Det andet segl!

Åb 6,3-4 Og da Lammet brød det andet segl, hørte jeg det andet væsen sige: "Kom!" Og ud kom en anden, ildrød hest, og han, der sad på den, fik givet at tage freden fra jorden, så folk myrder hinanden. Og han fik givet et stort sværd.

Jeg synes at du skal læse disse vers igen, og så bemærke, at der her siges at freden vil blive taget væk fra jorden, så folk vil myrde hinanden, i en endnu større grad end de gør i dag.

Jesus talte også om den tid der her er henvist til.

Matt 24,7 For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv.

Og her er det godt at lægge mærke til hvad Jesus siger mere i denne forbindelse.

Matt 24,7-10 For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne. Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden.

Ved at læse nogle vers i Det Gamle testamente, kan vi få bedre forståelse af det Jesus taler om.

Hvad er det der vil blive taget bort fra jorden under det andet segl?

1… Penge.

2… Freden. *

3… Krig.

- - - - - - - - - - - - - - - -

2Krøn 15,6 Folk knustes mod folk og by mod by, for Gud skabte forfærdelse blandt dem med alle slags trængsler.

Es 9,17-19 Uretten brændte som ild, den fortærede tjørn og tidsel og antændte skovens tætte krat, så røgen hvirvledes op. Ved Hærskarers Herres vrede blev landet svedet af, og folket blev ildens bytte. Ingen skåner sin næste; man hugger i sig til højre, men er lige sulten, man æder løs til venstre, men bliver ikke mæt. De æder kødet af deres landsmænd,

Zak 14,2 Da samler jeg alle folkeslag til krig imod Jerusalem; byen bliver indtaget, husene udplyndret, kvinderne voldtaget. Halvdelen af byen må gå i landflygtighed, men resten af folket skal ikke udryddes fra byen.

Forholdene vil til den tid blive så grusomme, at nogle vil spise?

1… Rotter og mus!

2… Slanger og firben!

3… Deres landsmænd! *

- - - - - - - - - - - - - - - -
Freden bliver fjernet fra jorden og mange vil dræbe hinanden!

<<< åb 6,3-4

Det burde ikke komme som en overraskelse, at et stort antal mennesker vil myrde hinanden, at krige og terrevirksom vil tage til og koste mange menneskeliv. Alle der har et ønske om det har mulighed for at læse om dette her i Åb kap 6. Jesus har også forudsagt at dette vil ske. Matt 24,7

Alt dette kan vi måske forstå, men rigtig mange har meget svært ved at forstå, det Jesus siger i Matt kap 10 og Lukas kap 12 hvor han siger, at han vil være årsag til uvenskab, ufred og endog mord.

<<< matt 10, 34 - 38

<<< luk 12, 51 - 53

Det han her taler om er det der sker når et menneske forhærder sit hjerte og vælger IKKE, at følge Jesus. Og beder Jesus forlade det sted hvor han eller hun bor.

<<< matt 8, 34

Meget ofte er årsagen den samme, som her, PENGE.

Verslig rigdom og ære, er for en meget stor del af befolkningen, også blandt dem der siger at de er kristne, af meget større betydning end dette at have Jesus som deres ven.

Der er i dag krig og ufred mange steder på jorden. Mange navnekristne, er så ivrige efter at tjene denne verdens gud, PENGE, at der ikke er plads til Jesus i deres liv. Men disse ting krig og ufred, fjendskab mod Gud på grund af selviske interesser, er, således som vi kender det i dag kun en meget svag skygge af den tilstand der vil være når det anden segl brydes!

Hvad er hovedårsagen til alle former for krig og ufred både blandt nationer, i familien, blandt Venner og de kristne?

Misundelse

Penge ***

Magtbegær

- - - - - - - - - - - - - - - -

Det Jesus taler om her i matt 8,34 er den fjendskab der er mellem den sande lære og den falske lære!

Gud tillader, at det går de gudløse godt, og at de afslører deres had til ham, for at alle kan se, at han er retfærdig og nådig, når han tilintetgør dem, efter at de har fyldt deres syndebæger. Gengældelsens dag nærmer sig med stormskridt. Da vil alle de, der har overtrådt hans lov og undertrykt hans folk få deres retfærdige straf for de gerninger, de har gjort, og al grusomhed og uretfærdighed over for Guds folk vil blive straffet, som om det var forøvet over for Kristus.

Der er et andet og vigtigere spørgsmål, som burde optage kirken i dag. Apostlen Paulus siger, at "alle de, som leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus vil blive forfulgt". 2Tim 3,12. Hvad er da grunden til, at forfølgelsen for en stor del synes at være ophørt? Den eneste grund hertil er, at kirken har tilpasset sig verdens skikke og derfor ikke vækker modstand. Den gængse kristendom i vor tid er ikke af den rene og hellige art, som udmærkede kristentroen på Kristi og apostlenes tid. Kristendommens tilsyneladende popularitet i verden skyldes ene og alene, at den er gået på akkord med synden, at man betragter de store sandheder i Guds ord med ligegyldighed, og at der er så lidt levende gudsfrygt i kirken. Lad blot den samme tro og kraft, som karakteriserede kirken i dens første tid, blive vakt til live igen, så vil forfølgelsen blusse op på ny og bålene vil atter blive tændt.

Kristi efterfølgere bør have samme mål for øje, som han havde. Men verden vil dømme anderledes; the de, som bekender sig til at være Kristne, søger ligeså meget sin egen fordel og bruger sit gods på en ligeså egenkærlig måde, som verdens børn gør. De søger verdslig velstand fremfor alt andet. Kristi sag må vente, til de har samlet en vis del for sig selv. De må forbedre sine egne kår, før de kan udrette noget for andre. Sjæle må gå fortabte uden kundskab om sandheden. Af hvad værk er en sjæl, for hvem Kristus døde, sammenlignet med deres vinding, deres Guld, Huse og Landejendomme? Sjæle må vente, indtil de er rede til at gøre noget for dem. Disse Mammons Tjenere kalder Gud lade og utro Tjenere; men Mammon anser dem for at være blandt hans mest flittige og hengivne Tjenere. De ofrer sin Herres Gods for mageligheds og fornøjelses skyld. De gør sit eget Jeg til sin Afgud.

Hvad er det at Paulus siger der vil ske når et menneske helt og fuldt overgiver sig til Jesus?

Det vil blive rig

Det vil blive syg

Det vil blive forfulgt ***

- - - - - - - - - - - - - - - -

men de jøder, som ikke ville tro, hidsede hedningene op og gjorde dem fjendtligt stemt mod brødrene. De blev der i lang tid og forkyndte frimodigt i tillid til Herren, som bekræftede ordet om sin nåde ved de tegn og undere, der skete ved deres hænder; men byens befolkning blev delt i to, nogle holdt med jøderne, andre med apostlene. Apg 14, 2-4

I prædikegerningen er der kampe at udkæmpe og sejre at vinde. Kristus siger: "I må ikke mene, at jeg er kommen for at bringe fred på jorden; jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd." Begyndelsen af den kristnes menigheds virksomhed var ledsaget af genvordigheder og bitter kummer; og de første apostles efterfølgere finder, at de må møde lignende prøvelser; savn, bagtalelse og modstand af enhver art møder dem i deres arbejde. De må være mænd med urokkeligt mod og åndelig rygrad.

Da Esajas forudsagde Messias fødsel, sagde han, at Messias skulle kaldes "Fredsfyrste". Da englene forkyndte for hyrderne, at Kristus var født, sang de over Betlehems marker: "Ære være Gud i det højeste! og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag!" Luk 2,14. Disse profetiske udtalelser synes at være i strid med Kristi ord: "I må ikke mene, at jeg er kommen for at bringe fred på jorden; jeg er ikke kommen for at bringe fred, men sværd." Matt 10,34. Ret forstået er der dog fuldkommen overensstemmelse mellem disse udsagn. Evangeliet er et fredsbudskab, Hvis kristendommen blev antaget og efterlevet, ville den bringe fred, harmoni og lykke på hele jorden. Kristi religion vil skabe et broderskab mellem alle dem, der anerkender dens lære.

Det var Jesu opgave at forsone menneskene med Gud og dermed med hinanden. Men som helhed står verden under Satans Kristi værste fjendes kontrol. Evangeliet indeholder livsprincipper, som står i skarp modsætning til verdens menneskers vaner og ønsker, og derfor gør de oprør imod det. De hader den renhed, der afslører og fordømmer deres synder, og forfølger og dræber dem, der opfordrer dem til at rette sig efter evangeliets retfærdige og hellige krav. Det er i denne betydning at evangeliet kaldes et sværd, fordi dets ophøjede sandheder fremkalder had og strid.

Hvad er årsagen til de mange stridigheder der er mellem de kristne? Her skal du huske på at det ikke blot er mellem de forskellige kristne trossamfund, men i en endnu højere grad mellem de kristne i de samme menigheder?

1… Om man skal følge verden eller Jesus ****

2… Om hvem der skal være præst

3… Om hvem der har flest penge