DOMMEN  OVER  DE  LEVENDE!

Hvem kan udholde den dag, han kommer?

Hvem kan bestå når han viser sig?

Han er som ilden i smelteovnen, som den lud man bruger til blegning. Han sidder og smelter sølvet og renser det. Han renser levitterne og lutrer dem som guld og sølv, så de på rette vis kan frembære offergaver til Herren. Da skal Judas og Jerusalems offergave være Herren til behag som i ældgamle dage, i fortids år. Nu kommer jeg til jer og holder dom, jeg træder snart frem som vidne mod troldmænd og horkarle, mod dem, der sværger falsk, mod dem, der unddrager daglejeren hans løn, og dem, der afviser den fremmede, enken og den faderløse. Men mig frygter de ikke, siger Hærskarers Herre. Jeg, Herren, er ikke blevet en anden, men I er ikke holdt op med at være Jakobs sønner! Siden jeres fædres dage er I veget fra mine love; I holdt dem ikke. Vend om til mig, så vil jeg vende om til jer, siger Hærskarers Herre. I spørger: "Hvordan skal vi vende om?" Mal 3,2-7

Og jeg fik givet et rør som målestok, og der blev sagt til mig: "Stå op og mål Guds tempel og alteret og dem, der tilbeder ved det; Åb 11,1

Jeg er sikker på at der har været mange afgørende, ja måske endda meget afgørende øjeblikke i dit liv, men det øjeblik som overskygger dem alle, er det øjeblik hvor din sag tages op til doms ved den himmelske domstol.

Det øjeblik hvor det afgøres, om du er blandt den store skare der for altid skal være sammen med Jesus, eller du er blandt den endnu større skare, der ved slutningen af de tusind år tilintetgøres.

Dommen er opdelt i tre afdelinger.

1 ... Den undersøgende.

2 ... Den dømmende.

3 ... Den straffende.

Hvor mange dele er dommen ved Guds domstol delt op i?

1

2

3 ****

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALLE UDEN UNDTAGELSE, - døde som levende, - ugudelige som kristne, - ALLE uanset rang, stilling, nationalitet eller folkeslag, ALLE skal have deres livs gerninger - tro, afgjort for Guds domstol.

* Der er KUN to muligheder, ENTEN frelse, eller evig fortabelse.

* Der vil IKKE, i de 1000 år eller på et senere tidspunkt blive givet en ny mulighed for dem der ikke består.

* Det er KUN den undersøgende del der foregår i dag.

* Det er de døde, både dem der er døde i troen på Jesus Kristus og de ugudelige, uanset om de har forkastet ham eller ej, der dømmes først.

* Det er først når dommen, af de døde er afsluttet, at dommen går over til de levende.

* De levende dømmes ud fra det de KUNNE have haft kendskab til og gjort. De der har haft de bedste evner og de største muligheder kommer først frem i dommen.

* At dommen IKKE er overstået på et øjeblik, men at det tager nogen tid. Dommen over de døde, begyndte i 1844 og har derfor varet i over 100 år. Dommen over de levende, vil ikke tage 100 år, men kun nogle få år. I et af de første hæfter, talte vi lidt om Jesu tjeneste i den himmelske helligdom, hvor der sker en soning for vore synder, <Heb 7,25 og 9,24> denne soning hænger meget nøje sammen med den undersøgende dom.

Hvor mange skal frem for Guds domstol i den undersøgende dom?

1... ALLE, hver eneste sjæl der lever eller har levet på jorden ***

2... Kun hedningerne

3... Kun de der ikke bekender sig til at tro på Jesus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hvor stor en betydning har Jesu gerning i den himmelske helligdom for os i dag? Jesu gerning i den himmelske helligdom har lige så stor betydning for frelsesplanen, som hans død på korset. I lyset fra Golgatas kors, får vi en klarere forståelse af forløsningens hemmeligheder. Menneskets frelse har kostet Himmelen uendelig meget. Det offer, som er bragt, opfylder Guds lovs mest vidtrækkende krav.

Jesus har banet en vej til Faderens trone, og takket være hans midlertjeneste kan alle de, der kommer til ham i tro, få deres oprigtige ønsker frem for Faderen. Hvis de mennesker, som forsøger at skjule eller at undskylde deres synder, kunne se hvorledes Satan jubler over dem, og hvorledes han håner Kristus og de hellige engle på grund af deres arbejde, vil disse mennesker hurtigst muligt bekende deres synder og aflægge dem.

Satan arbejder på at skaffe sig kontrol over hele sindet ved hjælp af vor syndige karakter, og han ved det vil lykkes for ham, hvis vi ikke overgiver os helt til Kristus. Derfor søger han ustandselig at få Kristi efterfølgere til at tro på den skæbnesvangre usandhed, at det er umuligt for dem at sejre.

Men Jesus henviser til sine sårede hænder og sit brudte legeme, og han siger til alle der ønsker at følge ham: "Min nåde er dig nok." <2 Kor 12,9> Derfor bør ingen mene at deres fejl ikke kan rettes. Gud vil give dem tro og kraft til at overvinde deres fejl. På den store forsoningsdag, mens ypperstepræsten skaffede Israel soning i den forbilledlige tjeneste, skulle hele folket rense deres sjæle ved at omvende sig fra synden og ydmyge sig for Herren for ikke at blive udryddet.

På samme måde, bør alle der ønsker at deres navn skal blive stående i livets bog, benytte de få dage der endnu er tilbage af nådetiden, til at ydmyge sig for Gud, ved at sørge over synden og angre af hele deres hjerte. Der skal en dybtgående og samvittighedsfuld hjerteransagelse til. Den letsindighed og overfladiskhed, som findes hos mange bekendende kristne skal bekæmpes. De mennesker der virkelig vil undertvinge de onde tilbøjeligheder, der kæmper om overtaget, har en hård kamp foran sig.

Hver enkelt må berede sig personligt.

Vi frelses ikke i grupper. <Ezek 14,12-20>

Det ene menneskes renhed og gudhengivenhed kan ikke afhjælpe et andet menneskes mangler.

Kan en anden tage din plads i den undersøgende dom?

1... Ja, en af dine venner eller familie kan

2... Ja, din præst kan

3... NEJ, ingen anden kan møde på dine vegne ****

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skønt alle folkeslag skal fremstilles for Guds domstol, bliver hvert enkelt menneskes sag gennemgået så nøje og grundigt, som om der ikke levede andre på jorden.

Der afsiges NU dom i den himmelske helligdom. Denne domstol har nu arbejdet i mange år. Snart, ingen ved hvor snart den vil gå i gang med at behandle de levendes sag. Vort levned vil blive gennemgået i Guds nærværelse. Det er derfor nu mere påkrævet end nogen sinde før, at hvert eneste menneske giver agt på Frelserens formaning: "Pas på, vær årvågne! thi I ved ikke, når tiden er der." Mark. 13, 33. "Hvis du ikke vågner op, vil jeg komme som en tyv, og du skal ingenlunde vide, i hvilken time jeg kommer over dig." Åb. 3,3.

De der retter deres opmærksomheden mod de ting, som denne verden tilbyder, befinder sig i en farlig situation. Mens forretningsmanden er optaget af at skaffe sig vinding, mens den forlystelsessyge morer sig, og mens den forfængelige er ved at pynte sig, udtaler himmelens dommer måske denne dom: "Du er vejet på vægten og fundet for let." <Dan 5,27> De flammer, der fortærede Sodoma og Gomorra, <1 Mos 19,28 + Juda 1,7> sender deres advarselsskær helt ned til vor tid. Vi har fået denne alvorlige undervisning, at selv om Guds nåde længe bærer over med overtræderen, er der dog en grænse, og når denne er overskredet, er der ikke længer muligher for frelse for dette menneske. Når den grænse er nået, gives der ikke længere nåde, og dommen fuldbyrdes. Verdens forløser siger, at der findes større synder i verden i dag end dem, som Sodoma og Gomorra blev straffet for. <Matt 10,11-15>

De, der hører evangeliets indbydelse om at omvende sig, men ikke retter sig efter det, er mere skyldige end beboerne i Siddims dal. Og synden er endnu større hos dem, der bekender sig til at kende Gud og holder hans bud, men fornægter Kristus i deres karakter og daglige liv. I lyset af Frelserens advarsel er Sodomas skæbne en alvorlig formaning ikke alene til dem, der er skyldige i åbenbar synd, men til alle, der driver spøg med lyset fra Himmelen og de privilegier de har fået.

Vil vi få at vide, hvornår vi skal frem for Guds domstol?

1... Ja, du vil få en meddelelse 30 dage før

2... Præsten vil komme og fortælle dig det

3... Nej, det vil ske pludselig og uventet *****

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En dag bliver det dig, der bliver indkaldt for at stå til regnskab for dit liv.

Og den dag er ikke langt borte. Derfor er det af største vigtighed at overveje denne sag alvorligt nu.

Hvad siger Biblen om det?

Apg 17,31 for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil; og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde."

Præd 3,17 Jeg tænkte: Både den retfærdige og den uretfærdige dømmes af Gud. For alt, hvad der sker, og for alt, hvad man gør, er der en tid.

Der er ingen tvivl mulig. Bibelen hævder det atter og atter. Selv Johannes evangelium, som mere end nogen anden bog i Bibelen taler om Guds kærlighed, henviser til dommen 31 gange. Bibelen taler klart. Der kommer en dommens dag.

Skal jeg personlig stå ansigt til ansigt med Gud ved dommen?

2Kor 5,10 For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt.

Rom 14,12 Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud.

Gud indkalder dig personlig til at stå ansigt til ansigt med ham i dommen, uden hensyn til, hvad De tror eller ønsker.

Du har intet valg. Bibelen siger, at vi alle skal stå frem for dommeren. Ingen vil blive fritaget.

Skal de retfærdige også frem for Guds domstol i den undersøgende dom?

1... Nej, det er kun de troende

2... Det er kun de uretfærdige der skal frem

3... ALLE, uden nogen form for undtagelse, skal frem ***

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hvem vil sidde på dommersædet?

Sl 50,6 Og himlen forkynder hans retfærdighed, for Gud selv er dommer.   

Kan jeg sikre mig en advokat til at repræsentere mig?

Hebr 9,24 For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os;

Hebr 7,25 Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem.

1Joh 2,1 Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige;

Rom 5,9 Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden.

Guds søn tilbyder at hjælpe dig, men kun Hvis Du overgiver Dit liv til ham og bekender ham overfor mennesker, vil han antage sig Din sag. (Se Matt. 10,32.)

Hvem er den øverste dommer i den undersøgende dom?

1... Herren den almægtige, er selv dommer ***

2... Gabrien

3... Englene

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Efter hvilken lov vil jeg blive dømt?

Jak 2,10-12 Den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på ét punkt, er blevet skyldig i dem alle. For han, som sagde: "Du må ikke bryde et ægteskab," sagde også: "Du må ikke begå drab;" selv om du ikke bryder et ægteskab, men begår drab, er du dog blevet en lovovertræder. I skal tale og handle som mennesker, der vil blive dømt efter frihedens lov.

Guds ti bud er målestokken i dommen, fordi den omfatter »menneskets hele pligt.« Præd. 12,13. De, som holder Guds bud (gennem Kristus), vil få adgang til himlen. Se åb. 22,14. De, som bryder dem, vil blive kendt »skyldige« i dommen og vil blive udelukket fra Guds rige. Det er en alvorlig kendsgerning, at alle mennesker vil blive dømt efter en lov, som mange nu overtræder. Guds børn må leve i harmoni med loven nu, så de kan være forberedt på at blive dømt efter loven, når de skal stå ansigt til ansigt med himlens Gud.

Holder Gud regnskab med mit liv og mine handlinger?

Dan 7,10 En flod af ild strømmede frem og løb ud foran ham. Tusind, ja tusinder tjente ham, ti tusind, ja titusinder stod foran ham. Retten blev sat, bøgerne blev åbnet.

Mal 3,16 De, der frygter Herren, talte dengang med hinanden, og Herren lyttede opmærksomt. Der blev skrevet en bog, for at Herren skulle erindre dem, der frygter ham og agter hans navn.

Åb 20,12 Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne.

Åb 20,15 Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.

Der er en fuldstændig optegnelse over ethvert menneskeliv er omhyggeligt nedskrevet i himlens bøger. Ihukommelsesbogen, livets bog og andre ikke navngivne bøger bliver der henvist til i skriften. Nogle af disse bøger indeholder optegnelser om vore gerninger (Mal. 3,16-18), vore sorger (Sl. 56,9), vore synder (Es. 65,17), kort sagt alle detaljer om vor oprindelse og hele vort liv (Sl. 139,15).

Livets bog indeholder navnene på de retfærdige (Åb. 20,15; Sl. 69,29).

Kristus vil være til stede for at repræsentere retfærdigheden under doms handlingen, men ingen vil personligt stå ansigt til ansigt med Gud ved den undersøgende del af dommen. Det er Ikke nødvendigt. Optegnelserne i bøgerne fortæller hele historien. Alle vil blive »dømt ud fra det, som er skrevet i bøgerne.« (Åb. 20,12.)

Vil alt, hvad jeg nogen sinde har sagt, blive taget i betragtning ved dommen?

Matt 12,36-37 Men jeg siger jer: På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes."

Jak 3,2 Alle begår vi mange fejl. Hvis én ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme.

Hvor mange forskellige bøger er der i himlen, som tages frem ved den undersøgende dom?

Der er flere ****

Kun livets bog

Kun mosebog

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bibelen taler tydeligt: I dommen vil hvert eneste ord fra hele mit liv blive åbenbaret. Hvilken chokerende tanke! Hvor omhyggeligt burde vi ikke vogte vor tunge.

I det mindste er mine tanker og motiver vel hemmelige?

Præd 12,14 For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt.

Luk 8,17 For der er intet skjult, som ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal blive kendt og komme frem i lyset.

Ordsp 16,2 En mands færd kan være ren i hans egne øjne, men Herren prøver hans tanker. 1Kor 4,5 Fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer! Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil. Og da skal enhver få sin ros fra Gud.

Intet er virkelig skjult for Gud. Under dommen vil han ikke alene tage alle vore ord og handlinger i betragtning, men også vore tanker og motiver og de hemmeligheder som er gemt dybt i vore hjerter.

Hvis jeg giver afkald på alle synder med undtagelse af én, vil jeg så gå fortabt?

2Mos 32,33 Herren svarede Moses: "Den, der har syndet mod mig, vil jeg slette af min bog. Sl 1,5 Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen, syndere ikke i retfærdiges forsamling. Jak 2,10 Den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på ét punkt, er blevet skyldig i dem alle.

Satan får det altid til at se ud, som om en enkelt lille synd ikke er alvorlig. Men han lyver. En lille smule synd er ligesom en lille smule kræft. De må udrydde den, ellers vil den udrydde Dem. Jesus siger, at vi må forsage alt, hvis vi vil være hans børn. Luk. 14,33.

Delvis lydighed er ulydighed, og de ulydige vil få deres navne slettet af livets bog.

Hvor meget af det vi har sagt og gjort, vil komme frem i den undersøgende dom?

Kun det gode

Alt ****

Kun det dårlige

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Men kan jeg ikke appellere min dom, hvis jeg ikke er tilfreds?

Åb 22,11 Lad den, der øver uret, stadig øve uret, den, der er tilsølet, stadig søle sig til, den retfærdige stadig øve retfærdighed, og den, der er hellig, stadig helliges."

Præd 2,14 Den vise har øjne i hovedet, tåben vandrer i mørket. Men jeg måtte også erkende, at én og samme skæbne rammer dem begge.

Nej, den beslutning, som tages af hele verdens dommer, er endelig.

Hvis navne kommer først frem i dommen?

1Pet 4,17 For nu er det tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus; men når den begynder med os, hvilken ende vil det så ikke tage med dem, der er ulydige mod Guds evangelium?

1Tim 3,15 Men hvis det trækker ud, skal du vide, hvordan man skal færdes i Guds hus - det er den levende Guds kirke, sandhedens søjle og grundvold.

Dommen begynder med de retfærdige uden tvivl med Adam eller måske med hans søn, Abel, som var den første retfærdige, der måtte dø. Hvis optegnelserne viser, at den person, hvis sag er fremlagt, har været tro mod Gud, vil hans synd slettes ud (se Apg. 3,19) og hans navn blive stå ende i livets bog. Hvis han har vendt sig bort fra Gud, vil hans navn blive slettet af livets bog, og han vil gå for tabt. (2 Mose 32,32.)

Hvornår begynder dommen?

Åb 11,18 Folkeslagene rasede, men din vrede er kommet, den time, da de døde skal dømmes, og du skal give løn til dine tjenere, profeterne, og til de hellige og til dem, der frygter dit navn, både små og store, og ødelægge dem, der ødelægger jorden.

Åb 14,6-7 Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk, og englen sagde med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.

Her er en overraskelse, men sådan er det. Dommen er allerede begyndt! Vi er i den tid, hvor nationerne er »vrede«, og hvor det sidste ad varende budskab går over jorden lige før Jesu komme (læs igen Åb. 14,6 og 7 og læg også mærke til vers 14). Undersøgelsen af optegnelserne (den undersøgende del af dommen) er nu i gang. Hvilken betagende og alvorlig sandhed!

Vil der blive en mulighed for de der ikke består i dommen, at få deres sag taget op igen på et senere tidspunkt, feks i de 1000 år?

1... Nej, der er ingen ny mulighed ****

2... Ja, hvis præsten og familien ønsker det

3... Det er en sag, som Jesus har afgjort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Men jeg troede, at dommen fandt sted ved Kristi andet komme og verdens ende. Bemærk: Der er 3 faser i enhver retssag. 1) Undersøgelse af bevismaterialet. 2) Domsafsigelsen og 3) Straffen. Guds store dom danner ingen undtagelse.

Undersøgelsen er i gang nu. Kendelsen vil blive givet, når undersøgelsen er til ende lige før Kristi genkomst til jorden. Og belønningen eller straffen vil blive givet efter Kristi genkomst.

Jeg føler mig så håbløs. Kan jeg virkelig blive beredt til at stå frem for en hellig Gud?

1Joh 1,9 Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.

Es 43,25 Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser, for min egen skyld husker jeg ikke på dine synder.

Hebr 7,25 Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem.

Ja, der er håb for alle ved Jesus Kristus. Hvis vi overgiver vort liv i hans hænder, vil han tilgive alle vore synder, rense os fra al uretfærdighed og frelse os »til det yderste«. Han Indbyder Dem i dag: »Kom hid til mig«. Matt. 11,28, og siger selv: »Den som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort.« Joh. 6,37. Opsæt det ikke. »Se, nu er det en nåderig stund.« 2 Kor. 6,2.

Jeg må enten modtage Kristus som min frelser og advokat eller senere stå ansigt til ansigt med ham som dommer. Bemærk: Her er noget andet, som måske vil forbavse Dem. Selv om Gud selv Præsiderer under den undersøgende dom, hvor Jesus tjener som advokat, har han udvalgt sin søn til at være den udøvende dommer. »Faderen dømmer jo heller ikke nogen, men al dom har han overladt sønnen.« Joh. 5,22.

Hvorfor føler mange mennesker sig dårligt tilpas, når dommen kommer på tale?

Ordsp 28,1 Den uretfærdige flygter, skønt ingen forfølger ham, den retfærdige er tryg som en løve.

3Mos 26,14 Men hvis I ikke hører på mig og ikke følger alle disse befalinger,

3Mos 26,16-17 da vil jeg til gengæld gøre sådan ved jer: Jeg vil hjemsøge jer med rædsler, svindsot og feber, der slukker lyset i jeres øjne og tager livskraften fra jer. Forgæves skal I så jeres sæd, jeres fjender får udbyttet at spise. Jeg vender mig mod jer, så I bliver slået af jeres fjender, og jeres modstandere kommer til at herske over jer; I skal flygte, selv om ingen forfølger jer.

Joh 16,8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.

Fordi alle mennesker dybt i deres hjerte forstår, at de er ansvarlige for deres gerninger, og at de kun kan undgå dette ansvar midlertidigt. Det er Helligåndens arbejde at overbevise mennesker om at de lever forkert. Mennesket blev skabt til at leve i harmoni med retfærdige principper og fik en samvittighed til at advare sig. De, som ignorerer deres samvittighed og Helligånden, ved, at de bærer sig forkert ad, og søger at flygte fra denne erkendelse.

Hvornår er det at vi skal berede os til at kunne bestå i den undersøgende dom?

1... Ved Jesu synlige komme

2... Nu, i dag ****

3... Når vi får tid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hvad er den største hensigt med dommen?

Rom 14,11 for der står skrevet: Så sandt jeg lever, siger Herren: For mig skal hvert knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende Gud.

Syndens problem vil blive løst for altid. I begyndelsen syndede Satan ved at rette falske anklager imod Guds karakter og handlemåde og gøre gældende, at hans planer var bedre. Synden var ny og uforståelig århundreder gik, før dens sande natur blev åbenbaret. Hvis Gud havde grebet ind med hård hånd, var der fare for, at engle og mennesker skulle tjene ham af frygt i stedet for af kærlighed. Når dommen afsluttes, efter at alles sag er omhyggeligt gennemgået, vil Guds elskelige karakter og vidunderlige frelseplan være retfærdiggjort fuldt ud. Selv de onde vil se klart, at Gud altid har handlet nådigt, kærligt og retfærdigt med alle selv med Satan. Alle vil forstå, at Satans plan byggede på had og kun forte til ulykke, sorg og død. Hele universet vil afgive den endelige dom: »Retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge!« Åb. 15,3.

Er dommen ikke et »gammeldags« emne?

Jo, ligesom stjernerne, solen, Bibelen og Gud. Gammeldags, men stadig lige aktuelle og betydningsfulde.

Hvorfor holde dom? Gud ved alt uden at behøve at se det i bøger.

Hvis Gud var alene, ville optegnelser ikke være nødvendige. Men han har at gøre med både gode og onde mennesker og engle. Disse bøger bliver 1) ført, 2) undersøgt i dommen og 3) tilgængelige for alle, for at mennesker og engle tydeligt kan se Guds barmhjertighed og retfærdighed.

Det gamle Testamente forudsagde, at Judas ville forråde Jesus. Kunne han have gjort noget andet? Havde han i det hele taget en chance?

Ja, absolut. Gud ønskede, at Judas skulle blive frelst for han ønsker, at alle mennesker skal frelses.

1Tim. 2,3-4. Men Gud vidste også, at Judas trods Helligåndens indtrængende stemme ikke ville høre og at han ville forråde Jesus. Derfor er disse kendsgerninger nedskrevet i Bibelen. Judas kunne have nægtet at forråde Jesus. Hvis han havde gjort det, ville Det gamle Testamente have forudsagt det. Det er Guds ønske at se alle frelst i sit rige, men han ved også, hvad hvert enkelt menneske vil gøre. Skriften er helt enkelt en beretning om menneskers liv og om, hvorledes de stiller sig overfor Helligånden.  

Hvorfor holder Gud dom, den undersøgende dom over alt det hvert enkelt menneske har gjort og sagt i sit liv?

1... For at alle, engle, satan, mennesker ja hele universet skal kunne se at Gud er retfærdig og kærlig ****

2... For at vise Satan, hvordan han har forført alle mennesker

3... For at udryde synden