Den undersøgende dom!

I den gamle pagt blev folkets synder ved tro lagt på syndofferet og gennem dettes blod billedligt overført til den jordiske helligdom. På samme måde lægges de angrendes synder i den nye pagt på Kristus ved tro og overføres i virkeligheden til den himmelske helligdom. Og ligesom den forbilledlige renselse af den jordiske helligdom foregik ved, at de synder, som havde besmittet den, blev fjernet, således foregår den virkelige renselse af den himmelske helligdom ved, at de synder, som er nedskrevet der, fjernes eller udslettes. Men før dette kan ske, må bøgerne gennemgås, for at det kan blive afgjort, hvem der ved anger over synden og tro på Kristus er berettiget til at høste gavn af hans forsoning. Helligdommens renselse indbefatter derfor en undersøgende domshandling. Denne må foregå, før Kristus kommer for at forløse sit folk, for når han kommer, har han sin løn med sig for at gengælde enhver, efter som hans gerning er. Åb 22,12.

I den danske Bibel er dommen omtalt mere end 150 steder. Derudover er dommen omtalt et utal af steder, hvor ordet dom eller dommen ikke er direkte nævnt.

Selve dommen er opdelt i tre dele!

1. Den undersøgende.

2. Den dømmende.

3. Dommens udførsel.

Alle, det vil sige hele jordens befolkning, både de døde og de levende, skal frem for Guds domstol for at få igen.

* efter det liv de har levet

* efter den måde de har brugt de evner og muligheder Herren har givet dem.

Måske er alt dette nyt for dig?

Lad os derfor se på nogle af de vers der på en meget klar og tydelig måde fortæller om dette.

Lad os først se på et af de steder, hvor det siges, at vi alle vil blive dømt, gengældt efter vore gerninger!

Rom. 2,6 Han vil gengælde enhver efter hans gerninger:

Jer. 17,10 Jeg, Herren, udforsker hjertet og ransager nyrerne. Jeg giver enhver efter hans færd og efter hans gerninger.

Som du kan se her så er dette omtalt både i det nye og det gamle testamente!

Hvad med Jesus, sagde han noget om dette da han var her på jorden?

Før jeg besvarer dette spørgsmål vil jeg bede dig om at overveje følgende spørgsmål, hvor grundig vil Herren gå til værks med sin undersøgelse af os i dommen?

Hvor ofte vi har været i kirke.

* Vort hjerte og nyre. Jer. 17,10

Hvor mange gode gerninger vi har gjort.

- - - - - - - - - - - -
Åb. 20,11-13 Og jeg så en stor hvid trone og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt, enhver efter sine gerninger.

Ingen af os kan betræde de saliges boliger, før vor sag er blevet undersøgt og vor karakter og vore gerninger bedømt af Gud. Alle skal dømmes ud fra det, der står skrevet i bøgerne og belønnes i forhold til deres gerninger. Denne dom finder ikke sted ved døden. Vi bør lægge mærke til Paulus' ord: "Han har fastsat en dag, da han vil dømme jorderig med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil, og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde." Apg. 17,31 Her siger apostelen udtrykkeligt, at en bestemt tid, som dengang lå ude i fremtiden, er blevet fastsat for verdens domfældelse.

Ethvert menneske vil til dommen få efter de gerninger der er gjort i legemet, hvad enten de er gode eller onde. Vor Frelser påbød os: »Våg og bed, for at I ikke skal falde i fristelse!« Hvis vi støder på vanskeligheder og i Kristi styrke overvinder dem; hvis vi møder fjenderne og i Kristi styrke jager dem på flugt; hvis vi påtager os ansvar og i Kristi styrke udfører dem trofast, så får vi en dyrebar erfaring. Vi lærer, hvad vi ikke kan lære andre steder, at vor Frelser er en nærværende hjælp i nødens stund.

Hvad vil de døde blive dømt efter?

Deres tro.

Deres evner.

* Deres gerninger. Åb. 20,12-13
- - - - - - - - - - - -

Du vil måske ikke kunne få dine børn til at fortælle sandheden når det gælder deres vaner. Dem der i det skjulte praktisere deres laster, vil lyve og bedrage. Dine børn kan bedrage dig, for du er ikke i stand til se om de leder dig på vildspor. Du har været blændet af fjenden så længe, at du næsten ikke har en lysstråle til at skelne mørket. Der er et stort, et alvorsfuldt og et vigtigt arbejde for dig at udføre i dette øjeblik, at få orden i dit eget hjerte og i dit hjem. Din eneste sikre vej, er at tage et sikkert greb om dette arbejde. I må ikke tro, at denne sag, når det kommer til stykket, er overdrevent fremstillet. Jeg har ikke farvet billedet. Jeg har fremholdt kendsgerninger, der kan stå prøve i dommen. Jeg bønfalder jer: Vågn op! Vågn op! før det bliver for sent at rette fejlene, og både I og jeres børn går under i den almindelige fordærvelse. Tag fat på det alvorlige arbejde, og tag hver eneste lysstråle til hjælp, I kan samle til jer, som har skinnet på jeres vej, men som I ikke har værnet om, og begynd, støttet af det lys, der skinner nu, en undersøgelse af jeres liv og karakter, som om I stod for Guds domstol. "Hold jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjælen." 1Pet 2,11. er apostlens formaning. Fejl og korruption er omkring os og hvis du ikke stole på mere end menneskelig styrke til at modstå noget så kraftigt som det onde, vil du blive overvundet og tynget ned af undergangens strøm. Uden helliggørelse vil ikke noget mennesker se Gud.

Herren forsøger og prøver sit folk. Guds engle lægger mærke til karakterens udvikling og vejer den moralske værdi. Prøvetiden er næsten til ende, og I er ikke rede. Oh, om advarselsordet kunne brænde i jeres sjæle! Hold jer rede! Hold jer rede! Arbejd medens dagen hælder, for natten kommer hvor ingen kan arbejde. Befalingen vil gå ud: Han som er hellig, lad ham forblive hellig; og han som er smudsig, lad ham stadig være smudsig. Alles skæbne vil blive afgjort. Nogle få, ja kun nogle få af de mange, mange mennesker, som bor på jorden, vil blive frelst til evigt liv, medens alle, som ikke har fuldkommengjort sig ved at adlyde sandheden, vil blive dømt til den anden død.

Der er mange teorier om, hvem der skal frem for Guds domstol. Nogle mener at det kun er de kristne andre mener at det er alle de der ikke er kristne, og jeg kunne nævne endnu mange forskellige opfattelser, men det der har betydning er, hvad siger Biblen? Hvad siger Guds ufejlbarlige ord?

Præd. 11,9 Glæd dig, unge mand, mens du er ung, lad dit hjerte være glad i ungdommens dage. Gå ad de veje, du vil, og efter det, dine øjne ser; men du skal vide, at Gud vil kræve dig til regnskab for det alt sammen.

Præd. 12,12-14 Men ud over det: Min søn, lad dig advare! Der er ingen ende på de mange bøger, der skrives, og den megen læsning bliver man træt af. Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker!

Præd. 12,14 For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt.

Hvad vil Gud kræve enhver til regnskab for?

* Vore handlinger. Præd. 12,14

Vore penge.

Vor tro.
- - - - - - - - - - - -

Et andet sted siges det på en lidt anden måde.

Glæd dig, unge mand, mens du er ung, lad dit hjerte være glad i ungdommens dage. Gå ad de veje, du vil, og efter det, dine øjne ser; men du skal vide, at Gud vil kræve dig til regnskab for det alt sammen.

Hvor står det?

Sl 119,7.

Es 12,24.

* Præd 11,9

- - - - - - - - - - - -

Mon vi kan finde lignende udtalelser i det ny testamente?

2Kor. 5,10 For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt.

Rom. 14,10 Men du, hvorfor dømmer du din broder, eller hvorfor foragter du din broder? Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol,

Matt. 25,31-32 Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene;

Hvorfor skal vi alle frem for Guds domstol?

For at få livets krone!

* For at få igen efter det liv vi har levet! 2Kor. 5,10

For at se naglegabene!

- - - - - - - - - - - -

Matt 25,31-33 Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre.

Til disse børns forældre vil jeg sig: I har sat børn i verden der er en forbandelse for samfundet. De er uregerlige, lidenskabelige, trættekære og ryggesløse. Deres indflydelse på andre er fordærvende. De bærer mærket af faderens karakter, hans lave lidenskaber. Hans uovervejede voldsomme temperament genspejles i dem. Disse forældre burde for længe siden være flyttet ud på landet, og således adskilt sig selv og børnene fra deres samfund de ikke kan hjælpe alligevel, men kun gøre skade. En jævn flittighed på en gård ville vel have vist sig som en velsignelse for disse børn, og stadig beskæftigelse, så vidt de har styrke til, ville give dem mindre lejlighed til at fordærve deres egne legemer ved at misbruge sig selv, og ville have beskyttet dem fra at lære en masse af disse djævelske tricks. Hårdt arbejde er en stor velsignelse for alle børn, især for den klasse det er naturligt med umoralitet og fordærvelse.

Hvem er det der skal skille fårene fra bukkene?

Englene!

Keruberne!

* Menneskesønnen! Matt 25,31

- - - - - - - - - - - -

Rom 14,12. Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud.

Ez. 14,14-20 Havde disse tre mænd, Noa, Daniel og Job, levet i det land, så havde de reddet livet ved deres retfærdighed, siger Gud Herren. Hvis jeg lod rovdyr hærge landet og affolke det, så det blev lagt øde og ingen turde færdes der for dyrene, så kunne disse tre mænd, så sandt jeg lever, siger Gud Herren, hverken redde sønner eller døtre; kun de selv kunne reddes, når landet blev lagt øde. Eller hvis jeg bragte sværdet over dette land og sagde, at sværdet skulle hærge landet, og jeg udryddede mennesker og dyr, så kunne disse tre mænd, så sandt jeg lever, siger Gud Herren, hverken redde sønner eller døtre; kun de selv kunne reddes. Eller hvis jeg sendte pest over det land og udøste min vrede i blod over det for at udrydde mennesker og dyr,

Ez. 14,20 så kunne Noa, Daniel og Job, så sandt jeg lever, siger Gud Herren, hverken redde søn eller datter; men ved deres retfærdighed havde de reddet deres eget liv.

Er det muligt for en anden at tage vor plads (min eller din plads) i dommen?

* Nej, ingen kan tage en andens plads! Ez. 14,20

Ja familien kan!

Ja præsten kan!

- - - - - - - - - - - -

# ALLE UDEN UNDTAGELSE, - døde som levende, - ugudelige som kristne, - ALLE uanset rang, stilling, nationalitet eller folkeslag,

ALLE skal have deres livs gerninger - tro, afgjort for Guds domstol.

# Der er KUN to muligheder, ENTEN frelse, eller evig fortabelse.

# Der vil IKKE, i de 1000 år eller på et senere tidspunkt blive givet en ny mulighed for dem der ikke består.

# Det er KUN den undersøgende del der foregår i dag.

# Det er de døde, både dem der er døde i troen på Jesus Kristus og de ugudelige, uanset om de har forkastet ham eller ej, der dømmes først.

# Det er først når dommen, af de døde er afsluttet, at dommen går over til de levende.

# De levende dømmes ud fra det de KUNNE have haft kendskab til og gjort. De der har haft de bedste evner og de største muligheder kommer først frem i dommen.

# At dommen IKKE er overstået på et øjeblik, men at det tager nogen tid.

I Bibelen er der langt over 100 henvisninger til denne meget afgørende begivenhed, men alligevel er der en uhyggelig stor uvidenhed om dette emne.

Når du tager din bibelordbog og begynder en grundig gennemgang af alle disse mange henvisninger, vil du meget hurtigt se, at der er tale om to hovedgrupper af domme.

Den første, er den der omtaler de domme mennesker afsiger, det kan være konger, <Est. 1,19-22 + Dan. 6,8-10> dommere, <Apg. 24,10> eller andre, <Apg. 23,1-3 + Rom. 2,1-3 og 14,4> men det er ikke disse domme vi er interesseret i, nej, det er den anden hovedgruppe, den, hvor det er Gud, Herren der afsiger dommen. <Rom. 2,16 + 2 Tim. 4,1> Her vil du finde eksempler på, at Herren flere gange i Det Gamle Testamente, og i Det Ny Testamente afsiger dom over en nation, <Matt. 19,28> eller over enkelte personer. <2Mos. 32,33 + Rom. 2,16 + Hebr. 4,13> Det er meget lærerigt at studere disse ting, da det giver et meget godt billede af hvordan Herren er.

Hvor i Biblen kan jeg læse, at det er Herren, Gud der afsiger dommen?

Apg. 24,12

2Mos. 33,32

* Rom 2,16

- - - - - - - - - - - -

Dommen er som nævnt ikke et emne der tales ret meget om. Det er der nok flere forskellige årsager til. Den mest nærliggende er den, at det vedrører en selv. Dette, at man SELV skal stå til ansvar for det liv man lever (har levet) er for de fleste en MEGET UBEHAGELIG tanke. Så for at komme uden om dette er der udtænkt mange spidsfindige teorier, der på en eller anden måde fjerner alt om, at man skal stå til regnskab, for sine gerninger.

Det er ofte slemt nok at skulle stå til regnskab over for mennesker, for de åbenbare og synlige ting. Men at skulle stå til regnskab for det man har begået i det skjulte, og så over for Gud, er en så rædselsvækkende tanke, at de fleste overhovedet ikke ønsker at tænke på den.

Den dom der her er tale om, er DEN UNDERSØGENDE DOM, <Dan. 7,9-10 + Matt. 25,19 + Luk. 8,17-18 + Åb. 14,7> det vil sige, at det er den del af dommen hvor der tages stilling til skyldsspørgsmålet. Den undersøgende dom har kun et eneste formål, nemlig at dele HELE jordens befolkning op i to og KUN TO grupper, FOR Herren eller IMOD Herren. <Matt. 25,1-13 og 32>

Denne del af dommen begyndte for mange år siden med de døde, Når den sidste af de døde, har fået sin sag afgjort FOR Herren eller IMOD Herren, går dommen over til de levende. <1 Pet. 4,17-18>.

Det er meget vigtigt at man her hele tiden har for øje, at det er den undersøgende del af dommen vi taler om, det vil sige, den del af dommen, hvor der bliver set på, hvilken side du har valgt. <Jos. 24,15 + 1Kong. 18,21> Det efterfølgende skema vil måske hjælpe dig til bedre at forstå disse ting.

FOR HERREN!

DE DØDE

opstår til evigt liv ved Jesu Synlige komme i Himmelens skyer.

DE LEVENDE

Modtager Guds segl og den sildige regn.

De få, der lever ved Jesu Synlige komme, bortrykkes sammen med de der opstår.

IMOD HERREN

DE DØDE

Deres sag går videre til den anden afdeling af dommen. EFTER de 1000 år, opstår de for at gå deres endelige tilintetgørelse i møde.

DE LEVENDE

Guds straffedomme udøses over dem, og de omkommer

For at undgå eventuelle misforståelser, skal det tilføjes, at de af de troende - FOR Herren, som lider martyrdøden, helt automatisk overføres til de dødes opstandelse ved Jesu synlige komme. Det samme gør sig gældende, for dem der er IMOD Herren, efterhånden som de omkommer, vil de blive behandlet på samme måde som de døde, deres sag går til den anden afdeling af dommen.

Luk. 8,17 For der er intet skjult, som ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal blive kendt og komme frem i lyset.

Luk. 12,2-3 Der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Derfor: Hvad I har sagt i mørket, skal blive hørt i lyset, og hvad I inde i kamrene har hvisket folk i ørerne, skal prædikes ud fra tagene.

Hvor meget kan vi skjule for Gud?

Alt det vi ønsker!

* Intet! Luk 8,17

Alt det præsten ikke ved!

- - - - - - - - - - - -

1Pet. 4,17-18 For nu er det tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus; men når den begynder med os, hvilken ende vil det så ikke tage med dem, der er ulydige mod Guds evangelium? Hvis den retfærdige med nød og næppe frelses, hvordan vil den ugudelige og synderen da være stedt?

Åb. 11,1-2 Og jeg fik givet et rør som målestok, og der blev sagt til mig: "Stå op og mål Guds tempel og alteret og dem, der tilbeder ved det; men lad templets ydre gård være, og mål ikke den, for den er overladt til hedningerne, og de skal nedtrampe den hellige by i toogfyrre måneder.

Hvor lang tid vil dommen over hedningerne, tage?

Et øjeblik!

Flere hundrede år!

* 42 måneder! Åb. 11,2.

- - - - - - - - - - - -
Hvor begynder dommen over de levende?

* Med Guds hus! 1Pet. 4,17

Med præsterne!

Med de ugudelige!

- - - - - - - - - - - -

Mal 3,2-7 Hvem kan udholde den dag, han kommer? Hvem kan bestå, når han viser sig? Han er som ilden i smelteovnen, som den lud, man bruger til blegning.

Mal 3,3 Han sidder og smelter sølvet og renser det. Han renser levitterne og lutrer dem som guld og sølv, så de på rette vis kan frembære offergaver til Herren.

Mal 3,4 Da skal Judas og Jerusalems offergave være Herren til behag som i ældgamle dage, i fortids år. Nu kommer jeg til jer og holder dom, jeg træder snart frem som vidne mod troldmænd og horkarle, mod dem, der sværger falsk, mod dem, der unddrager daglejeren hans løn, og dem, der afviser den fremmede, enken og den faderløse. Men mig frygter de ikke, siger Hærskarers Herre. Jeg, Herren, er ikke blevet en anden, men I er ikke holdt op med at være Jakobs sønner!

Mal 3,7 Siden jeres fædres dage er I veget fra mine love; I holdt dem ikke. Vend om til mig, så vil jeg vende om til jer, siger Hærskarers Herre. I spørger: "Hvordan skal vi vende om?"

Jeg er sikker på at der har været mange afgørende, øjeblikke i dit liv, men det øjeblik som overskygger dem alle, er det øjeblik hvor din sag tages op til doms ved den himmelske domstol. Det øjeblik hvor det afgøres, om du er blandt den store skare der for altid skal være sammen med Jesus, eller du er blandt den endnu større skare, der ved slutningen af de tusind år Tilintetgøres.

Der er ingen, som vil blive dømt for at have troet på en løgn eller en falsk lære, så længe de ikke har haft mulighed for at kende sandheden. MEN de der HAR HAFT muligheden og evnerne, vil blive dømt som om de kendte hele sandheden. Ved en jordisk domstol er der en appel mulighed, man kan i de fleste tilfælde anke sagen og få den til at gå om, eller få den taget op igen.

Ved den himmelske domstol er der ingen appelmulighed, der er ingen mulighed for at få den taget op igen.

Ved en jordisk domstol er der mulighed for at der er ting af betydning der ikke kommer frem. Der kan være nogle som har givet en forkert, ja måske endog en falsk forklaring i retten. Ved den himmelske er alt lagt frem, der er ikke mulighed for at skjule noget. <Matt. 10,26 + Mark. 4,22 + Luk. 8,17 og 12,2> De forklaringer og vidneudsagn der her afgives er sande og rigtige.

Jesus forsøger i dag at rense os fra synd. Hvad sammenligner Malakias det med?

At rense korn!

* At rense guld og sølv! Mal. 3,3

At rense tøj – klæder!

- - - - - - - - - - - -

Hvad siger Herren, at vi har gjort siden vore fædres dage?

* Veget fra Guds lov! Mal. 3,7

Blevet glad for penge!

Blevet dovne!

- - - - - - - - - - - -

Matt 24,37 Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme.

Matt 24,38 For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken;

Matt 24,39 og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være.

Der er mange eksempler på at mennesker der er blevet advaret mod en frygtelig ulykke, for eksempel et vulkanudbrud, et jordskælv eller en anden stor ulykke, ikke reagerer, de tager ikke hensyn til den fare de befinder sig i, men fortsætter deres daglige liv som om intet ville ske. Således er det også med dommen. Selv kristne mennesker, som mener at de har et godt kendskab til Guds ord, fortsætter deres liv som om alting vil blive ved med at være som det altid har været. <2Pet. 3,4> Men Guds ord er fyldt med opfordringer, advarsler, bønner om at gøre sig rede til at møde Herren i den Himmelske retssal. <Præd. 11,9 og 12,14> Men sløvhed, ligegyldighed og egne interesser afholder dem fra at berede sig. <Luk. 14,16-20 + Åb. 3,15-17>

Bibelens beretning om syndfloden og Sodoma og Gomorra <1Mos. 19 kap> er eksempler på at selv Guds enorme kærlighed og langmodighed har en grænse. Da Herren lukkede Arkens dør <1Mos. 7,16> VAR der ikke mere mulighed for frelse for de millioner af mennesker, som stadig var uden for arken, de havde haft en mulighed for at komme ind i arken og rede livet, men det ønskede de ikke.

Snart, meget snart lukkes nådens dør for dig <Matt. 25,10 + Luk. 13,25> og så er det forsendt at vende om. Hele Jordens befolkning vil da blive opdelt i to og KUN to grupper. <Matt. 13,49 og 25,32> De gudløse, de der ved deres liv har vist at de ikke ønsker at tilhøre Herren består ikke i dommen. <Sl. 1,5> Men de vil ligesom alle andre få en retfærdig og fair rettergang og den dom der bliver afsagt over dem vil være retfærdig og rigtig.

Hvad er det at Jesus har sagt om den tid vi i dag lever i?

At de ligner Abrahams dage!

At de ligner Mose dage!

* At de ligner Noas dage! Matt. 24,37

- - - - - - - - - - - -

Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Matt 24,44

Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Matt 25,13

Ingen ved hvornår deres sag kommer frem for den himmelske domstol. MEN alt, som skal ske er sket, før dommen kan gå over fra de døde til de levende. Tiden er i dag så vidt fremskredet, at det er forkert at sige, at der også er mulighed for frelse i morgen. I stedet må vi vende os til at sige, MÅSKE er der også mulighed for frelse i morgen.

Før sin korsfæstelse, forklarede Frelseren sine disciple, at han skulle dø, og atter opstå fra graven, <Matt 12,40 og 20,19 + Joh 14,2>

Engle var til stede for at indprente hans ord i disciplenes, sind. Men disciplene forstod det ikke, de forventede en verdslig befrielse fra det romerske åg, og kunne ikke udholde tanken om, at Ham, i hvem deres forhåbninger var samlet, skulle lide en vanærende død.

Da prøvelsens time kom, var de ikke beredte. Jesu død tilintetgjorde deres forhåbninger så fuldstændigt, at man skulle tro, de ikke havde haft nogen kendskab til det, før det skete. I profetierne åbenbares fremtiden for os, lige så tydeligt som den blev åbenbaret for disciplene.

Profetierne beskriver klart de begivenheder, som er knyttet til nådetidens ophør, <Matt. kap. 25> og beredelsen til trængselstiden. Men til trods herfor kender millioner af mennesker lige så lidt til disse betydningsfulde sandheder, som hvis de aldrig var blevet givet. <Ordsp 1,24-33>

Jesus sagde, at vi skal være rede! Hvad er det vi skal være rede for eller til?

At dø!

* Menneskesønnens komme! Matt 24,44

At blive døbt!

- - - - - - - - - - - -

Den undersøgende del af dommen, SKAL være tilendebragt FØR Jesu SYNLIGE komme, fordi Jesus IKKE kommer som dommer, men som Konge, <Åb. 11,15-17> og han har sin løn med til alle de troende <Es. 40,10 + Åb. 22,12>

Det er Den Hellige ånd der i dag holder Satan tilbage, således at han kun har en begrænset frihed til at udøve sin magt, men når den undersøgende dom er afsluttet for alle, forlader Jesus, Det Allerhelligste, og de syv sidste vredesskåle vil da, uden nåde, blive udøst over jordens beboere. <Åb. kap. 16>

Til den tid, vil der kun være en meget lille skare af Guds folk tilbage på jorden, 144 000 personer. Disse 144 000 bogstavelige personer er de eneste der kan opfylde betingelsen for, at kunne have direkte adgang til Faderen UDEN en mellemmand. DE ER DADELFRI! <Åb. 14,1-5>

I dag, og igennem alle tider, lige fra jordens skabelse har det på grund af synden været nødvendigt med en mellemmand, Jesus Kristus <Hebr. 8,6 og 9,15 og 12,24>, men hans gerning, som menneskets mellemmand er med den undersøgende dom afsluttet, og han kaster røgelseskarret og forlader det Allerhelligste for altid. <Åb. 8,5>

De mennesker, der lever på jorden, når Kristi midlergerning ophører i den himmelske helligdom, skal stå over for en hellig Guds åsyn uden en mellemmand. Deres klæder skal være pletfrie, og deres karakter skal være renset med bestænkelsens blod. Ved Guds nåde og deres egne ihærdige bestræbelser skal de sejre i kampen mod det onde.

Mens den undersøgende retshandling finder sted i Himmelen og de angergivne troedes synder bliver fjernet fra helligdommen, skal der foregå en speciel renselse og bortfjernelse af synd hos Guds folk på jorden. Når denne renselse har fundet sted, er Kristi efterfølgere beredt for hans komme. Da vil menigheden, som vor Herre vil tage til sig ved sit komme, være herlig, uden plet eller rynke eller andet sådant. (Ef. 5,27)

Der vil blive en tid hvor Guds folk, som Jakob skal kæmpe med Gud, <1Mos. 32,24-28> og de vil som Jesus råbe "Min Gud, Min Gud, hvorfor har du forladt mig." <Matt. 27,42 + Mark. 15,34>

Hvem er det der henvises til i den kamp, at Guds folk skal kæmpe under dommen over de levende?

Peter!

Abraham!

* Jakob! 1Mos 32,24-28

- - - - - - - - - - - -

Mange har den opfattelse, at det ikke er alle der skal dømmes. Nogle mener, at de kristne ikke skal dømmes. <Joh. 3,18 og 5,24> Andre mener at de der tilhører et ikke kristent samfund og derfor som sådan, ikke bekender sig til at tjene Herren, ikke skal dømmes. Men alle disse teorier er menneskelærdomme og har intet med sandheden at gøre. Guds ord siger helt klart, at ALLE, skal stå frem for Guds domstol.

For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Hebr. 4,12-13

Det er DIN afgørelse, og det er DIG og KUN DIG, der kan træffe afgørelsen for, hvilken side du ønsker at tilhøre, INGEN anden, hverken din præst, din familie, dine venner eller andre kan træffe denne afgørelse for dig.

Herrens ord kom til mig:

Menneske, når et land synder imod mig og er troløst, løfter jeg min hånd mod det. Jeg knækker brødets støttestav og sender sult over det; jeg udrydder både mennesker og dyr.

Havde disse tre mænd, Noa, Daniel og Job, levet i det land, så havde de reddet livet ved deres retfærdighed, siger Gud Herren. Hvis jeg lod rovdyr hærge landet og affolke det, så det blev lagt øde og ingen turde færdes der for dyrene, så kunne disse tre mænd, så sandt jeg lever, siger Gud Herren, hverken redde sønner eller døtre; kun de selv kunne reddes, når landet blev lagt øde.

Eller hvis jeg bragte sværdet over dette land og sagde, at sværdet skulle hærge landet, og jeg udryddede mennesker og dyr, så kunne disse tre mænd, så sandt jeg lever, siger Gud Herren, hverken redde sønner eller døtre; kun de selv kunne reddes.

Eller hvis jeg sendte pest over det land og udøste min vrede i blod over det for at udrydde mennesker og dyr, så kunne Noa, Daniel og Job, så sandt jeg lever, siger Gud Herren, hverken redde søn eller datter; men ved deres retfærdighed havde de reddet deres eget liv. Ez. 14,12-20

End ikke Gud kan tage en afgørelse på dine vegne, DU ER ET SELVSTÆNDIGT MENNESKE, DU KAN og SKAL, træffe et valg, det er DIG OG KUN DIG, der må tage konsekvenserne af DIT valg, så derfor er det retfærdigt, at det er DIG der træffer dette valg.

Hvilken side du vælger viser du med det liv du lever i dag?

I dommen vil det være som om, at vore sjæle bliver skildt fra ånden og marven fra benene. Det er Guds ord der på denne måde vil virke på os, og få os til at huske de mange gange vi har svigte ham og ladet hånt om Jesu ord.

Hvad er det at Paulus sammenligner dette med?

En sav!

* Et tveægget sværd! Hebr 4,12-13

En økse!

- - - - - - - - - - - -

Det kan ofte være svært at træffe det rette valg, der er ofte mange forskellige opfattelser at vælge imellem, men det er ikke en gyldig undskyldning, for valget ER DIT og DET SKAL TRÆFFES. Du har allerede haft mange år med gode muligheder, for at undersøge grundlaget for din tro. Hvor lang tid du endnu har, er der ingen der ved noget om.

Ved et folketingsvalg er der ofte mange forskellige partier at vælge imellem, hver for sig siger de, at det er dem, der er bedst egnet til at lede landet, og til at danne regering. I den religiøse verden kan det se ud som om der er endnu flere valg, men ved et nærmere eftersyn viser det sig, at der kun er to muligheder, enten for HERREN, eller imod.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Matt 12,30

Tiden er i dag så langt fremme, at det lige så godt kan ske NU I DAG, som i morgen, som om en måned eller om nogle år.

INGEN mennesker ved hvornår. <Luk 12,39-40 + Åb 3,3>

INGEN mennesker ved det FØR DET ER FOR SENT. <Matt 25,10-12>

Det vil ske pludseligt, uventet og uden yderligere varsel. <Matt 25,13 + Mark 13,32-37> Men som nævnt vil vi behandle dette i et senere hæfte.

Lad os til slut gentage nogle af hovedpunkterne i dette meget vigtige emne.

1. At dommen er opdelt i tre afdelinger.

* Den undersøgende.

* Den dømmende.

* Den straffende.

2. At ALLE UDEN UNDTAGELSE, - døde, som levende, - ugudelige, som kristne, - ALLE uanset rang, stilling, nationalitet eller folkeslag, ALLE skal have deres livs gerninger - tro, afgjort for Guds domstol.

Hvor mange grupper, bliver jordens befolkning delt op i ved dommen?

Utallige!

Syv!

* To! Matt 25,31-33