En tid begynder!

I Biblen er der mange steder tale om tid. Nogle steder er det en bogstavelig tid der er tale om, andre steder er den en profetisk eller en symbolsk tid der er tale om.
Nogle har den opfattelse, at når det er i eller i forbindelse med en profeti, at der er nævnt en eller anden tid eller tidslængde, at det så altid er en profetisk tid. Det vil sige en tid eller tidsperiode der er en anden end den der er tale om i den pågældende profeti. Dette er IKKE rigtig.
Der er specielt to vers, som disse bibelfuskere benytter sig af.

 Ez 4,6 Når de dage er gået, skal du dernæst lægge dig på din højre side og bære Judas skyld i fyrre dage; en dag for hvert år pålægger jeg dig.

 Dette vers benyttes af bibelfuskerne til at gøre en tidsperiode kortere og

 4Mos 14,34 Ligesom I brugte fyrre dage til at udspejde landet, skal I bære jeres straf i fyrre år, et år for hver dag, og I skal erfare, hvad det vil sige at have mig til fjende.

 Når man ønsker, at gøre en tidsperiode længere.

 At Jesus skulle være tre dage og tre nætter i jordens skød (Matt. 12,40) er en profeti, men her er der selv blandt bibelfuskerne enighed om, at man ikke skal benytte en af de to metoder.
Jeg har heller ikke hørt nogen der ønsker at ændre de et tusinde år i Åb. kap. 20 til 1.000 dage eller som disse bibelfusker, blandt andet gør med en tid, 2 tider og en halv tid i Dan. 7,25 siger at det er 1260 dage, men da det er en profeti er det ikke 1260 dage men 1260 år, ifølge 4Mos. 14,34.
Dette er noget forfærdelig sludder.
Men denne metode skulle de 1000 blive til 360.000 dage, hvilket jo er rigtig, men at man så ved hjælp af 4Mos 14,34 skulle kunne ændre denne profeti om de 1.000 år til 360. 000 år.

 Da Satan, den store, snedige mester i forførelse, bedrag og falsklære, gennem de mange tusinde bibelfuskere der, desværre er, han haft stor held til at gøre den her nævnte måde at fortolke profetiske tider på, meget udbredt og meget populær. Og da vi i vort videre studie af den sidste tid vil komme til at stifte bekendtskab med flere forskellige profetiske tids profetier, mener jeg at det er nødvendigt, at vi ser nærmer på de Bibelske principper for fortolkning af profetiske tider.

Hvilket skriftsted er det at bibelfuskerne bruger, når de ønsker biblens ord for at gøre en profetisk tid længere?

1... Ez. 4,6.
2... 4Mos. 14,34. *
3... Dan 7, 25.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Hvis du har den opfattelse, at du har den rigtige forståelse af Bibelens profetier og, at der IKKE er nogen mulighed for, at den forståelse du har, eventuelt kan være forkert, så er der bestemt ingen grund til at du spilder din tid på at læse videre.
Mener du derimod, at der måske er eller kan være blot en meget lille mulighed for at den forståelse du nu har af de Bibelske profetier, måske kan være forkert eller at den måske kan være bygget på et forkert grundlag, så mener jeg, at du vil få en stor velsignelse ved at læse denne tekst og GRUNDIGT, at undersøge de Bibelske profetier endnu en gang.

Der er to ting jeg MEGET INDTRÆNGENDE vil bede dig om at huske på, når du læser, studerer denne tekst her.
Det første er, at jeg ikke er et ufejlbarligt menneske. Jeg kan derfor have taget fejl i nogle af de anskuelser jeg kommer med.
Jeg beder dig derfor, som den gode oprigtige kristen du er,
LAD BIBELENS ORD VÆRE DET AFGØRENDE!

Det andet jeg meget indtrængende vil bede dig om at huske på er, at denne tekst IKKE er skrevet for at kritisere eller mistænkeliggøre de mange, mange gode oprigtige personer og trossamfund, der gennem tidens løb har fortolket Bibelens profetier ud fra et historisk synspunkt. Disse gode kristne har uden tvivl gjort det i den bedste mening og uden noget ønske om, at lede deres tilhørere og læsere vild.
Det der er mit ønske med denne tekst er, at vise at der OGSÅ er en anden måde, at se de Bibelske profetier på.
Det er så op til dig, at afgøre hvilken opfattelse, af de Bibelske profetier, du ønsker at have.

Hvad er det, jeg anbefaler dig, at lade være det afgørende, ikke blot i dette studie, men også i alle andre studier?

1... Min fortolkning.
2... Præstens fortolkning.
3... Biblens ord. *

- - - - - - - - - - - - - - - -

Jeg vil, i denne tekst lægge nogle ting frem for dig, som efter min opfattelse taler FOR en Bibelsk fortolkning af profetierne.
Jeg vil, påpege nogle af de ting, som jeg mener, man glemmer eller ser bort fra, ved de historiske fortolkninger.
Jeg vil, MEGET INDTRÆNGENDE bede dig om, at undersøge sagen meget grundigt. Om du vil gøre det ud fra Bibelen, ud fra historien eller ud fra en kombination af disse to ting eller på en helt tredje måde, DET ER DIN AFGØRELSE.
Jeg vil blot minde dig om, hvad Paulus siger i Kol. 2,8

Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus.

Hvad er det, jeg Paulus i Kol 2,8 siger, at vi skal bygge på?

1... Kristus. *
2... Filosofi.
3... Menneskers overlevering.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Før vi går i gang med, at se på nogle af Bibelens profetier, er der et par grundlæggende ting, jeg gerne vil at du skal tænke på.

For det første, er det efter min opfattelse, en grov tilsidesættelse af de mange, mange velsignelser og løfter, som Bibelen giver os om Helligåndens hjælp til at forstå Guds ord, at forsøge at fortolke Guds ord, herunder også Bibelens profetier, ud fra et verdsligt, selvisk og menneskeligt synspunkt, i stedet for at lade Bibelen under Helligåndens ledelse være sin egen tolk.

Joh 16,13... Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer.

Am 3,7... Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne.

Jer 29,13... Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte,

Hvad siger Herren om at åbenbare sine planer - Hemmeligheder?

1... De vil aldrig blive åbenbaret.
2... Herren vil, åbenbare sine planer. *
3... Kun englene kommer til at kende Herrens planer.

- - - - - - - - - - - - - - - -

For det andet, er det min opfattelse, at man i de historiske fortolkninger IKKE ser på HELHEDEN, men KUN på de specielt udvalgte skriftsteder og historiske citater der passer ind i den opfattelse man ønsker.

Escher's billede af et vandfald er et godt billede på det.

Her på det første billede, som kun er en lille del af hele billedet, løber vandet på en helt naturlig måde i et trug.

Her på dette billede, som også kun er en del af helheden, ses et vandfald. Også dette billede er helt i overensstemmelse med naturens orden.

MEN når vi ser HELE billedet, så kan det for mange, ved første øjekast se ud som om, at alting er i den bedste orden og at der ikke er noget unaturligt ved dette billede, MEN for den der ser nøjere efter er det i høj grad et billede der går mod naturens orden og, som kun eksisterer i fantasiens verden.


Når man ser på de to første billeder, ser det så rigtig ud at vand kan bevæge sig således, som det er vist på de to første billeder?

1... Nej.
2... Ja. *
3... Måske.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Efter min opfattelse, glemmer man ved de historiske fortolkninger, de historikere der IKKE gengiver de historiske begivenheder på den måde man ønsker det.
Men, værst af alt er det, at man efter min opfattelse, glemmer, at den rette forståelse af Guds ord og dermed også den rette fortolkning af Bibelens profetier KUN kan opnås ved hjælp af den sande visdom, den guddommelige visdom og IKKE ved hjælp af en menneskelig visdom.

1 Kor 2,6... Dog, visdom taler vi om blandt de fuldkomne, men ikke en visdom, som er af denne verden eller fra denne verdens forgængelige herskere.
v7 Hvad vi taler om, er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed.
v8 Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt, for havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens Herre.

Jak 1,5... Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den.

De forskellige historikere har alle haft vidt forskellige personlige, politiske og religiøse overbevisninger.
Personer som grækeren Socrates, Plato og Livy, Jøden Flavius Josephus, englænderen Edward Gibbon, svejtseren Jean Henri Merli D'Aubigne, Cæsar Baronius og mange, mange flere har for mange år siden skrevet om alt det der skete for flere tusind år siden.
De har uden tvivl gjort det på en ærlig og oprigtig måde, men uanset hvor ærlige og oprigtige disse historikere, videnskabs folk og andre skribenter end var, så er deres skrifter IKKE Guds ufejlbarlige ord, det er IKKE GUDS INSPIREREDE ORD.

Mange tidsberegninger er fremstillet ud fra usikre historiske kilder, - IKKE ud fra Guds ufejlbarlige ord.

Mange beregninger går meget længere tilbage end de ca. 6.000 år Bibelen angiver som Jordens alder.
Det er således at slutningen af den nye stenalder, svarer til Bibelens skabelse, det vil sige, at der er en forskel på ca. 100.000 år, på hvor længe der har været mennesker her på jorden.

Hvor kan vi få visdom fra?

1... Socrates.
2... Præsterne.
3... Herren - Biblen.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Vi finder INGEN steder i Guds ord, hvor der er blot den mindste antydning af, at menneskers visdom - overleveringer, såkaldte historiske kendsgerninger og Guds ord kan blandes. Tvært imod gives der mange advarsler om ikke, at gøre det.

Matt 6,24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

Luk 16,13 Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon."

2 Kor 6,14 Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke?

Det er rigtigt, at Jesus henviste til begivenheder der var sket mange hundrede år før, men det skete IKKE ved at henvise til de skriftkloges eller andre vise mænds skrifter.

Jo længere man kommer tilbage i tiden, jo mere usikker bliver de oplysninger vi kan få om den pågældende tid.
Nogle oplysninger er blevet opbevaret på papyrus, andre er hugget ind i sten eller skrevet på lertavler. Der er også dem der er blevet overleveret mundtligt. Alt dette er sket ved hjælp af gode ærlige og oprigtige mennesker.
Dygtige arkæologer, historikere, videnskabs folk og andre der har bearbejdet disse ting, har gjort det på den bedst mulige måde, uden dårlige bagtanker eller forsøg på at vildlede eller give forkerte oplysninger.

MEN, de har alle haft vidt forskellige personlige, politiske og religiøse overbevisninger.

Kan vi komme til en rigtig forståelse af Biblen, ved at blande verdslig visdom med Guds visdom?

1... Nej. *
2... Ja.
3... Altid.

- - - - - - - - - - - - - - - -

En af de ting mange af dem der i større eller mindre grad bruger verdenshistorien og videnskabelige afhandlinger i deres fortolkning af Guds ord glemmer, er at de samme historiske forfattere og videnskabs folk, som man i sine fortolkninger sætter en ubetinget tillid til og hævder, at de skriver om ubestridelige kendsgerninger, er dem der også fortæller, at jorden, dyr og planter og mennesket ikke er et resultat af Guds skabende kraft, men at det er sket som en række uforklarlige tilfældigheder gennem millioner af år.

For at der IKKE skal være nogen form for tvivl eller misforståelse, om min personlige holdning til historien, vil jeg gerne, så stærkt som det er mig muligt pointere, at jeg bestemt IKKE er imod at man læser og bruger historien - verdens- og kirkehistorie.
Jeg er f.eks. meget betaget af Valdensernes kamp for at bevare Guds ord og jeg læser derfor meget gerne om disse ting. Martin Luther og hans kamp mod den katolske kirke er også noget jeg med glæde læser om.
Jeg læser også med stor begejstring om hvordan forskellige udgravninger og arkæologiske fund, som bekræfter Bibelens ord. Jeg har her blot nævnt nogle ganske få ting, som man med stort udbytte kan læse om og studere hvis det har ens interesse og der er tid til det.

MEN
der hvor jeg står af og IKKE under nogen omstændigheder,  hverken kan eller vil acceptere brugen af historien, er når man, på den måde det er gjort i NOGLE af profetierne, går ind og siger. At et bestemt jordskælv, er det der er omtalt i Åb 6,12.

At den formørkelse af solen, der er omtalt i Matt 24,29.
Er en bestemt LOKAL formørkelse i USA.

At stjernerne der falder ned i Matt 24,29 og Åb 6,13 er blevet opfyldt ved en kraftig meteorbyge over Canada i et bestemt år.
(Denne meteorbyge var for øvrigt ventet da disse meget kraftige metiorbyger kommer med ganske bestemte intervaller.)

Når man, som nogle, trods Bibelens klare ord om det modsatte, ved fantasien og historiens hjælp siger, at billedstøtten i Daniel kap. 2 er en række historiske verdensriger, der kommer efter hinanden. Bibelen siger:

Dan 2,28... Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende. Sådan var din drøm og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje.

Dan 2,45... Du så jo en sten blive revet løs fra bjerget, men ikke ved menneskehånd; den knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og guldet. Den store Gud har kundgjort kongen, hvad der skal ske i fremtiden. Drømmen er sand, og dens tydning står fast."

De historiske fortolkere savner i høj grad den ydmyghed, som kong Nebukadanesar gav udtryk for efter at Herren gennem Daniel havde åbenbaret den sande tydning af billedstøtten.

Dan 2,47... Kongen sagde til Daniel: "Jeres Gud er i sandhed guders Gud, kongers Herre og den, der åbenbarer hemmeligheder, siden du har været i stand til at åbenbare denne hemmelighed."

Når man, som nogle historiske fortolkere begynder at sætte navn på, hvilke religiøse og politiske magter dyrene i Aab. kap. 13 er, så er det at jeg ikke ønsker at være med mere. Angående dyret i Aab 13 siger Guds ord

Åb 13,9... Har nogen øre, skal han høre!

Åb 13,18... Her kræves der visdom!
Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.

Her er efter min bedste overbevisning IKKE tale om verdslig eller historisk visdom, men om den sande visdom, som KUN kan findes i Guds ord, under Helligåndens ledelse.

Når man, som nogle historiske fortolkere påstår, at Det gamle og Det ny testamente, Guds ord, Bibelen kan besejres, overvindes og dræbes.

Åb 11,7... Når de har fuldført deres vidnesbyrd, skal dyret, der stiger op af afgrunden, føre krig mod dem og sejre over dem og dræbe dem.

Nogle forklarer, at det kun er billedligt og symbolsk, at de dræbes.

Bibelens ord er også her helt klar og utvetydig.

Joh 1,1... I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

1 Pet 1,24... for alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne falder,
v25 men Herrens ord forbliver til evig tid. Det er dette ord, som er forkyndt for jer

Det er, en sådan brug af historien, at jeg gør oprør imod.

Hvornår siger Biblen at Nebukadnesers drøm - syn i Dan. kap. 2 vi få sin opfyldelse?
 

1... På Nebukadnesers tid.
2... På Jesu tid.
3... Ved dagenes ende. *