Dom over Guds hus!

1Pet 4,14-18 Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Men ingen af jer må lide som morder eller tyv eller forbryder eller for at gå andres ret for nær; men hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gøre Gud ære med det navn. For nu er det tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus; men når den begynder med os, hvilken ende vil det så ikke tage med dem, der er ulydige mod Guds evangelium? Hvis den retfærdige med nød og næppe frelses, hvordan vil den ugudelige og synderen da være stedt?

Lignelsen om talenterne ikke til fulde er blevet forstået. Denne vigtige lærdom blev givet disciplene til gavn for de kristne, der lever i de sidste dage. Og disse talenter er ikke udelukkende en fremstilling af evnen til at prædike og undervise fra Guds ord. Lignelsen kommer til anvendelse på de timelige midler, Gud har betroet sit folk. De, der fik de fem og de to talenter, købslog og fordoblede, hvad der blev dem overladt. Gud kræver, at de, som besidder gods her, skal sætte deres penge på renter for han sætte dem i hans sag for at udbrede sandheden. Og dersom sandheden lever i modtagerens hjerte, vil også han hjælpe til med sit gods for at sende dem til andre; og ved hans anstrengelser, hans indflydelse og hans midler vil andre sjæle tage imod sandheden og ligeledes begynde at virke for Gud. Jeg så, at nogle af dem, der bekender sig til at være blandt Guds folk, ligner den mand, som skjulte sin talent i jorden. De holdet deres gods tilbage fra at kunne gøre godt i Guds sag. De hævder, at det er deres eget, og at de har ret til at gøre, som de vil med deres eget, og de gør ikke skønsomme bestræbelser for at anvende deres Herres penge til sjæles frelse. Engle fører et nøjagtigt regnskab med hver mands gerning, og når dom afsiges over Guds hus, bliver dommen over enhver optegnet ved den pågældendes navn, og engelen får påbud om ikke at spare de utro tjenere i blodbadets tid. Og hvad der blev betroet i deres varetægt, bliver dem frataget. Deres jordiske skat rives da bort, og de har mistet alt. De kroner, som de kunne have båret, om de havde været tro, bliver sat på andres hoved, som blev frelst af de trofaste tjenere, hvis midler stadig blev brugt i Guds sag. Og alle, som har været et middel til frelse, føjer stjerner til deres krone i herligheden og forøger deres evige belønning.

Hvor begynder dommen?

Med dem der har flest penge!

* Med Guds hus! 1Pet 4,17

Med de fattige!

- - - - - - - - - - - - - - - -
Hvad er Guds hus?

En bygning af Træ og sten!

Et Telt!

* Mennesker! 1Pet 4,17-18

- - - - - - - - - - - - - - - -

At det er personer – mennesker, at Peter taler om kan vi få bekræftet ved at læse

1Pet 1,17 Og når I påkalder ham som fader, der uden at gøre forskel på folk dømmer enhver efter hans gerning, skal I leve i gudsfrygt, så længe I er udlændinge her.

1Pet 4,5 men de skal stå til regnskab over for ham, der er rede til at dømme levende og døde.

Hvad vil vi blive dømt efter?

* Vore gerninger! 1Pet 1,17

Vore penge!

Vort udsende!

- - - - - - - - - - - - - - - -

Her i Peters brev er Guds hus mennesker, men vi kan andre steder læse at Guds hus også kan være en bygning!

Luk 6,3-4 Jesus svarede dem: "Har I da ikke læst, hvad David gjorde, dengang han og hans mænd blev sultne, at han gik ind i Guds hus, tog skuebrødene og spiste af dem og gav sine mænd noget, selv om det kun er tilladt præsterne at spise dem?"

Sl 42,5 Jeg husker det og udøser min fortvivlelse: Jeg gik i festskaren, jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesange i valfartsskaren.

Præd 4,17 Vogt din fod, når du går til Guds hus. Det er bedre at gå derhen for at høre end for at bringe offer, som tåberne gør, for de forstår ikke andet end at volde ondt.

Hvem var det der, sammen med sine mænd tog skuebrødene og spiste dem?

Paulus!

Saul!

* David! Luk 6,3

- - - - - - - - - - - - - - - -

Det første sted i Biblen, hvor Guds hus er omtalt er i 1Mos 28,17

1Mos 28,17 Og han blev grebet af frygt og sagde: "Hvor er dette sted frygtindgydende! Det er jo selve Guds hus, det er himlens port!"

Hvad er det, der her er omtalt som Guds hus?

Jerusalem!

* Himlens port! 1Mos 18,17

Noas ark!

- - - - - - - - - - - - - - - -

I lignelsen om talenterne i Matt 25,14-30 siger Jesus på en meget klar og tydelig måde, at vi, over for Gud, skal stå til regnskab for, hvordan vi har brugt fr evner, talenter, som han har givet os. Mange glemmer at det ikke er det vi siger, vi bliver dømt efter, men det vi gør!

Jesus sagde et andet sted, at det ikke er på ordene, men på gerningerne, frugterne at vi kan se om vi er oprigtige og bruger de evner Herren har givet os på en god måde. Til Guds ære og ikke til at fremme egne interesser.

Matt 7,15-20 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter.

Hvem er det at Jesus siger vi skal være på vagt over for?

* De falske profeter! Matt 7,15

Præsterne!

De rige!

- - - - - - - - - - - - - - - -

1Kor 12,4-12 Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. Én får gennem Ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. Én får tro ved den samme ånd, en anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd, og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. Én får den gave at tale profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder; én får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus.

Paulus taler i 1Korinter om talenter og evner, men han kalder det noget andet, således at de der har været i tvivl om hvad Jesus mente nu får en mulighed for at kunne forstå det. Hvad er det at Paulus taler om her i 1Kor. 12?

Penge!

* Nådegaver! 1Kor 12,4

Tungetale!

- - - - - - - - - - - - - - - -
Mange lader sig bedrage med hensyn til deres virkelige stilling over for Gud. De glæder sig over de onde gerninger, som de ikke begår, men glemmer at tænke på de gode og ædle gerninger, som Gud kræver af dem, men som de har forsømt at gøre. Det er ikke tilstrækkeligt, at de er træer i Guds have. De må opfylde hans forventninger ved at bære frugt. Han holder dem ansvarlige for, at de undlod at gøre alt det gode, som de kunne have gjort ved hjælp af hans nåde. I Himmelens bøger står der om dem, at de har gjort jorden unyttig.

I Lukas 19,11-27 siger Jesus på en meget tydelig måde, at det ikke er den tid vi har fået til at studere i, til at forkynde evangeliet i og til at gøre godt i, at vi vil blive dømt efter, men den måde vi har brugt vor tid på. Det er ikke det antal af muligheder Gud har givet os, vi vil blive dømt efter, men den måde vi har brugt de muligheder Gud har givet os for at vise og fortælle andre om Guds rige, at vi vil blive dømt efter.

Matt 10,32-33 Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene.

Det er ikke de penge og den verdslige rigdom, som Gud har givet os at vi vil blive dømt efter, men hvordan og til hvad vi har brugt det.

Hvordan vil Jesus behandle dem der ikke åbenlyst viser at de kender Jesus?

Drage dem til sig!

* Vise dem bort! Matt 10,32-33

Ophøje dem!

- - - - - - - - - - - - - - - -

Matt 10,32-33 Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene.

I disse to vers fortæller Jesus os, hvor vigtig det er at vi i vort liv viser, at vi har valgt Jesus, som vor Herre og mester! Når vi i vort liv, vor tale og vore handlinger viser, at vi har valgt Jesus frem for verden, har vi ingen grund til at skamme os over vort liv.

Mark 8,38 For den, der skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slægt, skal Menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin faders herlighed sammen med de hellige engle."

Rom 1,16 For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker.

Apostlen Paulus fortæller os at »et skuespil er vi jo blevet for hele verden, både for engle og mennesker.« En sky af vidner holder øje med vore kristne vandel. »Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, lægge alt det bort, som tynger, og synden, som så let holder os, og lad os med udholdenhed ile fremad i det kapløb, vi har foran os, mens vi retter vort blik mod Jesus, troens banebryder og fuldender, som for at få den glæde, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse skammen, og som nu har taget sæde på højre side af Guds trone.«

Menighedsmedlemmerne bør huske, at den kendsgerning, at deres navne er indskrevet i menighedens bøger, ikke vil frelse dem. De må vise, at de er antaget af Gud som arbejdere, der ikke behøver at skamme sig. Dag for dag skal de opbygge deres karakter i overensstemmelse med Kristi anvisning. De skal blive i ham, idet de stadig øver tro på ham. Således vil de vokse op til fuldmodne mænd og kvinder i Kristus - sunde, glade og taknemmelige kristne, som Gud leder til et stadigt klarere og klarere lys. Hvis dette ikke bliver deres erfaring, vil de være imellem dem, hvis stemmer en dag vil løfte sig i den bitre klage: "Høsten er forbi, sommeren er endt, og min sjæl er ikke frelst! Hvorfor flygtede jeg ikke til borgen for at søge lys? Hvorfor har jeg drevet spøg med min sjæls frelse og foragtet Nådens Ånd?"

Hvad siger Paulus, at han ikke skammer sig over?

Korset!

Sit liv!

* Evangeliet! Rom 1,16

- - - - - - - - - - - - - - - -

Åb 14,6-7 Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk, og englen sagde med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.

Den dom der er omtalt i disse vers er den undersøgende dom. Denne dom ER begyndt over de døde. Hvornår den gå over fra de døde til de levende er der ingen af os som kan sige. Men alt viser at det kan ske når som helst.

Vi lever i de afsluttende scener af disse farefulde tider. Herren forudså at den vantro, der på nuværende tidspunkt hersker om hans komme; og han har atter og atter givet advarsler i hans ord, at denne begivenhed vil være uventet. Den store dag vil komme som en snare »over alle dem, der bor på hele jordens flade.« Luk.21,35. Men der er to klasser. Til den ene giver apostlen disse opmuntrende ord: »Men I, brødre! lever ikke i mørke, så dagen kan overraske jer som en tyv.« 1.Thess.5,4. Nogle vil være rede når Brudgommen kommer og vil gå ind med ham til brylluppet. Hvor dyrebar er ikke denne tanke for dem, som venter og våger efter hans tilsynekomst! Kristus »elskede kirken og gav sig selv hen for den, for at han kunne hellige den, idet han rensede den i vandbadet ved ordet og for at han således kunne fremstille kirken for sit åsyn som herlig, uden plet eller rynke eller andet sådant, nej, den skulle være hellig og dadelfri.« Ef.5,25-27. Dem, som Gud elsker, glæder sig over hans gunst fordi de er smukke i karakter.

Spild derfor ikke mere tid med at dvæle ved mange ting, som ikke er af væsentlig betydning, og som ingen forbindelse har med Guds folks nærværende behov. Spild ikke mere tid med at ophøje mennesker, der ikke kender sandheden; for tiden er nær. Der er ingen tid nu til at fylde sindet med teorier om, hvad der populært betragtes som en højere uddannelse. Den tid, der anvendes til noget, som ikke bidrager til at højne sjælen efter Kristi lignelse, betyder så megen tid tabt for al evighed. Dette har vi ikke råd til, hvert øjeblik er ladet med evige interesser. Skal vi nu, da det store værk i forbindelse med dommen over de levende er ved at skulle begynde, lade vanhellig ærgerrighed tage hjertet i besiddelse og lede os til at forsømme den uddannelse, der er nødvendig for at kunne møde de krav, denne vanskelige tid stiller? Mens dommen over de levende er ved at begynde, skal vi da tillade verdslige ambitioner at fylde vore tanker og få os til at forsømme den oplæring, som er nødvendig for at klare vanskelighederne på prøvens dag?

I forbindelse med ordene om dommens time i vers 7 blev der også sagt at vi skal tilbede ham der har skabt himlen og jorden!

Hvem var det der sagde dette?

* En engel! Åb 14,6

Ypperste præsten!

Peter!

- - - - - - - - - - - - - - - -

Matt 25,13 Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.

Mark 13,32 Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller Sønnen, men kun Faderen.

Vor prøvetid er snart forbi. Enden er nær Advarslen lyder til os: "Vogt jer at jeres hjerter ikke nogen sinde sløves af svir og drukkenskab og timelige bekymringer så den dag kommer pludselig over jer" Vogt jer at ikke den skal finde jer uforberedt. Vogt jer at ikke I skal findes uden bryllupsklædning ved Kongesønnens bryllup.

"Menneskesønnen kommer i den time, I ikke tænker jer" "Salig er den, som våger og bevarer sine klæder så han ikke skal gå nøgen, og man skal se hans skam!"

Kristus havde på Oliebjerget talt til sine disciple om sit andet komme til verden. Han havde talt om visse tegn, som skulle vise, når hans komme var nær og han havde bedt disciplene våge og være rede. Han gentog atter advarslen: "Våg derfor thi I kender hverken dagen eller timen." Derpå viste han dem, hvad det vil sige at våge og være rede for hans komme. Tiden skal ikke tilbringes med at sidde uvirksom og vente, men med at være optaget flittigt i sin gerning. Han bibragte dem denne undervisning i lignelsen om talenterne.

Hvor mange kender tidspunktet for det øjeblik hvor dommen over de levende begynder?

Præsterne!

Jesus!

* Faderen! Mark 13,32

- - - - - - - - - - - - - - - -

1Pet 4,16-19 men hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gøre Gud ære med det navn. For nu er det tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus; men når den begynder med os, hvilken ende vil det så ikke tage med dem, der er ulydige mod Guds evangelium? Hvis den retfærdige med nød og næppe frelses, hvordan vil den ugudelige og synderen da være stedt? Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber.

Matt 24,42-44 Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.

Dommen over de levende er det samme som Menneskesønnens komme. Hvornår siger Jesus, at det vil ske?

Når der bliver fred på jorden!

År 2010!

* Når vi ikke venter det! Matt 24,44