Falske profeter 3

Denne artikel er en fortsættelse af  falske profeter 2
AA. Hvilken udtalelse af Jesus er den værste, en kristen kan komme til at høre?
Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Matt 25,12

"Jeg kender dig ikke", er nok de værste ord der overhovedet kan blive udtalt. Specielt når man tænker på, hvem det er det siges til. "Gode og oprigtige kristne". Men det er KUN i egne og andres tanker, at de er det. Jesus har mange gange forsøgt at få dem i tale, men de ville ikke. Derfor lyder ordene "Jeg kender dig ikke". <Matt 25,12>

AB. Var der også falske profeter på det gamle testamentes tid?
Men Herren sagde til mig: "Profeterne profeterer løgn i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, jeg har ikke givet dem befaling og ikke talt til dem. Løgnesyner, falske spådomme og svig ud af deres eget hjerte profeterer de for jer." Jer 14,14

Dette siger Gud Herren: Ve de tåbelige profeter, som følger egen indskydelse uden at have haft syner. Israel, dine profeter er som ræve i ruinerne. I har hverken stillet jer op i murbruddene eller rejst gærde om Israels hus, så det kunne holde stand i krigen på Herrens dag. Deres syner var falske og deres spådomme løgn, når de sagde: "Herren siger", for Herren havde ikke sendt dem. Alligevel ventede de, at det skulle gå i opfyldelse. Var det ikke falske syner, I skuede? Var det ikke løgnespådomme, I kom med? I sagde: "Herren siger", men jeg havde ikke talt noget. Ez 13,3-7

Lige fra begyndelsen har Guds tjenere kæmpet mod falske lærere ikke fordi disse var onde mennesker, men fordi de vildledte deres medmennesker. Elias, og Jeremias er eksempler på de der frygtløst satte sig op mod dem der førte mennesker bort fra Guds ord. <1 kong 17,1 + 2 Krøn 36,12>

Satan har forberedt forskellige vildfarelser for at nå hele jordens befolkning. Nogle vil med rædsel se på en form for vildfarelse, men med glæde tage imod en anden.
Enhver tænkelig form for vildfarelse bliver antaget af dem, som med overlæg forkaster sandheden. <Rom 1,25>

AC. Hvilke vildfarelse er i dag meget udbredt i mange trossamfund?
En af de populæreste vildfarelser er den lære, der fornægter Kristi Guddommelighed. Nogle hævder at han ikke var til, før han blev født her på jorden.

For der er gået mange bedragere ud i verden; det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Det er bedrageren og Antikrist. 2 Joh 1,7

Denne teori antages af mange, som påstår at de tror på Bibelen. Men den er i direkte modstrid med Frelserens tydeligste udtalelser om sit forhold til Faderen, sin guddommelige karakter og sin tilværelse før Hans komme til jorden. <Joh 8,58> Hvis mennesker forkaster Bibelens vidnesbyrd om Kristi guddommelighed, nytter det ikke at diskutere spørgsmålet med dem, for selv de mest slående argumenter vil ikke være i stand til at overbevise dem. "Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der stammer fra Guds Ånd; thi det er ham en dårskab, og han kan ikke forstå det,.. " <1 Kor 2,14>
Den, som gør sig skyldig i vildfarelsen, om Kristi Guddommelighed, KAN IKKE have en sand opfattelse af Kristi karakter og mission, eller af Guds store plan for menneskenes frelse.

AD. Hvilke andre vildfarelser er kommet ind i menigheden?
Andre har den opfattelse, at der ikke er nogen helligdom i himmelen. Med denne falske lære har Satan formået, at gøre mennesket til sin egen frelser. Der er i denne lære ikke brug for en mellemmand eller en frelser, men se hvad Guds ord siger om dette.

De tjener ved en helligdom, der kun er en efterligning og en skygge af den himmelske, fremstillet efter de anvisninger, Gud gav Moses, da han skulle rejse Åbenbaringsteltet. Han sagde: "Sørg for at lave alt efter det forbillede, du fik at se på bjerget." Hebr 8,5

Sørg for at lave det efter det forbillede, du fik at se på bjerget. 2 Mos 25,40

Denne lære er nøje forbundet med læren om, at Jesus KUN var menneske da han var her på jorden. Tilhængerne af denne lære har ofte den opfattelse, at de selv, kunne have taget Jesu plads på korset og dermed være blevet verdens frelser. Se her hvad bibelen siger om dette!
Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden; for han er daglejer og er ligeglad med fårene.
Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, Joh 10,11-14

Jesus sagde til ham: "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Joh 14,6

Da Jesus blev fristet i ørkenen KUNNE han have befalet stenene at blive til brød. Hvis ikke dette havde været muligt for ham, havde det ikke været nogen prøve, men han afstod fra at bruge sin Guddommelige magt til egen fordel.

AT GIVE AFKALD PÅ NOGET BEHØVER IKKE AT VÆRE NOGET NEGATIVT, TVÆRTIMOD, AT GIVE AFKALD PÅ NOGET ER OFTE EN FORDEL, NOGET POSITIVT.

Da Jesus var her på Jorden, havde han givet afkald på at bruge sin Guddommelige magt til egen fordel.
Guds folk har givet afkald på at spise urene dyr, at drikke alkohol og flere andre ting. Men de KAN stadig spise kødet fra et urent dyr, de KAN stadig drikke alkohol, de KAN stadig arbejde, købe og sælge på Guds hviledag, hvis de vælger at gøre det, men de har af egen fri vilje valgt at give afkald på disse ting.

Jesus havde det på samme måde, han valgte af egen fri vilje at leve livet her på Jorden UDEN, at bruge sin guddommelige magt for at opnå en personlig fordel, og han gav os et forbillede ved ikke at gøre ting, som han kunne have gjort.

AE. Hvilke tanker ønsker Satan, at mennesket skal have om sig selv?
Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér. Luk 18,11

Satan er en mester i at give mennesker selvophøjende tanker, og med teorien om, at de ikke alene kunne være blevet deres egen, men hele verdens frelser, er vejen åben for mange andre af Satans falske og selvophøjende læresætninger. En anden udbredt opfattelse består i, at man ikke tror på at Satan eksisterer, men at hans navn kun anvendes i Bibelen som et symbol på menneskenes onde tanker og lyster.

AF. Kommer de falske profeter som utiltalende person?
Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste. 2 Kor 11,15

Falske profeter kommer ikke, som et uhyre eller en utiltalende person, men som en lysets engel. De blander kun lige netop så meget falsk lære i det de siger, at det gennemsyre hele læren. Men samtidig er der så lidt af det, at ingen rigtigt lægger mærke til det. <Luk 13,21> I Mattæus 24,24 siger Jesus, for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.

AG. Hvad kan vi se ud af denne tekst?
Ud af denne tekst kan vi se flere ting. Vi kan blandt andet se, at der er tale om en MEGET SNEDIG form for vildledelse, eftersom der er fare for at endog de udvalgte vil blive ført vild.

AH. Hvem er de udvalgte?
Nogle siger, at de udvalgte IKKE KAN blive ført vild. Om dette er rigtigt eller forkert afhænger af, hvem de udvalgte er. Hvis der med de udvalgte menes, dem som Gud HAR udvalgt, så er det rigtigt, at de IKKE vil / kan blive ført vild. De HAR nemlig i god tid, sørget for rigeligt med olie. <Matt 25,4> Det vil sige, at de I TIDE, HAR taget tid til GRUNDIGT, at studere Guds ord således, at de ved Guds hjælp kan gennemskue Satan og de falske profeters snedige bedrag. Denne gruppe af udvalgte, hverken kan eller vil blive ført vild, og det er Satan og de falske profeter klar over, så dem vil de ikke spilde deres kræfter på. Men her er det MEGET vigtigt at huske på, at INGEN i denne gruppe af udvalgte, har den mindste forestilling om, at de er blandt de udvalgte. Hus, bil og ferierejser har kun ringe betydning for denne gruppe. Al deres tid bliver brugt til grundigt, at studere Guds ord. Med frygt og bæven studerer de Guds dyrebare ord for ikke at komme til at mangle olie. De VED at Satan er en mægtig og snedig modstander, som de ingen mulighed har for at besejre ved egen kraft. De ved også at Herren IKKE KAN HJÆLPE de der ikke i tide har søgt Ham og bekendt sig til Ham. Deres tanker går ofte tilbage til DET GAMLE TESTAMENTEs ord om, hvordan Israelitterne gjorde sig rede til at forlade Ægypten. Hvordan påskelammet blev slagtet. <2 Mos 12,3-6> Hvordan dens blod blev strøget på dørstolperne. Dette dyrebare blod, symbolet på Jesu Kristi blod, det eneste der kan frelse. Israelitterne tog ikke blodet fra et hvilket som helst dyr. <2 Mos 12,5> Nej, Herrens anvisninger angående blodet blev meget nøje fulgt. Dødsenglen ville snart gå gennem landet, og KUN ved MEGET NØJE, at følge Guds anvisninger kunne de undgå, at døden skulle gæste deres hus. Blot den mindste afvigelse fra de anvisninger de havde fået var skæbnesvanger. I dag har vi fået lige så nøje anvisninger på hvordan vi kan berede os til den sidste store prøve. Blot den mindste afvigelse, vil medføre at vi ikke kommer med ind i bryllypssalen. <Matt 25,10-12>

AI. Hvad var der frygt for i forbindelse med påskelammets blod?
I hvert eneste hus var der en frygt for at de ikke havde været nøjeregnende nok med det dyr de havde taget blodet fra. De frygtede for at de måske alligevel ikke havde fået blodet strøget på dørstolperne i fuld overensstemmelse med Guds anvisninger.
Det skal være et lydefrit dyr, et årgammelt handyr;
I kan tage det fra fårene eller fra gederne. I skal tage vare på det til den fjortende dag i denne måned. Så skal hele Israels menighed slagte det, lige inden mørket falder på. De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og på overliggeren i de huse, hvor de spiser det. 2 Mos 12,5-7

Guds ord har i dag samme betydning for Guds folk, som blodet havde for Israelitterne. Lige så nøje som Israelitterne var med blodet, lige så nøje er Guds folk med Guds ord. Guds folk frygter og bæver for at komme til at blande Guds ord med verdens visdom eller deres egne tanker. De har ligesom Israelitterne travlt, de ved at Herren er nær for døren. At det når som helst, kan blive deres tur til at stå for Guds domstol.

Haven bliver ikke holdt så pænt som før. Huset bliver ikke vedligeholdt, ferierejser bliver aflyst. Guds ord studeres igen meget grundigt, for at de falske profeter ikke skal kunne overrumple dem. De ved, at de vil blive krævet til regnskab for de anledninger og muligheder de KUNNE have haft, hvis de havde udnyttet de talenter Herren har givet, dem bedre. De ved at det ikke er menighedens, præstens eller samfundets standard der er det mål de bliver målt med, men at det er den standard de KUNNE have haft, ved den rette brug af de evner Herren har givet dem. <Matt 25,24-30 + Luk 19,26> De ved at de mangler meget i at nå dette mål, derfor arbejder de ustandseligt på, at bringe deres liv i en endnu nærmere kontakt med deres forløser og eksempel Jesus Kristus, Guds Søn.

AJ. Hvilken anden mening kan der være med ordet "de udvalgte"?
Den anden mulighed er, at der med de udvalgte menes dem der i egne, og måske også i andres tanker er blandt de udvalgte. Denne gruppe er ofte et let bytte for de falske profeter, da de ikke er på vagt. Det er personer der i egne tanker er rede, og ved hvad de tror på, men når de virkelig prøves, viser det sig at de er fattige, blinde og nøgne. <Åb 3,17> Med andre ord de har IKKE studeret Guds ord i den udstrækning, som Gud har givet dem evner og mulighed for, medens der endnu var tid.
Sådanne påberåber sig et Guds mirakel i form af en pludselig stor viden om hvad Skriften siger. Det er også dem der mener, at det ikke er nødvendigt at studere særligt meget, for Gud - Helligånden vil jo give os den viden og de ord der er nødvendige, når vi har brug for det, og Lukas 12,11-12 er vers de ofte citere.

Når de fremstiller jer i synagoger og for øvrigheder og myndigheder, så vær ikke bekymrede for, hvordan eller med hvad I skal forsvare jer, eller hvad I skal sige. For Helligånden vil i samme stund lære jer, hvad der skal siges Luk 12,11-12

Og når de fører jer for retten, skal I ikke på forhånd bekymre jer om, hvad I skal sige; men det, som bliver givet jer i samme stund, det skal I sige; for det er ikke jer, der taler, men Helligånden. Mark 13,11

AK. Er dette den rigtige forståelse af disse vers?
Nej, en sådan udlægning af Guds ord er i direkte modstrid med Bibelens lære. Jeg vil opfordre dig MEGET til VIRKELIGT GRUNDIGT, ud fra Bibelen og den alene, at studere hvem de udvalgte, dem der har den tro som frelser, er. Ligesom jeg MEGET vil opfordre dig til GRUNDIGT, ud fra Bibelen og den alene, studere hvem det er Herren vil give mund og visdom i trængte situationer.

AL. Er det kun de sande kristne der henviser til Guds ord?
Nej, nogle falske profeter citerer ofte fra Guds ord, for derved at give det indtryk at de er på Guds side. Det var også på denne måde at Satan kom til Jesus i ørkenen, netop ved at citere fra Guds ord. Satan og hans medhjælpere de falske profeter er sande mestre i at citere Guds ord. Men de gør det på en sådan måde, at det ofte er i direkte modstrid med det der menes.
Millioner af præster og ledere i de forskellige trossamfund har lært denne kunst af bedragerens og løgnens fader, Djævelen. <Åb 13,3 og 12-14> Ved kun at tage enkelte af de skriftsteder der hører til et emne, kan man få Guds ord til at sige netop det man ønsker. De falske profeter er sande mestre i, at få deres tilhørere til at tro på det de siger. De har STOR succes med deres vildledende og falske tale.
Gennem mange år har Satan gennem sine hjælpere arbejdet ihærdigt for, at få befolkningen til UBETINGET, at tro på det præsten eller deres ledere siger. Samtidig har han indgivet dem en dovenskabens og ligegyldighedens ånd, således at ingen af tilhørerne føler nødvendigheden af, at følge jøderne i Berøas eksempel, med at gå hjem og undersøge om det der nu er blevet sagt, nu også er i fuld overensstemmelse med Bibelens lære. <Apg 17,11>

AM. Er det også farligt hvis kun en lille del, af det der siges er en falsk lære?
Jeres stolthed klæder jer ikke. Ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen? 1 Kor 5,6

Mange, nok de fleste har den opfattelse, at blot det meste af det der bliver sagt er rigtigt, så er det i orden. Mange er klar over at bestemte præster og ledere ofte kommer med udtalelser, der er i modstrid med Guds ord, men da de er kendte og agtede personer, fortsætter de alligevel med at komme til deres møder. Sådanne glemmer Jesu lære om surdejen. Blot en forholdsvis LILLE del kan gennemsyre HELE dejen, således er det også med en falsk lære, selv om den kun udgør en meget ringe del af hele mødet, har den alligevel MEGET VIDTRÆKKENDE KONSEKVENSER, hvilket kun de færreste tænker på.
De første gange, du er tilstede, hvor der forkyndes en falsk lære, vil Helligånden advare dig imod denne falske snigende gift, men tager du ikke konsekvenserne af den advarsel, Helligånden giver dig, vil dens stemme blive svagere og svagere, for til sidst helt at forstumme. Samtidig med at Helligåndens stemme bliver svagere og svagere forstærkes de falske profeters indflydelse og deres stemme og lære vil indtage den plads Helligånden har forladt. Mange lader sig bedrage med hensyn til deres virkelige stilling over for Gud. De glæder sig over de onde gerninger, som de ikke begår, men glemmer at tænke på de gode og ædle gerninger, som Gud kræver af dem, men som de har forsømt at gøre. Det er ikke tilstrækkeligt, at de er træer i Guds have. De må opfylde hans forventninger ved at bære frugt. Han holder dem ansvarlige for, det de undlod at gøre men, som de kunne have gjort ved hjælp af hans nåde.

Falske profeter optræder i dag i alle mulige forklædninger, for om muligt at føre endog de udvalgte vild. <Matt 24,24 + 2 Thess 2,9-10> På grund af, at langt den største del af de kristne har overladt det til deres ledere og Præsterne at fortælle dem hvad de skal tro, kan de falske profeter i dag koncentrere sig om at give de kristne og Guds folk tanker og interesser der leder dem væk fra Gud. Væk fra at studere Guds ord. Satan kan ikke give noget menneske, hverken tanker eller interesser så længe vore tanker og interesser et beskæftiget med Guds ord. Men fristeren er hele tiden på vagt og så snart der er blot den mindste åbning, kiler han sig ind og overtager denne persons tankevirksomhed.
Satan og hele hans hær af hjælpere rystede af angst da Bibelen blev gjort tilgængelig for alle, og da evnen til at kunne læse samtidig med, var blevet mere og mere udbredt, var deres mulighed for at kunne vedblive med at vildlede befolkningen meget begrænset. Nu KUNNE de jo SELV undersøge om det der blev sagt, nu også VAR i overensstemmelse med Guds ord. Men endnu engang valgte menneskene, at følge Satan og de falske profeter. I stedet for at følge Guds ords tydelige anvisninger om SELV at studere Bibelen og undersøge det der blev sagt, valgte de kristne at tro på deres ledere, præsterne og vise mænds ord i stedet for Guds.

Alle der ønsker det, har i dag mulighed for at eje en Bibel. Alle der ønsker det, har i dag mulighed for at vide hvad Guds ord siger om vejen, sandheden og livet. Alle der ønsker det, har i dag mulighed for at vide hvad Guds ord siger om troen, den tro der frelser.

De falske profeters efterligning vil have så stor lighed med sandheden, at det kun vil være muligt at skelne mellem løgn og sandhed ved hjælp af den hellige skrift. Enhver udtalelse og alle mirakler må prøves ud fra Bibelens vidnesbyrd. De mennesker, der forsøger at adlyde alle Guds bud, vil møde modstand og hån. De kan kun holde ud ved Guds hjælp. For at kunne udholde den prøvelse, som venter dem må de forstå Guds vilje, som er åbenbaret i hans ord. De kan kun ære ham, hvis deres opfattelse af Guds karakter, styre og hensigter er korrekt, og hvis de handler i overensstemmelse hermed. Kun de, der har styrket deres sind med Bibelens sandheder, vil kumme bestå i den sidste store strid. Enhver sjæl vil blive stillet over for dette alvorlige spørgsmål: Skal jeg hellere adlyde Gud end mennesker? Den afgørende time er ved at være inde. Er vore fødder plantet på Guds uforanderlige ords klippe? Er vi rede til tappert at forsvare Guds bud og troen på Jesus?

Før sin korsfæstelse fortalte Frelseren sine disciple, at han skulle dø og atter opstå fra graven. Men de glemte de ord de trængte til at huske, og da prøvelsens time kom, var de ikke beredte. Jesu død tilintetgjorde deres forhåbninger så fuldstændigt, at man skulle tro de ikke var blevet advaret.
I profetierne åbenbares fremtiden for os, lige så tydeligt som den blev åbenbaret for disciplene ved Kristi ord. Profetierne beskriver klart de begivenheder, som er knyttet til nådetidens ophør og beredelsen til trængselstiden. Men til trods herfor kender tusinder af mennesker lige så lidt til disse betydningsfulde sandheder, som hvis de aldrig var blevet åbenbaret. Satan er på vagt for at udslette alle de indtryk, som ville gøre dem vise til frelse, og når trængselstiden kommer, er disse mennesker ikke beredte. <Am 8,11-12 + Ez 7,25-26>

Skønt Bibelen er fuld af advarsler mod falske lærere, er mange mennesker villige til at betro deres sjæle i andres varetægt. Der findes i vore dage tusinder af bekendende kristne, som ikke kan give anden forklaring på, hvorfor de tror på visse læresætninger, end at det har de lært af deres religiøse ledere. De kender ikke Frelserens lære, men stoler trygt på præsternes ord. Men er præster ufejlbarlige? Hvorledes kan vi betro vore sjæle til deres ledelse, hvis vi ikke fra Guds ord ved, at de er lysbærere? Skønt de inderst inde føler sig overbevist, tør disse bedragede sjæle ikke tænke anderledes end deres præster, og deres personlige bedømmelse og deres evige interesser ofres af hensynet til andres vantro, hovmod og fordomme. Sandhedens modstander (Satan) benytter deres (præsterne og andre religiøse ledere) magt til at beherske samvittigheden. De sjæle, som står under deres indflydelse, er ikke tilstrækkeligt tapre eller uafhængige til at følge deres egen overbevisning om hvad der er deres pligt. Sandheden og Guds herlighed er uadskillige. Det er umuligt for os, som har Bibelen inden for rækkevidde, at ære Gud med ukorrekte meninger.

HVAD ER KENDETEGNENE PÅ EN FALSK PROFET?
Er det påklædningen?
Er det udseendet?
Er det måden, at han/hun taler på?
Er det måden han/hun omtaler andre på?
Er det måden han/hun omtaler sig selv på?
Er det afhængig af, om du er enig med vedkommende?
Er det et spørgsmål om, hvor ofte han/hun henviser til Bibelen?
Er det afhængigt af, hvilket trossamfund vedkommende tilhører?
INGEN af disse ting er sikre kendetegn på, at det er en falsk profet.

EN FALSK PROFET:
Roser og ophøjer sig selv.
Bruger I / Jer, i stedet for vi / os.
(det han siger gælder ikke ham selv)
Henviser til verdens- og kirkehistorie.
Henviser til "kendte" forfattere.
Giver henvisninger der ikke har noget med sagen at gøre.
Opfordrer ikke til at studere emnet i dybden.
Opfordrer ikke til at undersøge det han siger.
Fremhæver ofte ting, uden at henvise til et skriftsted.
Fremhæver ting der ikke er omtalt i Bibelen.
Omtaler Bibelen på en spøgefuld måde.
Behandler sin Bibel som en ganske almindelig bog.
Har ikke noget imod at der klappes af hans præstation.


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på www.bibel-skolen.com