FALSKE PROFETER.

Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og hører og dog ikke hører og heller intet fatter. På dem opfyldes den profeti af Esajas, der siger: I skal høre og høre, men intet fatte, I skal se og se, men intet forstå. Matt 13,13-14

A. Hvad er det Jesus her siger til os?
Vi hører de advarsler Jesus giver os gennem sine tjenere, men vi gør ikke noget ved det. Vi ser de ting der sker omkring os, men tager ikke hensyn til dem. Det er, som med en der er blevet bidt af en giftig slange, og ikke gør noget ved det. Eller en der har revet sig på et rustent søm og ikke renser såret.

Denne generations blindhed er ubeskrivelig, og derfor bedrages den! De falske profeter, er på Satans vegne draget ud for at forføre jordens befolkning <Åb 13,3 og 8 og 12-14> Millioner forkaster Guds ord, men godtager de bedrag, Satan og hans medhjælpere forkynder. De prædikener, som holdes af de falske profeter indeholder ikke nogen fordømmelse af de populære synder. De er milde og venlige, og behager kødelige kristendomsbekendere, så de fortsat kan skjule deres synder under en kappe af påtaget kristendom.

B. Er der nogen der er på vagt over for de falske profeter?
Hvis vægteren derimod ser sværdet komme og ikke støder i hornet, så folket ikke bliver advaret, og sværdet rammer en af dem, da bliver han ramt på grund af sin skyld, men hans blod vil jeg kræve af vægterens hånd. Og dig, menneske, stiller jeg som vægter for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig. Ez 33,6-7

Mange af dem der burde våge, sover og derfor møder de falske profeter ingen modstand, men kan uhindret indtage byen. Dette, at de falske profeter ikke møder nogen synderlig modstand, fra de trossamfund der ikke tror på Bibelen kan man forstå, men at de heller ikke møder nogen modstand fra de trossamfund der påstår at de er kristne, at de tror på Guds ord, det viser med al ønskelig tydelighed, hvor mægtig og hvor snedig en modstander vi er oppe imod.

C. Er der nogen grund til at være på vagt i vore dage?
Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. 2 Thess 2,9-10

Vi står lige foran prøvelsens stund, som skal komme over hele jorderig, for at prøve dem der bor på jorden. <Matt 24,21-26 + Ef 6,12> Alle, hvis tro ikke er fast grundfæstet i Guds ord, vil blive vildledt. <2 Pet 2,1-3 + 1 Joh 2,18 og 4,1-6 + 2 Joh 7-14.> Men de der alvorligt HAR søgt kundskab om sandheden og stræber efter at rense deres sjæle gennem lydighed mod himlens og jordens skaber, og på denne måde gør, hvad de kan for at berede sig til kampen, vil i Herren og hans ufejlbarlige ord finde et forsvar. Et forsvar der kan afsløre og modstå selv den snedigste modstander. <Matt 4,4 og 7 og 10 og 22,2-6 og 25,4 + Luk 14,16-17>

D. Hvad er de falske profeters opgave?
for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild. Matt 24,24

Under Satans ledelse arbejder de falske profeter på at styrke hans magt og oprette hans herredømme, for at modarbejde Guds styrelse. Med dette formål for øje forsøger de at bedrage Kristi tilhængere og lokke dem til at svigte deres troskab mod Gud. Ligesom deres anfører, fordrejer de falske profeter den hellige skrift, for at nå deres mål. Satan forsøgte at gøre Gud til den skyldige. På samme måde forsøger de falske profeter at tale ondt om Guds folk. Den ånd som sendte Kristus i døden, vil også forsøge at udrydde Guds folk.

Ved hjælp af sine trofaste hjælpere i alle de forskellige trossamfund, er det lykkedes den store sjælefjende at bedrage menneskene, således at de nu tror mere på opdigtede, fantasifulde teorier, menneskelige traditioner og overleveringer, end på Guds rene sandheder. Millioner af mennesker lader sig bedrage, og glemmer at deres fjende er en mægtig hærfører, som hersker over faldne engle og som ved hjælp af omhyggeligt lagte planer og snedige manøvrer fører krig mod Kristus for at forhindre, at sjæle frelses. Folk der påstår at de er kristne, ja, selv evangeliets forkyndere, omtaler sjældent Satan og de falske profeter. Men lukker øjnene for alle de beviser der er på deres aktivitet og fremgang. Menigheden ænser ikke de mange advarsler om de snedige bedrag, de synes nærmest at være uvidende om de falske profeters eksistens.

Så længe menneskene er uvidende om denne snedige fjendes planer, vil han ustandselig være på jagt efter dem. Han blander sig i alle deres anliggender. Han er på færde i menighederne, under regeringernes møder og i retssalen for at bedrage, forvirre og forføre. Overalt ødelægger han mænds og kvinders sjæle og legeme. Han skiller ægtefæller, sår had og fjendskab, oprør og mord. Den kristne verden synes at betragte alt dette som om det var Gud, der stod bag det og at det skal være således. Men det er Satan og hans hjælperes arbejde.
Satan forsøger til stadighed at besejre Guds folk ved at nedbryde de skranker, som skiller dem fra verden.
Israelitterne blev lokket til at synde ved at omgås hedningerne, skønt dette var forbudt. <2 Mos 23,24 og 34,12> På lignende måde føres vor tids Israel på vildspor. Denne verdens gud har slået de kristne med blindhed, så de ikke kan gennemskue hans snedige bedrag. <2 Thess 2,9-12>

E. Hvem er satans bedste og mest trofaste arbejdere?
Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Apg 20,29-30

Satans mest trofaste hjælpere, er i dag medlemmer af menigheden. Satan jubler over at det er lykkedes ham at bedrage så mange af Kristi efterfølgere. Ingen forstår bedre at modarbejde den sande kristentro, end de mennesker der har kendskab til den, men som nu er gået over på fjendens side. Disse falske profeter retter nu deres våben imod de vigtigste dele af Kristi lære. Den himmelske helligdom - Dommen - Helligdagen - døden og Jesu Guddommelighed. Fristeren benytter sig ofte, med stor held, af dem som ingen mistænker for at være i hans magt.

Allerede nu kan Satan se at hans snedige plan virker, de falske profeter gør deres arbejde godt. De arbejder med stor succes i alle de kristne trossamfunds menigheder. En magelig selvtilfredshed holder menighedsmedlemmerne fanget i Satans garn. Det er de falske profeters opgave at holde menighederne i mørke, indtil arbejdet er færdigt.

F. Advarede Jesus os imod de falske profeter?
Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Matt 24,11

Selv om Bibelen er fuld af advarsler mod falske profeter, <Mark 13,22 + 2 Tim 3,5 + Åb 2,2> er der alligevel mange, der er mere villige til at betro deres sjæl i disse falske læreres varetægt, end selv at undersøge Guds ord. Der findes i dag, millioner af bekendende kristne der ikke kan give anden forklaring på, hvorfor de tror på visse læresætninger, end at det har de lært af deres religiøse ledere. De kender IKKE Frelserens lære, men stoler trygt på præsternes ord. Skønt de inderst inde føler sig overbevist, tør de ikke tænke anderledes end deres præster. Deres evige interesser ofres af hensyn til andres vantro, hovmod og fordomme.

De falske profeter viger ikke tilbage for at påstå, at de selv er Kristi mest oprigtige, nidkære og selvfornægtende tjenere. Medens de trofaste vægtere bliver beskyldt for at skabe uro og opstand.

Jo mere de kristne ligner det himmelske forbillede, jo sikrere er de på at blive genstand for Satans angreb. Enhver der arbejder aktivt for Guds sag og forsøger, at afsløre Satans bedrag og forkynde Jesus Kristus for menneskene, vil blive forfulgt. <Joh 12,42-43 og 16,1-3>
Kristi bekendende efterfølgere har altid bestået af to grupper. Den ene gruppe betragter Frelserens liv og bestræber sig omhyggeligt på, at rette deres mangler, for at komme til at ligne det store forbillede; den anden gruppe søger at komme uden om de tydelige sandheder, som afslører deres vildfarelser.

G. Hvem forstår bedst at vildlede de kristne?
Begavede og veltalende mænd, som tidligere elskede sandheden, bruger nu deres evner til at bedrage og vildlede sjæle, og de bliver deres tidligere brødres værste fjender. Når de, som har valgt at følge Jesus, stilles for retten for at gøre rede for deres tro, er disse frafaldne, Satans bedste redskaber. De lyver om dem og anklager dem, og ved hjælp af falske vidnesbyrd sætter de dommerne op imod dem. Under disse forfølgelser vil Herrens tjeneres tro blive prøvet. Vanskelighederne vil tårne sig op omkring dem. Satan vil ved hjælp af de falske profeter hjemsøge dem med utallige fristelser. <Gal 6,1 + Hebr 2,18 + Jak 1,13-14>
Der er ingen, der bedre forstår at modarbejde den sande kristentro end de mennesker, der engang har været dens forsvarere. De der vil forblive tro, må kæmpe en fortvivlet kamp imod de vildfarelser og vederstyggeligheder som er blevet indført i menigheden i en falsk forklædning. Bibelen, bliver ikke mere anerkendt som grundlag for vor tro. De få som ønsker at forblive tro mod Guds ords sande lære, er tvunget til at afbryde forbindelsen med de frafaldne menigheder. Et brud er uundgåeligt, hvis de vil adlyde Guds ord. De tør ikke se gennem fingre med de vildfarelser, som er skæbnesvangre for deres egen sjæl. De er villige til, at gøre en hvilken som helst indrømmelse der er forenelig med deres troskab imod Gud, for at bevare freden og enheden; men selv freden er for dyrt købt, når det sker på bekostning af principperne.

H. Hvad var det Paulus sagde om alle de der levede et Gudfrygtigt liv?
Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. 2 Tim 3,12

De falske profeter elsker at mistænkeliggøre motivet til enhver sand og ædel gerning, at fremkomme med ondskabsfulde antydninger, for at vække mistro hos de uerfarne. De forsøger på enhver tænkelig måde at få det, der er rent og retfærdigt, til at blive betragtet som noget bedragerisk.

Lige siden Adam tid har vor store fjende, benyttet sin magt til at undertrykke og tilintetgøre. Nu forbereder han sig til sin sidste kamp mod menigheden. Alle som søger at følge Jesus, vil komme i strid med den ubarmhjertige fjende. Jo mere de kristne ligner det himmelske forbillede, des sikrere kan han være på at blive genstand for Satans angreb.

I. Blev Guds tjenere også forfulgt på Luthers tid?
I tidligere tider har Guds tjenere gennemgået lignende prøvelser. Wiclif, Hus, Luther, Tyndale, Baxter og Wesley krævede, at alle læresætninger skulle prøves ud fra Bibelens ord, og erklærede, at de ville afsværge alt hvad Bibelen fordømte. Disse mænd blev grusomt forfulgt, men de holdt ikke op med at forkynde sandheden. Forskellige perioder i kirkens historie har været præget af, at der blev forkyndt en ny sandhed som svarede til Guds folks behov på netop det tidspunkt. Enhver ny sandhed har måttet bane sig vej gennem modstand og had, og de som fik lyset, blev fristet og prøvet.

J. Hvad er kendetegnet på en falsk profet?
Der er mange kendetegn. Nogle af kendetegnene er mere synlige end andre, alt afhængig af hvilken type af falske profeter der er tale om.

K. Hvor mange forskellige typer af falske profeter er der?
Falske profeter kan meget groft inddeles i tre forskellige grupper.

DEN FØRSTE GRUPPE
"ALLE" ER KLAR OVER, hvem det er der ER FALSKE PROFETER.
For at gennemskue disse personer, og afsløre dem som falske profeter, kræves der ikke noget særligt stort kendskab til Guds ord, blot en smule logisk tænkning og sund fornuft. Det kan derfor synes ulogisk, at SÅ MANGE MILLIONER, ALLIGEVEL tror på dem og følger dem. Men der er mange forskellige årsager til, at så mange lader sig forblænde og bedrage, og det vil her føre alt for vidt at komme nærmere ind på dette, men i bogen "DEN SIDSTE ADVARSEL" uddybes dette. Denne gruppe af falske profeter optræder ofte, som enkelte personer der IKKE tilhører den menighed eller det trossamfund, de har budskaber til.

Den første gruppe, er dem der åbent viser det. De fortæller:
* at det er dem der er Messias.
Der er utallige guruer og andre, der påstår at de er en gud, som nu i menneskeskikkelse er kommet for at frelse jordens befolkning. Antallet af disse messiaser og guruer er måske ikke særlig stor, men deres tilhængere tælles alligevel i millioner. Den organisation, kirke, menighed eller gruppe, en sådan guru eller falsk messias har, går som regel i opløsning ved stifterens død.

* at de er de eneste der kan forstå og forklare Bibelen på den rigtige måde.
Mange falske profeter er sendt ud for at forføre jordens befolkning. <2 Kor 11,13 + Jud 4> Nogle af dem går fra dør til dør for at fortælle om den specielle form for tro de af deres ledere er blevet oplært i. Næste gang du får besøg af en af disse falske profeter, prøv da at giv dem et stykke papir og bed dem om at skrive, hvem der er deres personlige frelser, underskrevet med deres eget navn, du vil da erfare at det må de ikke. Ved at gøre dette, afslører de sig selv som falske profeter. Jeg har endnu aldrig oplevet, at én eneste af dem ville skrive, hvem der er deres frelser, med deres eget navn under, på et stykke papir.

* at de har fået åbenbaringer fra Gud.
Herren har gennem syner og drømme åbenbaret mange ting for sine udvalgte. <1 Mos kap. 18 + Dan kap. 7 og 8> Og Herren vil i fremtiden også åbenbare mange ting for sit folk. <Am 3,7 + Matt 10,26>
MEN ALDRIG NOGET, der er i modstrid med det han tidligere har åbenbaret eller sagt. De der i dag påstår, at de har fået en åbenbaring fra Gud, der er i modstrid med det Guds ord siger, som f.eks.
At der er en ny mulighed for frelse i de 1000 år,
At der ikke er nogen Helligdom i Himmelen.
At de døde kommer direkte til Himmelen eller i skærsilden,
At der ikke er nogen dom.

De der siger disse ting kan hurtigt stemples, som falske profeter. De har helt sikkert fået en åbenbarelse, en drøm eller et syn, men IKKE fra himmelens og jordens skaber, IKKE fra den eneste sande Gud, men fra den der er Guds fjende og som ønsker at vildlede Guds folk.

* at de kan helbrede, og gøre mirakler.
Den største gruppe af falske profeter, er nok dem der udgiver sig for at have helbredende evner. Utallige trossamfund og tusindvis af kristne mener, at de har magt til at helbrede. Millioner valfarter ofte mange hundrede kilometer, ja endog tusindvis af kilometer for at komme til en af disse selvbestaltede helbredere. Køb den føromtalte bog "DEN SIDSTE ADVARSEL", nej endnu bedre, bøj dig i bøn til Gud og bed ham om at åbne dine øjne, således at du kan gennemskue disse falske helbredere. Studér grundigt hvad Guds ord har at sige om dette.

DEN ANDEN OG TREDJE GRUPPE.
De to sidste grupper af falske profeter, opererer normalt inden for det trossamfund de tilhører. Det er ofte personer i høje embeder, præster, menighedsforstandere, og personer der har et godt omdømme i menigheden. Årsagen hertil er, at de ellers ikke har den indflydelse der er nødvendig, for at udføre deres undergravende arbejde. Hvis embedet bliver taget fra dem, så de mister indflydelsen, vil de ofte søge til en anden menighed, eller helt forlade dette trossamfund.

Forskellen mellem disse to grupper af falske profeter, består i at den ene gruppe UBEVIDST lader sig bruge af den anden gruppe, og som sådan ikke er klar over, at de udfører en falsk profets arbejde. Det er dog et stort spørgsmål, HVOR UBEVIDST det er. Nogle af dem ønsker IKKE at få kendskab til kendetegnene på en falsk profet, af frygt for at de så må erkende, at de selv er en af dem. Dette er dog INGEN undskyldning for at udføre en falsk profets arbejde. I dommen vil en påstand om at man ikke vidste det, IKKE blive godtaget, NÅR DER HAR VÆRET MULIGHED FOR AT FÅ KENDSKAB TIL DET, HVIS MAN ØNSKEDE DET. Her i landet er der INGEN der IKKE HAR disse muligheder. Det er kun et oprigtigt ønske om, at kende sandheden der mangler.

Den anden gruppe af falske profeter er i begyndelsen helt klar over, at det er en falsk profets arbejde de udfører, men af årsager som er vidt forskellige, (selvophøjelse, indflydelse og magt, er nogle af de mest udbredte) foretrækker de at fortsætte, selv om det er i modstrid med Gud ord. Efterhånden som årene går, forhærder de deres hjerte og sind mere og mere. <Matt 7,21-23 + Luk 6,46 + 2 Kor 4,3-4 + 2 Thess 2,9-12 + 1 Joh 2,3-6> Ganske langsomt, men med en usvigelig sikkerhed kommer de efterhånden til den overbevisning, at det ER Guds arbejde de udfører, og de kan nu ikke længere se, at der er noget forkert i det arbejde de udfører, og at de skulle være falske profeter er helt udelukket.

Nogle gange lader de andre udføre deres undergravende arbejde for sig, og forbliver selv i baggrunden. Dette har et dobbelt formål, dels får de nye med ind i arbejdet med at ødelægge menigheden, og faren for at de selv bliver afsløret er ikke så stor.
Denne gruppe af falske profeter arbejder MEGET MÅLBEVIDST og sørger for, at tiden til virkeligt Bibelstudie, bliver holdt på et absolut minimum. Når der skal forklares om årsagerne, er der ingen ende på deres undskyldninger. Der er for langt at køre, det er snart ferie tid, alle skal være med, (hvilket normalt er umuligt) jeg skal tidlig op om morgenen, vi kan ikke tage hjemmefra (børnene, hunden) listen af undskyldninger er utrolig lang og fyldt med de mest fantastiske forklaringer. Hvis der skulle ske det, at det alligevel bliver bestemt at Bibelen skal studeres, så har de en ny liste af argumenter. (vi skal sammenligne med verdens- og kirkehistorien, vi skal ikke gå i dybden, det tager for lang tid, vi skal også have forskellige af denne verdens kloge mænds tanker med, og så videre, og så videre)
En person fra denne gruppe tåler IKKE irettesættelser, og ønsker derfor heller ikke at andre skal irettesættes. Synd og umoral, verdslighed og selvophøjelse, skal som ukrudtet have lov til at vokse i fred. <Matt 13,24-30 og 36-43> Et af de argumenter disse falske profeter ofte fremfører er, at der skal være fred i menigheden. Ingen må sige noget til nogen, der kan opfattes som stødende eller sårende.

Modsat denne gruppe, er det med dem, der ikke selv er klar over at de udfører en falsk profets arbejde. Især hvis de endnu ikke har begyndt at forhærde deres hjerte og sind. For dem er en irettesættelse eller et formanende ord ikke ilde hørt. Ofte bliver de meget glade for, at der er én som har gjort dem opmærksom på deres forkerte indstilling eller handling. En sådan har stadig mulighed for at omvende sig.

Ens for disse to grupper af falske profeter er, at de ofte er MEGET VANSKELIGE at afsløre. Og hvis det endelig sker, er der ofte et flertal i menigheden for, at de skal have lov til at fortsætte deres ødelæggende arbejde. Den der har afsløret dem bliver gjort til syndebuk.

L. Hvad er det at satan ønsker at opnå gennem de falske profeter?
Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium; der er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Gal 1,6-7

Det Satan, gennem de falske profeter arbejder på i dag er, at ødelægge de trossamfund der stadig har nogle af Bibelens solide grundpiller i deres fundament. Trossamfund som holder fast på den Bibelske lære om,
* de dødes tilstand,
* dommen,
* helligdomstjenesten,
* Jesus som Gud og menneske,
* Jesu komme,
* den sande hviledag
og andre klippefaste grundpiller i den kristne tro.
Det er værd at bemærke, at det ofte er trospunkter der ALDRIG før har været uenighed om, som Satan angriber på en så snedig måde, at det af de fleste bliver antaget for at være en ny åbenbaring - en bedre forståelse eller nyt lys. Den store forfører, den gamle slange ved, at hvis det skal lykkes for ham at forfalske en eller flere af disse grundpiller, så kræver det en meget snedig og listig fremgangsmåde. Derfor er det nødvendig at det er en af samfundets egne, en der i forvejen nyder stor anseelse, som kommer med disse ting. Menighedens præst, en af samfundets ledere eller en anden kendt og tillidvækkende person, er de redskaber som satan bruger.
Det er IKKE et spørgsmål om teologiske spidsfindigheder, men om tilliden til klippefaste læresætninger. Læresætninger der ALDRIG før har været tvivl om i dette trossamfund. Det er sådanne trospunkter, der nu angribes. Men når Guds vægtere råber: "Vågn op, fjenden nærmer sig" bliver de hurtigt manet til ro af de øvrige i menigheden.

Denne artikel fortsætter på  falske profeter 2


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på www.bibel-skolen.com