommer frem. Der kan være nogle som har givet en forkert, ja måske endog en falsk forklaring i retten. Ved den himmelske er alt lagt frem, der er ikke mulighed for at skjule noget. (Matt 10,26; Mark 4,22; Luk 8,17 og 12,2)
De forklaringer og vidneudsagn der her afgives er sande og rigtige.
I Bibelen er der langt over 100 henvisninger til denne meget afgørende begivenhed, men alligevel er der en uhyggelig stor uvidenhed om dette emne.
Når du tager din bibelordbog og begynder en grundig gennemgang af alle disse mange henvisninger, vil du meget hurtigt se, at der er tale om to hovedgrupper af domme.
Den første, er den der omtaler de domme mennesker afsiger, det kan være konger, (Est 1,19-22 og Dan 6,8-10) Dommere, (Apg 24,10) Eller andre, (Apg 23,1-3; Rom 2,1-3 og 14,4)
Men det er ikke disse domme vi er interesseret i, nej, det er den anden hovedgruppe, den, hvor det er Gud, Herren der afsiger dommen. (Rom 2,16 og 2Tim 4,1)
Her vil du finde eksempler på, at Herren flere gange i Det Gamle Testamente, og i Det Ny Testamente afsiger dom over en nation, (Matt 19,28)
Eller over enkelte personer. (2Mos 32,33; Rom 2,16 og Hebr 4,13)
Det er meget lærerigt at studere disse ting, da det giver et meget godt billede af hvordan Herren er.
De henvisninger du i forbindelse med denne undersøgende dom, specielt skal interessere dig for, er de domme Herren afsiger i forbindelse med afslutningen af denne jords historie.
Dommen er som nævnt ikke et emne der tales ret meget om. Det er der nok flere forskellige årsager til. Den mest nærliggende er den, at det vedrører en selv.
Dette, at man SELV skal stå til ansvar for det liv man lever (har levet) er for de fleste en MEGET UBEHAGELIG tanke.
For at komme uden om dette at skulle gøre regnskab for Gud er der udtænkt mange spidsfindige teorier, der på en eller anden måde fjerner alt om, at man skal stå til regnskab, for sine gerninger.
Dette er årsagen til at vi nærmer os det lovløse samfund.
Det er ofte slemt nok at skulle stå til regnskab over for mennesker, for de åbenbare og synlige ting. Men at skulle stå til regnskab for det man har begået i det skjulte, og så over for Gud, er en så rædselsvækkende tanke, at de fleste overhovedet ikke ønsker at tænke på den.
Den dom der her er tale om, er DEN UNDERSØGENDE DOM, (Dan 7,9-10;
Matt 25,19; Luk 8,17-18 og Åb 14,7) det vil sige, at det er den del af dommen hvor der tages stilling til skyldsspørgsmålet.
Den undersøgende dom har kun et eneste formål, nemlig at dele HELE jordens befolkning op i to og KUN TO grupper, FOR Herren eller IMOD Herren. (Matt 25,1-13 og 32)
Denne del af dommen begyndte for mange år siden med de døde, Når den sidste af de døde, har fået sin sag afgjort FOR Herren eller IMOD Herren, går dommen over til de levende. (1Pet 4,17-18)
Det er meget vigtigt at man her hele tiden har for øje, at det er den undersøgende del af dommen vi taler om, det vil sige, den del af dommen, hvor der bliver set på, hvilken side du har valgt. (Jos 24,15 og 1Kong 18-21) Det efterfølgende skema vil måske hjælpe dig til bedre at forstå disse ting.
FOR HERREN!
DE DØDE opstår til evigt liv ved Jesu Synlige komme i Himmelens skyer.
DE LEVENDE Modtager Guds segl og den sildige regn.
De få, der lever ved Jesu Synlige komme, bortrykkes sammen med de der opstår.
IMOD HERREN
DE DØDE
Deres sag går vidre til den anden afdeling af dommen.
EFTER de 1000 år, opstår de for at gå deres endelige tilintetgørelse i møde.
DE LEVENDE
Guds straffedomme udøses over dem, og de omkommer
For at undgå eventuelle misforståelser, skal det tilføjes, at de af de troende - FOR Herren, som lider martyrdøden, helt automatisk overføres til de dødes opstandelse ved Jesu synlige komme.
Det samme gør sig gældende, for dem der er IMOD Herren, efterhånden som de omkommer, vil de blive behandlet på samme måde som de døde, deres sag går til den anden afdeling af dommen.
Dommen er opdelt i tre afdelinger.
1. Den undersøgende.
Her afgøres KUN spørgsmålet, om vedkommende er skyldig eller tro.
2. Straffen udmåles over de skyldige.
3. Straffen fuldbyrdes.
Den første del - den undersøgende del - ER begyndt og vil fortsætte, indtil ALLE, fra ALLE tidsaldre er dømt.
Denne del af dommen har KUN ET ENESTE formål, nemlig at opdele ALLE, døde som levende i to og KUN TO grupper, - de tro og de skyldige. Denne del af dommen SKAL være afsluttet FØR nådetiden er forbi, dette er nødvendigt af to årsager.
1. Enten skal en person modtage Guds segl og den sildige regn, ELLER Guds straffedomme.
2. Den undersøgende del af dommen, SKAL være tilendebragt FØR Jesu SYNLIGE komme, fordi Jesus IKKE kommer som dommer, men som Konge, (Åb 11,15-17) og han har sin løn med til alle de troende (Es 40,10 og Åb 22,12)
Sker Jesu synlige komme, straks efter at den undersøgende dom er afsluttet?
NEJ! Jesu SYNLIGE komme sker ikke straks efter at den sidste af de levende, har været fremme for Guds domstol, men da fjernes den der holder igen, (2Thess 2,7) Og en kort tid får Djævelen, den gamle slange, lov til at udøve sin magt på jorden ligesom han fik det på Jobs tid. (Job 1,8-12)
Det er Den Hellige ånd der i dag holder Satan tilbage, således at han kun har en begrænset frihed til at udøve sin magt, men når den undersøgende dom er afsluttet for alle, forlader Jesus, Det Allerhelligste, og de syv sidste vredesskåle vil da, uden nåde, blive udøst over jordens beboere. (Åb kap. 16)
Til den tid, vil der kun være en meget lille skare af Guds folk tilbage på jorden, 144 000 personer. Disse 144 000 bogstavelige personer er de eneste der kan opfylde betingelsen for, at kunne have direkte adgang til Faderen UDEN en mellemmand. DE ER DADELFRI ! (Åb 14,1-5)
I dag, og igennem alle tider, lige fra jordens skabelse har det på grund af synden været nødvendigt med en mellemmand, Jesus Kristus (Hebr 8,6; 9,15 og 12,24) men hans gerning, som menneskets mellemmand er med den undersøgende dom afsluttet, og han kaster røgelseskarret og forlader det Allerhelligste for altid. (Åb 8,5)
De mennesker, der lever på jorden, når Kristi midlergerning ophører i den himmelske helligdom, skal stå over for en hellig Guds åsyn uden en mellemmand.
Deres klæder skal være pletfrie, og deres karakter skal være renset med bestænkelsens blod. Ved Guds nåde og deres egne ihærdige bestræbelser skal de sejre i kampen mod det onde.
Mens den undersøgende retshandling finder sted i Himmelen og de angergivne troendes synder bliver fjernet fra helligdommen, skal der foregå en speciel renselse og bortfjernelse af synd hos Guds folk på jorden. Når denne renselse har fundet sted, er Kristi efterfølgere beredt for hans komme. Da vil menigheden, som vor Herre vil tage til sig ved sit komme, være herlig, uden plet eller rynke eller andet sådant. (Ef. 5,27)
Der vil blive en tid hvor Guds folk, som Jakob skal kæmpe med Gud, (1Mos 32,24-28) og de vil som Jesus råbe "Min Gud, Min Gud, hvorfor har du forladt mig." Matt 27,42 og Mark 15,34)
Hebr 9,24 For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os;
Jesu gerning i den himmelske helligdom har lige så stor betydning for frelsesplanen, som hans død på korset. I lyset fra Golgatas kors, får vi en klarere forståelse af forløsningens hemmeligheder. Menneskets frelse har kostet Himmelen uendelig meget.
Det offer, som er bragt, opfylder Guds lovs mest vidtrækkende krav. Jesus har banet en vej til Faderens trone, og takket være hans midlertjeneste kan alle de, der kommer til ham i tro, få deres oprigtige ønsker frem for Faderen.
Hvis de mennesker, som forsøger at skjule eller at undskylde deres synder, kunne se hvorledes Satan jubler over dem, og hvorledes han håner Kristus og de hellige engle på grund af deres arbejde, ville disse mennesker hurtigst muligt bekende deres synder og aflægge dem.
Satan arbejder på at skaffe sig kontrol over hele sindet ved hjælp af vor syndige karakter, og han ved det vil lykkes for ham, hvis vi ikke overgiver os helt til Kristus. Derfor søger han ustandselig at få Kristi efterfølgere til at tro på den skæbnesvangre usandhed, at det er umuligt for dem at sejre.
Men Jesus henviser til sine sårede hænder og sit brudte legeme, og han siger til alle der ønsker at følge ham: "Min nåde er dig nok." (2Kor 12,9)
Derfor bør ingen mene at deres fejl ikke kan rettes. Gud vil give dem tro og kraft til at overvinde deres fejl.
På den store forsoningsdag, mens ypperstepræsten skaffede Israel soning i den forbilledlige tjeneste, skulle hele folket rense deres sjæle ved at omvende sig fra synden og ydmyge sig for Herren for ikke at blive udryddet.
På samme måde, bør alle der ønsker at deres navn skal blive stående i livets bog, benytte de få dage der endnu er tilbage af nådetiden, til at ydmyge sig for Gud, ved at sørge over synden og angre af hele deres hjerte.
Der skal en dybtgående og samvittighedsfuld hjerteransagelse til. Den letsindighed og overfladiskhed, som findes hos mange bekendende kristne skal bekæmpes.
De mennesker der virkelig vil undertvinge de onde tilbøjeligheder, der kæmper om overtaget, har en hård kamp foran sig. Hver enkelt må berede sig personligt.
Hvorledes har vi benyttet vor tid, vor pen, vor stemme, vore penge og vor indflydelse?
Hvad har vi gjort for Kristus i de fattiges, lidendes, forældreløses og enkernes skikkelse?
Gud har betroet os sit hellige ord.
Hvorledes har vi forvaltet det lys og den sandhed, som er skænket os for at gøre menneskene vise til frelse?
Det har ingen værdi blot at bekende sig til at tro på Kristus. Det er kun den kærlighed, som kommer til udtryk i handling, der bliver regnet for ægte. (Matt 25,35-40)
Alt, hvad der er gjort af kærlighed, godkendes og belønnes af Gud, uanset hvor ubetydeligt det tager sig ud i menneskers øjne. Menneskenes skjulte egenkærlighed afsløres i Himlens bøger.
Menneskenes uopfyldte forpligtelser over for deres medmennesker er nedskrevet her sammen med deres forsømmelighed over for Frelserens krav.
Her kan de se, hvor ofte de gav Satan den tid, og de kræfter, som tilhørte Kristus.
Det er en tragisk rapport, englene aflægger i Himmelen. (Åb 20,12) Mennesker, som bekender sig til at være Kristi efterfølgere er optaget af at skaffe sig jordiske skatte eller af at nyde verdslige glæder. Penge, tid og kræfter bliver ofret på forfængelighedens og forlystelsernes alter, mens der kun benyttes få øjeblikke til bøn, læsning i Bibelen, til ydmygelse af sjælen og syndsbekendelse.
Satan finder på utallige planer for at lægge beslag på vore tanker, så de ikke er optaget af det arbejde, vi burde have mest kendskab til. Han ved, at alt afhænger af, om han kan lede menneskenes tanker bort fra Jesus og hans sandhed.
Den kostbare tid vi endnu har, bør benyttes til et alvorligt studie af sandhedens ord, i stedet for til forlystelser, eller til at pleje forfængeligheden eller til at tjene penge. Guds folk skal have en klar forståelse af helligdommen og den undersøgende retshandling.
Alle skal have et personligt kendskab til deres store ypperstepræsts stilling og gerning. Hvis ikke de har det, kan de umuligt udvise den tro, der er absolut nødvendig i denne tid, eller udfylde den plads, som Gud ønsker, at de skal Udfylde.