I dag!

Et studie om den sidste tid!

Med "den sidste tid" menes der, tiden fra i dag og indtil Jesu synlige komme i himlens skyer.

Før sin korsfæstelse forklarede Frelseren sine disciple, at han skulle dø og atter opstå fra graven, og engle var til stede for at indprente hans ord på deres sind og hjerter. Men disciplene forventede en verdslig befrielse fra det romerske åg, og de kunne ikke udholde tanken om, at han, i hvem deres forhåbninger var samlet, skulle lide en vanærende død. De glemte de ord, som de trængte til at huske, og da prøvelsens time kom, var de ikke beredte. Jesu død tilintetgjorde deres forhåbninger så fuldstændigt, at man skulle tro, at de ikke var blevet advaret. I profetierne åbenbares fremtiden også for os lige så tydeligt, som den blev åbenbaret for disciplene ved Kristi ord. Profetierne beskriver klart de begivenheder, som er knyttet til nådetidens ophør og beredelsen til trængselstiden. Men til trods herfor kender tusinder af mennesker lige så lidt til disse betydningsfulde sandheder, som hvis de aldrig var blevet åbenbaret. Satan er på vagt for at udslette alle de indtryk, som ville gøre dem vise til frelse, og når trængselstiden kommer, er disse mennesker ikke beredte. Når Gud sender menneskene advarsler, der er så betydningsfulde, at de siges, at blive forkyndt af hellige engle, som flyver midt oppe under himmelen, forlanger han, at ethvert menneske, som er i besiddelse af sund fornuft, skal give agt på budskabet. De frygtelige straffe, som truer alle dem, der tilbeder dyret og dets billede (Åb 14,9-11), bør få alle til flittigt at granske profetierne og derved lære, hvad dyrets mærke er, og hvorledes man undgår at tage det på sig. Men alt for mange mennesker lukker deres øren for sandheden og foretrækker opdigtede historier. Idet apostlen Paulus skuede ned til de sidste dage, sagde han: "Der kommer en tid, da de ikke vil finde sig i den sunde lære." 2Tim 4,3. Den tid er allerede kommet. De fleste mennesker bryder sig ikke om Bibelens sandhed, fordi den er i modstrid med det syndige, verdslige hjertes begær, og Satan skaffer dem de bedrag, som de elsker.

Efter, at vi her på Bibel-skolen har set, hvor mange der benytter de kommentarere vi ved Guds hjælp har lavet til Daniels bog og Åbenbaringen, har vi besluttet at gå i gang med nogle specielt studier, om de ting der vil og skal ske i den sidste tid.

Vi har opdelt den sidste tid i 31 studier.

Den Gud der for ca. 6000 år siden skabte den himmel og den jord vi er en del af, er den eneste der forud kan fortælle, hvad der vil ske og hvad der skal ske!

Hvor i Biblen finder vi skabelsesberetningen?

* 1Mos kap 1.

2Mos kap2.

Esajas kap 24.

- - - - - - - - - - - -

Lad os læse endnu et par vers for bedre at lære himlen og jordens skaber at kende.

Es 41,21-24 Forelæg jeres sag, siger Herren; fremlæg jeres beviser, siger Jakobs konge. Lad dem fremlægge det og fortælle os, hvad der kommer til at ske. Fortæl, hvad det, der skete tidligere, betød, så vi kan lægge os det på sinde og erkende, hvad der kom ud af det. Eller forkynd os, hvad der kommer, fortæl, hvad der sker i fremtiden, så vi kan vide, at I er guder. Gør dog noget, godt eller ondt, så vi kan tage mål af hinanden. Men nej, I er intet værd, og jeres gerninger ingenting; det er afskyeligt at vælge jer!

Her udfordre Herren denne jords vise og kloge.

Der er specielt en ting, at Herren opfordre denne jords vise til at fortælle, hvad er det?

Hvorfor en zebra har striber.

Hvem der er den eneste sande Gud.

At forkynde forud, hvad der kommer til at ske. (Es 41,22)

Hvor meget, siger Herren, at denne jords vise og kloge er værd?

Deres vægt i guld.

* Ingenting. (Es 41,24)

En million dollars.


- - - - - - - - - - - -


Fordi Herren, som den eneste, kan forudsige ikke blot det der skal ske, men også det der vil ske kan vi mange steder i Biblen, læse om den tid vi i dag lever i.

Rom 1,21-32 For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen - han være lovet til evig tid! Amen. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig: De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed; fulde af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig og ondsindethed; de løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral; de finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre; de er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø; alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det.

Denne tekst er en af de mange tekster der på en meget klar og tydelig måde beskriver den tid vi i dag lever i.

Her siges der, at mange siger, at de kender Gud.

"Jeg er frelst, for jeg tror på Jesus"!

"Halleluja, pris Herren"!

Dette er blot et par eksempler på det de der siger, at de kender Gud, siger.

Men, hvad siger Biblen om disse navne kristne?

At de Ærede og takker Gud.

* At de ikke ærer og takker Gud. (Rom 1,21)

At de er gode og oprigtige kristne.

- - - - - - - - - - - -

Jeg håber at du virkelig har tænkt over, hvad det er der står i disse vers.

Hvad er det at størstedelen af jordens befolkning i dag har udskiftet Guds sandheder med?

Penge.

Magtbegær.

* Løgn. (Rom 1,25)


- - - - - - - - - - - -

Den tekst, du læste fra Romerbrevet, er skrevet af Paulus! Men Paulus er ikke den eneste der på en meget tydelig måde har beskrevet den tilstand der i dag er på jorden og blandt menneskene.

Jesus har med henvisning til en tid med lignende tilstande sagt:

Luk 17,26-29 Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage: De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede; men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle.

Hvilken begivenhed er det, at Jesus her henviser til, som skete i Noas dage?

Sodomas ødelæggelse.

* Syndfloden. (Luk 17,27)

Jerusalems ødelæggelse.

- - - - - - - - - - - -

Der er i dag mange, som siger at de er kristne, at de tror på Gud og på Jesus, men hvad siger Jesus om en meget stor del af dem?

I skal arve riget.

* Jeg har aldrig kendt jer. (Matt 7,21-23)

I er mine vidner.

- - - - - - - - - - - -

Matt 7,21-23 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Tænk dig her har vi en beskrivelse af en meget stor del af de der i dag siger at de tror på Gud, at de tror på Jesus, at de er frelste, at de er kristne, og så siger Jesus alligevel om dem, at han aldrig har kendt dem!

Og ikke nok med det, men hvad er det mere Jesus siger om dem?

* At de begår lovbrud. (Matt 7,23)

At de tilbeder afguder.

At de er hyklere.

- - - - - - - - - - - -

Jesus gav også et andet eksempel på en meget stor gruppe af dem der kalder sig Kristne og som siger, at de tror på Gud og på Jesus, men alligevel siger Jesus om dem, at han ikke kender dem!

Matt 25,7-12 Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.

Her i denne lignelse er alle der på en eller anden måde bekender sig til at tro på Gud, opdelt i to og kun to grupper. Ved siden af disse to grupper er der en anden meget stor gruppe, de der IKKE bekender sig til at tro på Gud eller på Jesus.

Hvilken gruppe er det at Jesus siger til "Jeg kender jer ikke"?

De der ikke tror på Gud.

De der har ekstra olie.

* De der ikke har mere olie. (Matt 25,7-12)

- - - - - - - - - - - -

De ting vi indtil nu har set på, bør få enhver af os til at vågne op og virkelig meget grundig undersøge den tro vi hver for sig har.

Men desværre er det min erfaring at et stort flertal af dem der kalder sig kristne, mener at det ikke er nødvendig at studere Guds ord eller at undersøge deres tro. Jesus gav en god beskrivelse af dette i budskabet til Laodikea, hvor han siger:

Åb 3,15-17 Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm! Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig,

Hvad er det at Jesus vil gøre ved denne gruppe af Kristne?

Velsigner dem.

* Udspy dem af sin mund. (Åb 3,16)

Give dem en plads ved Guds trone.

- - - - - - - - - - - -

Hvis du, nu har det ligesom mig, så er dit spørgsmål, hvad kan jeg gøre for ikke at komme i den samme situation, som vi nu flere steder har læst om, at Jesus har forudsagt, at mange vil komme i?

Mit svar er, lad os se hvad Jesus siger om dette.

Luk 21,34-36 Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare; for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen."

Lad os også læse, hvad Paulus siger om dette.

1Thess 5,2-6 For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger: "Fred og ingen fare!" da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket. Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru.

Hvad skal vi gøre?

Spise og drikke.

Synge og danse.

* Våge og bede. (Luk 21,36)

- - - - - - - - - - - -

Men der er også en anden gruppe, der håner og spotter de oprigtige.

2Pet 3,3-7 For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger: "Hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vore fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse." Men de, der påstår dette, overser, at fra gammel tid var der himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand, og derfor gik den daværende verden da også til grunde ved at blive oversvømmet af vand. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt.

Hvad er det der venter jorden og de ugudelige, på dommens dag?

En ny vandflod.

* Ild. (2Pet 3,7)

Et stort jordskælv.