Søndagsloven II.

Dette studie er fortsættelsen fra søndagsloven-1

J. Hvilken ændring af kalenderen skete der i 1972?
I 1972 lykkedes det for den store bedrager at føre en del af jordens befolkning, endnu et skridt væk fra Skaberen og skabelsen, ved at foretage en ændring af kalenderen, således at lørdagen nu ikke mere er den syvende dag, men at søndagen blev den syvende dag.

KALENDEREN  FØR  1973 havde Søndag som den første dag i ugen.
 

Søndag  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag 

10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30 MEN fra 1973 har kalenderen Mandag, som den første dag i ugen.
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
På disse to eksempler, af en kalender, kan du se forskellen fra FØR og EFTER 1972.

Det er rigtigt at der op gennem tiden er sket nogle justeringer og ændringer af kalenderen, men UGEDAGENES RÆKKEFØLGE ER ALDRIG BLEVET ÆNDRET, - FØR 1972, hvor den store bedrager, den snedige slange i nogle lande, blandt andet inden for EF, ændrede lørdagen fra at være den syvende dag, således som den havde været i næsten 6.000 år, til at være den sjette dag. Man kaldte det, en ændring der ville gøre det lettere for både forretninger og de almindelige borgere, når den første arbejdsdag i ugen mandag, også var den første dag og umiddelbart må man sige, at det var en fornuftig og god ændring. KUN NOGLE FÅ forstod den virkelige mening med denne ændring, AT LEDE BEFOLKNINGEN ENDNU LÆNGERE BORT FRA DERES SKABER, OG ENDNU DYBERE IND I DET STORE BEDRAG.

Bedraget er endnu ikke fuldbragt, men det bliver det når USA's lovgivende forsamling vedtager en lov der kræver helligholdelse af den falske hviledag SØNDAGEN. Ja USA, religionsfrihedens land, det er helt utænkeligt, det har du ret i, men vi lever i dag i en verden hvor det utænkelige sker også ting INGEN havde drømt om kunne ske. Tænk på Berlinmurens faldtænk på Tysklands genforening.

Mange år før Jesu død og opstandelse udtalte profeten Daniel under Helligåndens påvirkning en profeti, en forudsigelse om ændringen af tider og lov.

...... han skal sætte sig for at ændre tider og lov, og de skal gives i hans hånd en tid og to tider og en halv tid. Dan 7,25

Det er denne profeti der vil blive opfyldt med vedtagelsen af søndagsloven.
Årsagen til at mange mener der ikke er en realistisk mulighed for at et land som USA, der er kendt for at tillade religionsfrihed og som har denne frihed grundfæstet i sin grundlov, kan vedtage en lov der i den grad strider imod landets forfatning, er det grundlag hele denne mægtige nation er bygget på "The First Amendment".
"The First Amendment", er den paragraf der er blevet brugt når det virkelig brændte på, det er for eksempel ikke ret længe siden at Oliver North, påberåbte sig den beskyttelse, som "The First Amendment" giver. Det samme kunne Guds folk gøre, hvis der blev vedtaget en lov der påbyder helligholdelse af søndagen.
Så selv for de mest fanatiske søndagshelligholdere er en ændring eller en fjernelse af "The First Amendment" helt utænkelig, men da det er en magt der ikke går af vejen for endog at gøre oprør mod selve Skaberen, der ønsker at ændre tider og lov, <Dan 7,25> ja så har denne magt, de ondes fyrste, for længe siden i en hel anden anledning sørget for, at når den tid kommer hvor der skal vedtages en lov af USAs lovgivende forsamling, en lov der påbyder søndagshelligholdelse, så kan dette også ske.
Allerede kort efter den anden verdenskrig blev grunden lagt til en traktat der endog tilsidesætter landets grundlov, "The First Amendment" og "The Bill of Rights".
"The Genocide Treaty", blev i 1948 lavet for at beskytte landet imod forskellige former for terrorister, oprør mod landets love og lignende ting.
I 1986 blev den fremlagt i senatet, og i december 1988 tråde den i kraft. Det indskærpes i denne traktats stykke "VI" at dommerne i hver eneste stat skal dømme efter de love der er vedtaget med "The Genocide Treaty" som grundlag, også selv om det vil medføre en tilsidesættelse af landets egen grundlov og kongressens vedtagelser, og medføre at dele af befolkningen fratages den religionsfrihed de ellers har.

På Det Gamle Testamentes tid dyrkede hedningerne mange forskellige afguder <Dom 2,13 + 1 Kong 16,31-33 og 22,54> og en af dem var solen. <Ezek 8,16> Solguden var en af dem der havde sin egen helligdag, ikke blot engang om året, men hver uge på den første dag i ugen.
FØR Jesu fødsel var befolkningen delt i to hovedgrupper, dem der holdt den syvende dag, Sabbatten og dem der holdt den første dag, solens dag. Men EFTER Jesu død og opstandelse kom en ny gruppe til, de kaldte sig de kristne. Der var stor uenighed bland disse kristne om, hvilken dag de skulle helligholde, nogle mente man skulle følge det som Jesus og apostlene havde lært dem, nemlig at den syvende dag, Sabbatten ikke blot var for jøderne, men for ALLE mennesker. <2 Mos 20,10 + 5 Mos 5,14 + Matt 2,27> Andre mente man burde helligholde en dag til ære for Jesu opstandelse, og atter andre mente de som kristne havde bemyndigelse til at vælge den dag de nu syntes passede dem bedst, og derved tilkendegive kirkens magt. <Doctrinan Catechisnus side 101, 174, 351 og 355>
En af de regenter der kunne se en fordel ved at de kristne og hedningerne havde en fælles helligdag var kejser Konstantin, og da han samtidig ønskede at forbedre sit forhold til den katolske kirke udstedte han i året 321, en lov der påbød helligholdelse af solens dag, den dag som et stort antal af hedningerne holdt og den dag som nogle af de kristne holdt til ære for Jesu opstandelse. Da dette også faldt godt i tråd med Katolikkernes ønske om at vise deres magt til at ændre og fastsætte religiøse forskrifter, ja så var valget ikke så svært. Den dag der igennem et par tusinde år havde været de hedenske soldyrkeres helligdag blev nu hævet op over den dag, som Jesus Kristus, Guds Søn havde givet på Sinaj bjerg. Den dag som han havde stadfæstet medens han levede her på jorden. Den del af jordens befolkning der ønskede at følge Guds vejledning, var kun et mindretal som ikke havde nogen indflydelse på Konstantins afgørelse. Denne lov påbød at de handlende skulle holde deres forretninger lukket om søndagen. Landmanden måtte derimod godt fortsætte sit arbejde. Dette var den første af en lang række af love om søndags helligholdelse.

Valentinian og Theodosius vedtog i året 386 en lov om at man ikke måtte sende regninger ud eller betale gæld om søndagen. Theodosius den 2. bestemte i året 425 at teatrene skulle holdes lukket om søndagen.
En af de første søndagslove i USA var i året 1653 i New Haven, hvor syndigt civilt arbejde og ulovlig sport blev forbudt om søndagen.
I året 1883 vedtog staten New York på den katolske kirkes vegne en lov, der påbød helligholdelse af søndagen.
I Canada blev der i 1952 vedtaget en meget omfattende lov, især om sport, underholdning og konkurrencer der gjaldt fra lørdag til søndag middag.
I Maryland og Pennsylvanien vedtoges der i 1960 love der indskærpede søndagens hellighed.

Her i Danmark har vi også forskellige søndagslove.

En lov i 1891 pålagde fabriksarbejderne at de ikke måtte arbejde efter kl. 9 søndag formiddag, og at forretningerne ikke måtte have åben søndag eftermiddag.

Loven fra 22 april 1904 forbød alt arbejde på fabrikker og i butikker om søndagen, der var dog visse undtagelser.

Loven af 7 april 1936 om helligdagsfreden forbød væddeløb, klapjagt og støjende musik mellem kl 6 og kl 16, der kunne dog gives visse dispensationer.

Den helligdagslov der gælder i dag er den fra 17. juni 1983. Det er en lov som giver mulighed for en meget bred fortolkning, idet den blot siger at der, på folkekirkens helligdage ikke må foretages noget hvorved hovedgudstjenesten forstyrres.

USA, religionsfrihedens land, vil nogle af de protestantiske trossamfund i samarbejde med den katolske kirke vedtage en lov der tvinger menneskene til at ære den falske helligdag, søndagen. Kort tid efter at USA har vedtaget søndagsloven vil mange af de vestlige lande følge USA's eksempel og mange af de kristne kirker, protestantiske og katolske vil erklære, nu begynder de 1.000 år med fred der er omtalt i Åb 20,2 og befolkningen jubler af glæde, men jubelen bliver kort tid efter afløst af kaos, frygt og mange andre frygtelige ting, idet USA med hastige skridt går sin egen økonomiske undergang i møde.
Det er for at sikre sig folkets yndest at lovgiverne giver efter for kravet om indførelse af søndagslove. Men de der i tide har valgt at tilhøre Herren, himlen og jordens skaber, kan ikke godkende en lov der krænker et af de ti bud og som følge heraf, vil det føre til den sidste store styrkeprøve i striden mellem sandhed og vildfarelse. Men ingen behøver at være tvivl med hensyn til udfaldet, for Herren vil forsvare sin sandhed og sit folk, ligesom han gjorde på Esters og Mordokajs tid. Satan, den store bedrager, har i sine tanker bestemt hvad der skal ske: "Jeg vil ophøje mig selv ved hjælp af min viceregent. Den første dag vil blive ophøjet til hviledag, og den protestantiske verden vil betragte den falske hviledag som ægte. Jeg vil bringe Guds lov i foragt ved at få menneskene til at ophøre med at holde den hviledag, som Gud indstiftede. Jeg vil overføre ordene: "Et tegn mellem mig og eder" <Ez 20,12 og 19-20> til min hviledag.
På den måde kommer verden til at tilhøre mig. Jeg bliver jordens hersker og verdens fyrste. Jeg vil øve en sådan kontrol over de mennesker, jeg har i min magt, at Guds hviledag bliver genstand for åbenlys foragt. Et tegn? Ja, jeg vil gøre overholdelsen af den syvende dag til et tegn på ulydighed imod jordens myndigheder.
Der vil blive vedtaget love der er så strenge, at mænd og kvinder simpelthen ikke tør holde den syvende dag hellig, af frygt for at komme til at mangle den mest nødvendige føde og tøj. De vil da overtræde Guds lov sammen med den øvrige verden, og jeg bliver verdens hersker."
I forbindelse med søndagsloven eller meget kort tid efter vil der blive indført et mærke eller et tegn som man med STOR fordel kan give sig selv, <Åb 13,6>

NÅR MAN FØRST HAR TAGET DETTE MÆRKE ER DET UMULIGT AT KOMME AF MED DET IGEN,
dette vil IKKE blive oplyst, ligesom det heller IKKE vil blive bekendtgjort at man ved at tage dette mærke fornægter Skaberen, Himmelens og Jordens Gud. Tværtimod vil både de civile og religiøse instanser fortælle at det er et tegn på, at man virkelig tjener Gud. I begyndelsen vil søndagsloven sandsynligvis blive en lov, der giver økonomiske fordele til dem der efterlever den og tager mærket. Og måden den vil blive indført på bliver så snedig, at kun de der i tide, det vil sige NU I DAG, har fyldt deres sind med den RENE UFORFALSKEDE OLIE, direkte fra Herren, kun disse vil kunne gennemskue dette bedrag. <Luk 6,47-48 + Ef 6,10-18 + Kol 2,6-8 + Åb 3,18>

Søndagsloven vil ikke gøre nogen mere interesseret i religion eller mere gudhengivne, og den vil derfor heller ikke få nogen til at helligholde søndagen eller til at gå i kirke, som ikke gør det i forvejen. MEN kombineret med økonomiske og andre fordele vil mange følge denne lov.

Hvis en menighedsleder eller Præst, ved en af kirkerne her i byen stod ved udgangen og gav en 50- Kr. seddel til alle dem der havde været til Guds tjeneste, er jeg sikker på at der var mange som ville komme og antallet af menigheds medlemmer ville blive øget. Dette lyder måske helt utænkeligt at en sådan ting kan ske, men med indførelse af dyrets mærke vil det medføre væsentlige økonomiske fordele at have dyrets mærke. Alle kan få det ganske gratis, ligesom brugsens medlemskort.

Måske fik min kone og jeg en lille forsmag på hvordan dette eventuelt kan ske da vi i 1967 emigrerede til Australien. Efter ankomsten til Sydney havde vi fundet en lille lejlighed og immigrationsmyndighederne havde anvist mig et arbejde. Vi havde på det tidspunkt to små børn, så min kone var hjemmegående. På grund af hendes store evne til at føre en meget økonomisk husholdning, kunne vi lige klare at betale de faste udgifter.

En aften kom den stedlige katolske præst på besøg, og efter en meget kort indledning gik han lige til sagen. Han fortalte at han havde fået oplyst at vi lige var kommet til landet, og derfor tænke at vi måske sad økonomisk hårdt i det og at vi trængte til en håndsrækning. Medens han sagde dette tog han sit checkhefte op, åbnede det og medens han skruede hætten af sin fyldepen sagde han at han gerne ville se os i den kirke som han var præst for. Idet han så på os spurgte han så: "Hvor meget skal jeg skrive checken på?" Da vi begge rystede på hovedet og fortalte ham at vi ikke skulle have nogen check, sagde han at de selvfølgelig ikke skulle betales tilbage, men at vi kunne betragte det som en velkomstgave fra menigheden.
"Skal jeg skrive den på 200$ eller 300$" spurte han? En ufaglærte ugeløn var 45 - 48$
Da min kone og jeg afslog at modtage en check fra ham, sagde han at det var han ked af, men vi kunne jo også gøre det på en anden måde, så hvis vi handlede i et bestemt supermarked, kunne vi blot sige til kassedamen at vi skulle hilse fra ham, så skulle vi ikke betale for varerne.
Selv om vi havde god brug for pengene eller de gratis varer, så benyttede vi os ikke af muligheden, men det var der mange andre der gjorde og den katolske menighed voksede med flere nye medlemmer hver eneste uge, mennesker der ikke tog det så nøje, om de tjente den ene eller den anden Herre.

Størstedelen VIL IKKE TRO på, at det er det alt afgørende valg de tager ved at modtage de fordele der er ved at efterleve søndagsloven og på en måde har de ret for det er i dag - det vil sige NU, vi ved de valg vi hver dag foretager, vi viser hvilke frugter vi bærer - hvem vi tilhører <Matt 7,16 og 12,33 + Luk 6,44-45> og det er der ingen der pludselig kan ændre på til den tid. Hvis der skal ske en ændring skal det ske i dag, medens der stadig er tid. Hverken regeringer, politikere, biskopper, paven, de gejstlige eller nogen anden kan sige hvornår det enkelte menneske skal frem for Guds domstol <Jerm 25,31 + Heb 4,13 + Præd 11,9 + 2 Kor 5,10> og til den tid er det for sent at begynde og ændre holdning, da bliver vor sag afgjort af én som kender alle sagens akter (frugter) og denne afgørelse kan ikke ændres. <Åb 22,11>

For at der ikke skal være nogen som helst tvivl om den ændring, af tid og lov, der er omtalt i Daniel 7,25 så skal vi her fastslå, at denne ændring endnu ikke har fundet sted.
Millioner af kristne inden for ALLE protestantiske og katolske kirker tror, at denne ændring har fundet sted. Men det er et stort bedrag. Det er rigtigt at søndagen i dag er den dag, de fleste trossamfund helligholder. Det er også rigtigt, at der er vedtaget mange love, som forbyder forskellige aktiviteter og arbejde om søndagen. Men dette er sket på baggrund af det bedrag, som Satan har fået næsten hele jordens befolkning til at falde for.
Den ændring der er tale om i Daniel 7,25 er ganske rigtigt en ændring af hviledagen, men denne ændring har endnu ikke fundet sted.

Lad os sige at du er 43 år. Du lejer nu et stort lokale med plads til flere hundrede mennesker. Du arrangerer en stor fest med god mad, og alt hvad der til hører.
Du sætter en annonce i avisen og sender indbydelser ud til alle dem du blot har en smule kendskab til, forretningsforbindelser, familie og venner. ALLE, både dem der ser din annonce og dem du sender en personlig indbydelse til, får samme invitation.

Kom og vær med til festen i anledning af min 50 års fødselsdag.

Du holder festen, en mægtig fest og alle er glade.
Hvor mange tror du, vil være klar over at de blev bedraget, at du slet ikke havde fødselsdag den dato og at der er 7 år til du bliver 50. Kun nogle ganske få, som enten kender dig meget godt eller som har undersøgt sagen, vil være klar over at du har narret dem. På samme måde har Satan bedraget jordens befolkning og fået dem til at tro, at han allerede HAR ændret hviledagen, men dette sker først når søndagsloven vedtages.

Det vil være kirke og stat der i forening vedtager denne lov. Det vil sige, det er staten der på kirkens vegne vedtager loven og indfører dyrets mærke. Selv om der HAR været og stadig er et utal af teorier om, hvordan dette mærke kommer til at se ud, er der INGEN der kan sige det mindste om dette eller om hvad det vil bestå af, der er derfor utallige muligheder lige fra en laser kode på hånden til noget der ligner et kredit kort. Muligheden for at det bliver i forbindelse med et allerede eksisterende system er også tilstede, endelig er det ikke sikkert, at det vil være det samme system der bliver brugt overalt på jorden. Men én ting er sikkert, når man først har valgt at tage dette mærke så er der INGEN mulighed for at gøre det om, DER ER INGEN FORTRYDELSESPARAGRAF selv om mange vil sige det modsatte. Slangens løgn fra 1 Mosebog bliver gentaget:

"I skal ingenlunde dø," 1 Mos 3,4

En meget væsentlig ting i denne forbindelse er, at INGEN, hverken politisk, religiøs eller nogen anden magt kan GIVE dig mærket. Det er det enkelte menneske SELV der vælger de såkaldte goder og friheder ved at tage mærket, eller forfølgelse, hån og spot ved at nægte at modtage det.

Mange taler om fred og der er da også et mere fredeligt forhold mellem nogle af de store lande end der længe har været. Blot inden for det sidste år er der sket en meget stor positiv udvikling i de østeuropæiske lande, berlinmurens fald og åbne grænser mellem lande der før var lukkede, men det må vi ikke lade os vildlede af, for snart vil der igen opstå ufred og vanskeligheder mellem forskellige nationer, blodsudgydelser, pest og tørke, <Matt 24,7> mennesker vil dåne af rædsel og gru for det som kommer over jorderig. <Luk 21,26> Guds folk vil blive spottet og hånet, deres ord og deres tro vil blive fordrejet. Mange af Guds trofaste tjenere vil til trods for deres uskyld, blive ydmyget og mishandlet af misundelige og fanatiske mennesker der handler efter Satans tilskyndelser. Menneskenes vrede vil især blive rettet imod dem der ikke vil følge de religiøse lederes opfordring til at helligholde søndagen til ære for denne verdens gud. Der vil derfor på et tidspunkt blive udstedt et verdensomspændende dekret om, at disse mennesker fortjener døden.
Det der sker i forbindelse med søndagsloven, og det dekret der senere vil blive udstedt, har stor lighed med det der skete på Esters tid. <Est kap 3 og 4>
Den trængselstid der ligger foran Guds folk kræver en urokkelig tro, men de vil ligesom Daniels tre venner, holde fast ved Herren og ham alene og intet kan få dem til at give efter og tilbede falske guder. <Dan 3,15-18 og 6,11> De trofaste vil regne menneskers befalinger for intet i sammenligning med den evige Guds ord. De vil adlyde sandheden, selv om det skal koste dem fængsel, landsforvisning eller selve livet, Guds folk VIL STÅ FAST, og Herren vil gøre lige så store ting for dem, som han gjorde for Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Ham, der gik omkring i den gloende ovn sammen med de tre trofaste hebræere, <Dan 3,24-26> vil også være hos sine efterfølgere, uanset hvor de måtte befinde sig. Han vil trøste og styrke dem ved sin nærværelse under den trængsel der aldrig har været mage til, så længe der har været folkeslag til. <Dan 12,1 + Matt 24,21 + Mark 13,19>
Guds udvalgte vil stå urokkeligt fast. Satan og hele ondskabens hær formår ikke at rokke ved selv den svageste af dem der I TIDE, HELT har overgivet sig i HANS varetægt, og som ved deres liv har vist at det er Ham de tjener. <Åb 3,10> Herren vil for deres skyld give sig tilkende, som den Gud der fuldt ud er i stand til at frelse dem som stoler på ham. <Joel 3,5 + Rom 10,13 + Apg 2,21> Mange vil komme til at besegle deres tro med døden, men ligesom under reformationen vil det medføre at mange andre tager standpunkt for sandheden. Disse trofaste ved, at den død de skal lide kun er en søvn <John 11,11-14> og de frygter ikke for dem der kun kan dræbe legemet, men for den der kan vildlede sindet. <Matt 10,28>

Det er NU du skal berede dig for trængselstiden.
Det er NU du grundigt skal undersøge, hvad din tro er bygget på.
Det er NU du må have en personlig erfaring og IKKE lade din tro bero på andre mennesker.

Mange der forsømmer den beredelse der er så nødvendig, ser fremad i forventning om, at Herren vil gøre et under for dem og frelse dem I deres synder. Mange vil stå uden beskyttelse i trængselstiden, de har forsømt den nødvendige beredelse og vil derfor høre de frygtelige ord:
Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Matt 25,12

Der er dage i et menneskes liv det aldrig glemmer, det kan være på grund af meget glædelige eller meget sørgelige begivenheder. Folk har dage de husker og mindes, i nogle tilfælde bliver disse uforglemmelige dage gjort til festdage, helligdage eller sørgedage. Gud har også dage han aldrig glemmer.
Mange af disse uforglemmelige dage, er for menneskers vedkommende, begrænset til enten en persons død, politiske omstændigheder eller andre ting.
Nogle fester og helligholder kongens og dronningens fødselsdag.
Nogle fester og helligholder Jesu død på korset.
Nogle fester og helligholder Jesu opstandelse, altsammen uforglemmelige dage, men INGEN af dem er nævnt som festdage i Guds ord. Bibelen omtaler mange forskellige fester og hellig- dage, men INGEN af dem er på grund af Jesu død eller opstandelse. ALLE de fest og helligdage der er omtalt i Bibelen blev givet af samme årsag som vore, eller vort lands fest- og helligdage, for at vi skal huske en eller anden begivenhed. De fleste af de fest- og helligdage Bibelen omtaler, har med Frelserens første komme (fødsel) at gøre. Da dette var sket var formålet med disse fest- og helligdage opnået og de ophørte, der var ingen brug for dem mere, formålet med dem var opfyldt. <Matt 27,51 + John 19,30>

Men en bestemt festdag ændrer sig aldrig, den står fast til evig tid, den har været fra tidernes morgen og den vil vedblive, at være der i al evighed.
Den dag Gud Herren fuldendte denne jords skabelse på, en dag der på en ganske speciel måde blev velsignet og helliget, <1 Mos 2,2-3> en dag til minde om jordens skabelse, men endnu mere en dag til minde om SKABEREN. De der glemmer denne dag, glemmer deres skaber. Hvis du finder en person der virkelig tror på skabelsen, således som den er omtalt i Bibelen og denne person så også virkelig tror på Skaberen, ja så kan du være sikker på, at denne person også ærer Skaberen ved at helligholde den syvende dag, sabbatten - lørdagen. Jordens og menneskets skabelse, Skaberen og den dag der på en ganske speciel måde minder om disse ting, er det umuligt at skille ad.


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com