Falske profeter 2.

Denne artikel er en fortsættelse af falske profeter
M. Er der falske profeter i alle trossamfund?
Et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren. Åb. 13,3

Ja, selv om det ofte benægtes, er der alligevel falske profeter inden for et hvert trossamfund, men dette at der er falske profeter i et trossamfund, betyder ikke at hele dette trossamfund er faldet, dette sker først når flertallet og ledelsen fornægter den sande lære. Når der fra ledelsens side ikke gøres noget for at ændre den falske lære der er kommet ind, først da er dette trossamfund faldet og et sådant trossamfund må anses for at være Babylon. At støtte et trossamfund der er faldet, er at støtte Satan og de falske profeter. En sådan menighed vil Guds folk gå ud fra. <Rom 16,17 + 2 Kor 6,14-18 + Åb 18,2-5>

Vi må aldrig glemme at de falske profeter er sande mestre i, at citere Bibelen og at give sin egen fortolkning af den, for at kunne forføre menigheden. Vi bør derfor flittigt granske Bibelen med et ydmygt hjerte for aldrig at glemme vor afhængighed af Gud.

Den dag i dag forsøger Satan at besejre menneskene, på samme måde som vore første forældre, nemlig ved at rokke ved vor tillid til Skaberen, og ved at få os til at tvivle på Guds visdom og Guds lovs retfærdighed. Den store bedrager forsøger at tilskrive vor himmelske Fader sin egen frygtelige grusomhed, for selv at virke som den, der med urette blev bortvist fra Himmelen, fordi han ikke ville underkaste sig en så uretfærdig herre.

N. Kan én eneste falsk profet ødelægge en hel menighed?
Israelitterne har syndet og brudt den pagt, jeg pålagde dem. De har taget noget af det, der er lagt band på; de har stjålet og skjult det og lagt det blandt deres egne ting.
Israelitterne kan ikke holde stand over for deres fjender, de bliver slået på flugt af dem, fordi de er kommet under band. Jeg vil ikke længere være med jer, hvis ikke I fjerner og tilintetgør det, der er lagt band på.
Rejs dig op! Du skal hellige folket og sige: I skal hellige jer med henblik på i morgen, for dette siger Herren, Israels Gud: Der er noget hos dig af det, der er lagt band på, Israel. Du kan ikke holde stand over for dine fjender, før I har fjernet det, der er lagt band på.
I morgen tidlig skal I træde frem stamme for stamme. Den stamme, Herren lader loddet falde på, skal træde frem slægt for slægt. Den slægt, Herren lader loddet falde på, skal træde frem familie for familie, og den familie, Herren lader loddet falde på, skal træde frem mand for mand.
Den, som loddet falder på, fordi han har det, der er lagt band på, skal brændes tillige med alt, hvad der tilhører ham, for han har brudt Herrens pagt og begået en nedrighed i Israel." Næste morgen lod Josva Israel træde frem stamme for stamme, og loddet faldt på Judas stamme.
Så lod han Judas slægter træde frem, og loddet faldt på zeraitternes slægt. Han lod zeraitternes slægt træde frem familie for familie, og loddet faldt på Zabdi.
Og han lod hans familie træde frem mand for mand, og loddet faldt på Akan, søn af Karmi, søn af Zabdi, søn af Zera fra Judas stamme.
Josva sagde til Akan: "Min søn, giv Herren, Israels Gud, ære, og aflæg bekendelse for ham! Fortæl mig, hvad du har gjort; skjul ikke noget for mig!"
Akan svarede: "Det er rigtigt, at det er mig, der har syndet mod Herren, Israels Gud. Jos 7,11-20

Satan bruger ALLE MIDLER, for at få blot en eneste af sine falske profeter ind i ALLE menigheder, inden for ALLE trossamfund. Blot han har én person inden for, ved han at han snart vil have flere.

O. Hvorfor er der ikke flere der er på vagt over for de falske profeter?
Grufulde og gyselige ting sker i landet; profeterne profeterer løgn, præsterne rager til sig, og mit folk elsker det sådan! Jer 5,30-31

Menigheden ønsker det sådan!
man ønsker ikke at blive irettesat eller følge de anvisninger Guds ord giver for et liv med Kristus.
For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen - han være lovet til evig tid! Amen.
Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig: Rom 1,21-28

Mange mener slet ikke at der eksisterer falske profeter inden for deres trossamfund. Men sandheden er, at antallet af falske profeter i dag er i flertal inden for ALLE trossamfund. Man har ikke ønsket at forstyrre freden. Måske er det ham eller hende der betaler for kirkens drift og derfor får han/hun lov til at blive. Satan har mange strenge at spille på. Han er ikke afhængig af om det er Bibelen eller en af denne verdens vismænds bøger, der bruges i de menigheder han er leder for. For ham betyder det heller ikke noget om menighedens medlemmer har den rette opfattelse af de dødes tilstand og jordens skabelse. Alt dette og mange, mange andre ting har ikke nogen betydning for ham. Det eneste der gælder er, at der blot er én, ja, blot én eneste falsk læresætning, som uhindret får lov til at leve i hver eneste menighed.

# De falske profeter har utallige steder de kan hente ny inspiration til at fortsætte deres arbejde.
* Guds folk har blot ét sted, hvor de kan hente inspiration og styrke til at fortsætte deres sjælevindende arbejde. JESUS KRISTUS!

# De falske profeter har utallige ting de kan se op til og tilbede.
* Guds folk har blot én eneste person de kan se op til og tilbede. JESUS KRISTUS!

# De falske profeter har utallige bøger af alle mulige forfattere, som de kan henvise til.
* Guds folk har kun én eneste bog. BIBELEN! Guds vidunderlige, ufejlbarlige ord, de kan henvise til.

# De falske profeter har utallige muligheder for, at få DIG til at tilhøre den kæmpe store skare af millioner af kristne der tilbeder denne verden og de ting som hører den til.
* Guds folk har ikke én eneste mulighed for at frelse dig. Den eneste mulighed du har er, at du selv overgiver dig helt og fuldt til JESUS KRISTUS!
Han KAN og VIL frelse dig, hvis du VIRKELIG ØNSKER DET!

* Guds folk har ikke én eneste mulighed for at advare dig mod Satans utallige angreb mod dig, gennem de falske profeter. Den eneste mulighed du har er ved SELV, at gå til Gud i bøn og i grundigt og i dybden studere din Bibelen.

Gå SELV til Gud, med et oprigtigt ønske om at kende de sandheder han har for dig, det er den eneste måde, hvor du med sikkerhed kan vide, at det er sandheden.

Bed Gud sende Helligånden. Først for at rense dit sind for ALLE de forudindtagne ideer og opfattelser du har, om det du ønsker at studere. Bed derefter om at han vil åbne dine øjne, for de sandheder han har til dig. Tag derefter din Bibel, en omfattende bibelordbog (hvis ikke du har en, så køb en, den er uundværlig) og noget papir til notater. Slå så, ved hjælp af bibelordbogen, ALLE de skriftsteder der taler om det samme, op, og sammenlign det der står, med hinanden.
Det hjælper ikke, at have gode hensigter, hvis ikke disse følges op af gerninger. Det er gerningerne - frugterne der viser kvaliteten af de gode hensigter. <Matt 12,33 + Luk 6,44> Det hjælper ikke at tro, at Gud vil føre én sikkert over en stærkt befærdet motorvej, hvis ikke man selv gør noget for at komme sikkert over. Troen på, at Gud vil sørge for en på alle måder, skal følges op af handlingens frugter. Herren vil IKKE putte maden ind i munden på en person der har sin fulde førlighed, og som selv kan spise.

Uanset hvor stor din tro på Guds hjælp og ledelse end er, så vil der ske en ulykke, hvis du kører ud af en stærk befærdet vej med lukkede øjne. Vi kan bede om, at vi ikke bliver ledt i fristelser, men hvis vi bevidst selv opsøger fristelserne, kan Gud ikke hjælpe os.

Første gang vi uforvarende kommer til et møde, hvor det er en falsk profet der taler, vil Herren stadig være ved vor side. Men hvis vi igen og igen går til falske profeters møder, kan Herren ikke fortsætte med at hjælpe os. Helligåndens stemme vil blive svagere og svagere, for til sidst helt at forsvinde.

P. Hvordan var tilstanden i himmelen før syndefaldet?
I begyndelsen var der fuldstændig harmoni i Himmelen. Alle var lykkelige og fuldt ud tilfredse med den plads de indtog i den Himmelske verden. Alle tilbad og ophøjede Faderen og Sønnen. Efter Faderens ønske og i fuld overensstemmelse hermed skabte Kristus ALLE andre væsner i Himmelen.<Kol 1,16-17>

Q. Hvor mange personer er der i guddommen?
Der er tre personer i Guddommen.
Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Matt 28,19

Selve Guddommen består af Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.<Matt 28,19> Helligånden er et skabt væsen. Den umådelig smukke Kerub, Lucifer, næst efter Kristus blev misundelig over, at der var nogen over ham. Han ønskede at være den øverste.

R. Hvad var det der fik oprøret til at bryde ud i lys lue?
Da Faderen og Sønnen besluttede at skabe mennesket i deres billede, var det dråben der fik bægeret til at flyde over.
Gud sagde: "Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden."
Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. 1 Mos 1,26-27

Lucifer gjorde nu åbent oprør og søgte, at få den Himmelske hærskare af Engle over på sit parti, imod Faderen og Sønnen. I sin umådelig store kærlighed forsøgte Faderen og Sønnen i lang tid at få Lucifer til at indse konsekvenserne af sit oprør, men Lucifer ønskede ikke at tage imod den store kærlighed, der lå bag den tilrettevisning han fik af Faderen og Sønnen. Til sidst var en direkte konfrontation mellem Lucifer og Kristus uundgåelig og Lucifer måtte forlade Himmelen. <Åb 12,7-9> Men på grund af sin store magt og på grund af den snedige måde han havde fremstillet sagen på, var der en tredjedel af Himmelens engle som fulgte ham. Misundelse og selvophøjelse blev nu det fremherskende i Lucifers karakter. To egenskaber der IKKE kunne forenes med Faderen og Sønnens karakter og, som heller ikke kunne harmonere med den plan de havde lagt for alle skabte væsner. Da Lucifer nu ikke mere kunne komme inden for den himmelske port, for der at fortsætte sit oprør mod Skaberen, søgte han efter et andet sted.

S. Hvordan var tilstanden her på jorden?
Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag. 1 Mos 1,31

Her på Jorden var Adam og Eva for kort tid siden blevet skabt i Guds billede. <1 Mos 1,27> De havde af skaberen fået den bedst tænkelige start på livet. Ingen forurening, ingen ondskab, ingen af de mange problemer vi mennesker i dag må tage medicin for at kunne leve med. Alt var fred og harmoni. Jesus Kristus, Skaberen, havde sørget for den bedst tænkelige kost til disse to mennesker idet han havde givet dem en ren vegetabilsk kost, som hovedsagelig bestod af frugt. <1 Mos 1,29> En kost der nøje svarede til det fordøjelsessystem og den natur, mennesket var skabt med.
Adam og Eva var skabt med en veludviklet evne til, at tænke og bruge de evner Gud havde givet dem. De havde en fri vilje, således at de frit kunne vælge hvordan de ønskede at leve.

T. Måtte Adam og Eva spise frugten fra alle havens træer?
Men Gud Herren gav mennesket den befaling: "Du må spise af alle træerne i haven.
Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø 1 Mos 2,16-17

Gud havde plantet et træ midt i den have de var i, og han havde indskærpet meget kraftigt over for dem begge, at de IKKE måtte spise af dette træs frugter. Ja, han havde endog advaret dem imod blot at nærme sig dette træ. Herren havde under sine samtaler med Adam og Eva fortalt dem om Lucifers oprør i Himmelen og om hvordan Lucifer var blevet kastet ud af Himmelen. Adam og Eva havde også fået at vide, at dette ene træ var det eneste sted, hvor Lucifer havde lov til at komme. ALLE ANDRE STEDER på Jorden kunne han, Lucifer, IKKE komme. Der var meget store områder uden om dette træ og Adam og Eva havde ikke nogen som helst grund til, blot at komme i nærheden af dette træ. Både Adam og Eva vidste hvor træet stod, de vidste også at det var det eneste sted, hvor der var en mulighed, for Lucifer at komme.
Lucifer der besad en visdom og kundskab, der var langt større end Adam og Eva's, vidste at hvis han skulle have blot den mindste mulighed for at få blot et af disse to mennesker over på sit parti, så ville det kræve den allerstørste snedighed. Han brugte derfor et af havens smukkeste dyr, slangen som sin stedfortræder. Dette var første gang Lucifer brugte en anden, til at optræde på sine vegne.

En dag da Eva gik alene i haven, og kom hen i nærheden af det træ, som Herren havde sagt, de ikke skulle komme i nærheden af. Da hørte hun pludselig en stemme, en stemme hun aldrig havde hørt før. Stemmen kom fra en slange der havde taget ophold i kundskabens træ, det træ Herren havde advaret Adam og Eva imod at nærme sig. Eva kendte godt slangen, da det var et almindeligt dyr, dér i haven, men hun havde aldrig før hørt, at det kunne tale. Fuld af forundring gik hun nu helt hen til træet, hvor Lucifer, med slangen som sit redskab (medium) sagde til hende, at hun skulle spise et af træets frugter. Eva er sandsynligvis i forfærdelse gået nogle skridt tilbage. At spise af dette træs frugter var i direkte modstrid med det, som Herren havde sagt. <1 Mos 2,16-17>
Men i stedet for hurtigst muligt, at løbe langt væk fra træet, blev hun stående og lyttede til slangens ord.
Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden: "Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?" 1 Mos 3,1

Det havde Gud ikke sagt, og det vidste Lucifer også godt. Gud havde sagt, at de ikke måtte spise, ja, end ikke røre ved DETTE træs frugter. <1 Mos 3,3>

U. Havde Eva kendskab til de konsekvenser, det kunne få, at spise af dette træs frugter?
Ja! Evas svar viser, at hun havde en klar forståelse af hvad de måtte og hvad de ikke måtte. Hendes svar viser også, at Herren havde fortalt dem om konsekvenserne ved at spise af træets frugter, ja, endog ved blot at røre ved dette træs frugter.
Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!" 1 Mos 2,17

Kvinden svarede slangen: "Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø." 1 Mos 3,2-3

Om Eva havde en klar forståelse af hvad det betød at dø, kan vel diskuteres, men at hun vidste det havde visse konsekvenser, ikke at følge de anvisninger som Gud havde givet Dem, er indiskutabelt. Eva var også klar over det var en MEGET ALVORLIG SAG, at tilsidesætte Guds anvisninger.

Selv om det ikke fremgår af Bibelen, er der for mig ingen tvivl om, at samtalen mellem slangen og Eva var betydelig længere end de få sætninger der er gengivet i Guds ord. Lucifer har sandsynligvis med slangen som medie, fortalt og vist Eva at der ikke skete noget ved at røre ved træets frugter. Måske har slangen også spist af frugterne, og tilsyneladende skete der ikke noget ved det. Da Lucifer mærkede at Eva var ved at tvivle på konsekvenserne af at røre ved træets frugt, rakte han ved slangens hjælp Eva en af frugterne. Eva tog den i sin hånd, og der skete tilsyneladende ikke noget. Derefter vovede hun at tage en bid. Adam er sandsynligvis først kommet hen til træet på et senere tidspunkt end Eva. Hvornår han er kommet har for så vidt ikke den store betydning. Da de havde spist af frugterne opdagede de, at der var sket noget med dem, de så nu at de var nøgne. <1 Mos 3,7> Dette havde ikke haft nogen betydning før. Men nu skammede de sig så meget ved det, at de lavede sig en form for klæder, der kunne skjule deres nøgenhed.
Om aftenen da Herren (Jesus) kom for at tale med Adam og Eva, løb de ham ikke i møde, således som de plejede, men de gemte sig. Og først da Jesus kaldte på dem kom de frem. <1 Mos 3,9>

V. Hvilke konsekvenser fik syndefaldet for Adam og Eva?
Til kvinden sagde han: "Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, i smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig."
Til Adam sagde han: "Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og tidsel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter.
I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive." 1 Mos 3,16-19

Efter at Herren havde udtalt en forbandelse over slangen, der havde stillet sig til rådighed <1 Mos 3,1> for Lucifer, der fra nu af omtales som fristeren, djævelen, satan, den onde, og flere andre navne, fortalte han Eva at hun ikke mere var ligestillet med Adam, men at hun nu skulle underordne sig manden. Adam fik at vide at han nu skulle til at arbejde for føden. Indtil nu havde det været et ubesværet liv, men nu skulle det blive anderledes. Den føde Gud havde givet mennesket ved skabelsen blev ændret til også at gælde de urter, som ikke bar frø. <1 Mos 3,18> Torne og tidsler havde ikke før voldt problemer, men nu ville deres tilstedeværelse gøre livet mange gange mere besværligt. <1 Mos 3,17-19>
Måske var det allerværste, for Adam at han nu ikke skulle leve for evigt, men at han på et tidspunkt igen skulle vende tilbage til den jord han var dannet af.
Det oprør, som Lucifer havde påbegyndt i Himmelen, var nu overført til Jorden. Herren kunne have tilintetgjort Lucifer straks da han begyndte sit oprør. Men hvis dette var sket var der mange af de himmelske beboere, som ikke havde kunnet forstå retfærdigheden af en sådan handling. Derfor var det nødvendigt, at Lucifer fik lov til at vise de virkelige hensigter med sit oprør.

W. Bruger satan ofte andre til at optræde på hans vegne?
Ja, Satan bruger MEGET OFTE andre til at udføre sine planer. I dag er det de falske profeter - ulvene i fåreklæder der er Satans bedste hjælpere. Men i Bibelen er der flere eksempler på, at Satan har brugt andre til at udføre sit forførende arbejde. Hans (Jobs) kone sagde til ham: "Holder du stadig fast ved din retsindighed? Forband Gud, og dø!" Job 2,9

Men så fór Satan i Judas, som blev kaldt Iskariot, en af de tolv; og han gik til ypperstepræsterne og anførerne for tempelvagten og talte med dem om, hvordan han kunne forråde Jesus til dem. Luk 22,3-4

Da Lucifer (Satan) brugte slangen, som sin stedfortræder i Edens have, var det første gang han lod en anden optræde på sine vegne. Ved ikke selv, at vise sig, men ved at bruge en anden, for eksempel en man kender godt og måske endda en man har tillid til, opnår han en væsentlig fordel. Det er nøjagtigt det Satan benytter sig af, når han lader falske profeter optræde på sine vegne. Meget ofte er det personer, som ingen mistænker for at være i den store sjælefjendes tjeneste. Det er ofte personer, som indtager en fremtrædende plads i menigheden. Personer der er almindeligt kendt for det "gode" arbejde de udfører. Personer der bestemt ikke er grund til at tvivle på. Deres ord er mindst lige så rigtige, som Bibelens. En person med en sådan kendskab til skriften er hel bestemt en virkelig Guds tjener. Det man glemmer at Satan er en af de ivrigste til at studere og bruge Bibelen, således at han altid kan give et vildledende svar til dem der måtte tvivle på det han siger. Nogle falske profeter har det på samme måde. De er altid rede til at give skriftsteder for deres vildledende lære. Ved ofte at henvise til Guds ord, er der heller ikke så stor fare for at blive afsløret. Alt ser jo ud til at være i den skønneste orden, og de fleste er alt for dovne og ligegyldige til SELV at undersøge om det der nu bliver sagt nu også virkeligt er i overensstemmelse med Guds ord.

Y. Er det nok med et overfladisk kendskab til Guds ord?
Nej. En overfladisk undersøgelse er ikke nok. Det er heller ikke nok blot at slå nogle få skriftsteder op. Nej, det der er nødvendigt er virkelig at gå i dybden, og grundigt undersøge om det nu virkelig forholder sig således, som der bliver sagt. En sådan undersøgelse kræver meget hårdt arbejde og tager mange, mange timer. Alene af den grund er der mange, der ikke undersøger det der siges. Man overlader det trygt til en anden, at fortælle hvad man skal tro på. Satan ved dette, og det gør hans arbejde gennem de falske profeter meget lettere.

X. Er det Satan selv der forføre og vildleder?
Nej! Lige siden Eden har Satan hovedsagelig brugt personer, der var og er villige til at lade sig bruge, i arbejdet med at så tvivl om Guds ord. Kun ved nogle meget få, specielle anledninger er det Satan selv der har optrådt i forførerens skikkelse.
Da Jesus blev fristet i ørkenen, var det Satan selv der viste sig. Det vil også være Satan selv, der på en hel fantastisk måde vil efterligne Jesu synlige komme. Et bedrag der vil få millioner af kristne til at tro at det virkelig ER Kristus der nu langt om længe er kommet. Årsagen til dette er, at det i den grad er lykkes for Satan, gennem falske profeter at give befolkningen og herunder specielt de kristne, en falsk forestilling om dette synlige komme. At Satan kan bedrage så mange skyldes, at så få SELV har undersøgt, hvad Guds ord har at sige om dette. Det er derfor lykkedes for ham, gennem de falske profeter, at bedrage millioner af dem der kalder sig kristne. Ja, det er endog lykkedes for ham gennem sine hjælpere, de falske profeter, at få et helt trossamfund til at tro, at Jesus allerede ER kommet; og det til trods for at der i Guds ord er MEGET KLARE udtalelser om det modsatte.
Det store bedrag, hvor Satan giver det udseende af at være Kristus, er ikke sket endnu. Men det vil se så rigtigt ud, at de der tror det de ser, bliver bedraget. Kun de der i tide har taget tid til og brugt kræfter på, VIRKELIG GRUNDIGT, at undersøge hvad Bibelen har at sige om dette, vil kunne modstå og gennemskue dette bedrag.

Mange siger at der ikke er nogen fare for, at de bliver vildledt, for Gud vil hjælpe dem og bevare dem fra vildfarelser, de siger: "Jeg har ikke noget at frygte. Jeg sætter min lid til Jesus. Jeg tror på ham. Jeg ved at han vil hjælpe mig, og når jeg har Jesus ved min side, kan hverken Satan eller nogen af hans falske profeter gøre mig noget. Jeg frygter ikke, hverken Satans mest snedige påfund eller nogen af hans hjælpere, uanset om det er falske profeter, spiritistiske ånder, ja, om så Satan kommer med hele sin hær, så kan han ikke vildlede mig. Jeg har Jesus med mig, det ved jeg og det er nok for mig!" En person med denne indstilling, er næsten umulig at hjælpe, for det ER jo rigtigt, at når vi HAR overgivet os i Jesu varetægt, så kan hverken Satan eller nogen af hans hjælpere gøre os noget som helst. En person der HAR overgivet sig HELT til Kristus, ER URØRLIG! Lad os ALDRIG glemme det.

Z. Er der i Guds ord, eksempler på personer der troede at de var sikre, og alligevel ikke var det?
Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud Matt 7,22-23

Guds ord er fyldt med eksempler på personer, der var overbevist om at de var sikre. At Satan ikke kunne røre dem. En situation som løgnens og bedragerens mester forstår at udnytte til det yderste. Det er netop den situation han allerhelst vil have os i. For så ved han at vi er på vej over til ham.

Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig, Åb 3,17

det er ude med mit folk, fordi det ikke har kundskab. Fordi du har forkastet kundskaben, forkaster jeg dig som min præst; fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine sønner. Hos 4,6

Den indstilling "Jeg ER frelst", "Jeg ER rig", "Jeg HAR olie nok", "Jeg HAR overgivet mig helt til Jesus", "Jeg frygter IKKE for Satans snedige angreb, eller de falske profeter". En sådan indstilling ligner farisæernes. De var også urørlige men KUN i deres egne tanker.

Æ. Men hvad sagde Jesus om Farisæerne og de skriftkloge?
Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I lukker Himmeriget for mennesker. Selv går I ikke ind i det, og dem, der vil ind i det, tillader I det ikke.
Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. Derfor skal I dømmes så meget hårdere.
Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I drager over sø og land for at hverve en enkelt proselyt. Og når det lykkes, gør I ham dobbelt så fortjent til Helvede som I selv. Matt 23,13-15

Vi glemmer, at det ikke er en almindelig menneskelig modstander vi har med at gøre. <Ef 6,11-12>
Vi glemmer at det er den samme modstander, som udfordrede selve Himmelens Gud. <Es 14,13-14 + Dan 8,10-12>
Vi glemmer at det er den samme modstander, som vovede at udfordre Jesus i ørkenen. <Matt 4,1-11>
Vi glemmer at denne modstander er specialist i at få mennesker til at tro på, de er på den sikre side. At der ikke er noget at frygte. En selvretfærdig udtalelse om, at de ikke kan føres vild, viser at de falske profeters tale allerede HAR gjort et kraftigt indtryk. INGEN af Guds sande efterfølgere er nogensinde kommet med en sådan udtalelse. INGEN af Guds folk vil nogensinde komme med sådanne udtalelser.
Det ER rigtigt, at Gud kan og vil bevare sit folk. <Sl 3,4-7 og 9,10-11 og 18,3-4 og 34,8>
Det ER rigtigt, at Satan og de falske profeter INGEN magt har over Guds folk.
Det ER rigtigt, at selv de mest snedige angreb fra de falske profeter og Satans side, IKKE kan få Guds folk til at falde. MEN
Guds folk mener IKKE, at de er på sikker grund.
Guds folk mener IKKE, at de er sikre over for de falske profeter og Satans angreb.
Guds folk arbejde dag og nat med frygt og bæven på at fylde endnu mere olie på deres lamper. <Fil 2,12>
Guds folk føler, at de er fattige, at de har brug for endnu mere kendskab til Guds ord for at kunne bestå, og for at kunne gennemskue de falske profeters snedige bedrag.
Guds folk kæmper ustandseligt med Gud i bøn, for at sikre sig Guds velsignelser. <1 Mos 32,6>

Kun ved HELE TIDEN, GRUNDIGT, at studere GUDS ORD. Kun ved HELE TIDEN, I BØN, at være i kontakt med Himlen og Jordens Skaber, har vi en mulighed for, ved Guds nåde at kunne bestå. <Joh 4,13-14>

Medens vi er beskæftiget med vort daglige arbejde bør vi opløfte sjælen til himmelen i bøn. Disse tavse sukke bør stige op som en røgelse for nådens trone, og fjenden vil blive slået af marken. Den kristne hvis hjerte der på denne måde er vendt mod Gud, kan ikke besejres. Ingen onde kunstgreb kan ødelægge nådens magt, alle Jehovas hjælpekilder står til hans rådighed for at sikre ham befrielse. Det var på denne måde at Enok vandrede med Gud. Og Gud var med ham, en stadig hjælp i nødens stund.

Ø. Hvornår kan vi være sikre på ikke at blive vildledt?
Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. 2 Kor 12,10

Paulus sagde, det var i magtesløshed, når han følte sig svagest og mest hjælpeløs, at han var stærkest. Vi kan først være sikre mod Satan og de falske profeter:
Når vi holder os til Guds ord Bibelen, og den alene. Når dette at kende Jesus Kristus, Guds Søn, indtager en ubetinget førsteplads i dit liv.
Når tv, hus og bil, sammen med alle de andre ting må vige for dette ene, at kende Ham der gør tjeneste ved den himmelske helligdom, for DIN skyld.
Når JEGet er HELT dødt.
Når Kristus har fået lov til at overtage den fulde kontrol.
Når din selvsikkerhed og dine selvophøjende tendenser er væk.
Når du intet kan.
Når du er helt magtesløs, først da, og kun da kan du føle dig sikker for de falske profeters angreb.
Det forunderlige ved dette er, at Guds folk ALDRIG vil komme i den situation, at de føler sig sikre.

Gud har givet ALLE der ønsker det, mulighed for at kunne bestå, og dermed også at kunne gennemskue de falske profeters snedige bedrag. Det kræver et STORT arbejde. Det kræver at du HELE TIDEN er på vagt og årvågen. Det kræver at du holder dig til Guds rene uforfalskede ord. Det kræver at du lader dit eget jeg dø, indrømmer din egen ufuldkommenhed, og overgiver dig ubetinget til Jesus Kristus.

I lignelsen om de ti brudepiger, her har vi den kristne menighed der venter på Jesu komme. Der er tale om gode og oprigtige kristne. Alle med et godt forhold til deres medmennesker og til deres menighed. Alligevel siger Jesus om mange af dem, "Jeg kender jer ikke". <Matt 25,12> Måske mener du at udtrykket "mange af dem" er forkert, Guds ord siger 5 ud af ti, hvordan kan det blive til mange.

Kære ven, jeg vil endog sige, at der er tale om DE FLESTE AF DEM! Sagen er den, at når man KUN ser på et enkelt skriftsted, UDEN at tage hensyn til hvad der siges om den samme sag andre steder, så får man en forkert opfattelse af tingene.

Prøv engang at se hvad Jesus siger i Lukas 18,8 mon Menneskesønnen vil finde troen? Det var Jesus der sagde det!

Denne artikel fortsætter på falske profeter 3


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på www.bibel-skolen.com