Dette vil måske overraske dig,
men det er alligevel livsvigtige sandheder, der gælder DIT liv!

Det er et spørgsmål om liv eller død.

Kristus godkender ikke traditionen.
Matt 15,3 Men han svarede dem: "Hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleverings skyld?
Matt 15,9 forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud."

Lovbrud er synd.
1Joh 3,4 Enhver, som gør synden, begår også lovbrud, for synd er lovbrud.
Jak 2,10 Den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på ét punkt, er blevet skyldig i dem alle.
Jak 2,11 For han, som sagde: "Du må ikke bryde et ægteskab," sagde også: "Du må ikke begå drab;" selv om du ikke bryder et ægteskab, men begår drab, er du dog blevet en lovovertræder.

De kristne vil med glæde følge Jesus.
1Pet 2,21 Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor:
Luk 4,16 Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op.
1Joh 2,6 Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede.
1Joh 5,3 For dette er kærligheden til Gud: at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.

Og det angår DIG personligt.
Joh 14,15 Elsker I mig, så hold mine bud;
Rom 14,12 Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud.
Jak 4,17 Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder.

Kan det virkelig være rigtigt?
Er millioner blevet vildledt?

Er DU blevet vildledt?

Lad Guds ord - Biblen afgøre dette alvorlige spørgsmål.

Jesus holdt sabbatten

Ikke søndag (den første dag), men sabbatten, den syvende dag, glem ikke det.
2Mos 20,10 men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer.

Gud indstiftede sabbatten, da han skabte verden.
1Mos 1,1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.
1Mos 2,2-3 På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.

Gud indstiftede sabbatten, for menneskets skyld.
Mark 2,27 Og Jesus sagde til dem: "Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld.

Det var ikke blot for Jødernes skyld, men for ALLE mennesker.
For alle mænd og kvinder overalt.

Viste du, at der ikke eksisterede Jøder før 2500 år efter sabbattens indstiftelse.

Gud pålægger sabbatshelligholdelse i sine ti bud.
2Mos 20,8-11
Husk sabbatsdagen og hold den hellig.
I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal;
men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer.
For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han.

5Mos 9,10 og Herren gav mig de to stentavler, som Guds finger selv havde skrevet på. Dér stod alle de ord, Herren havde talt til jer på bjerget inde fra ilden, den dag I var forsamlet.

Guds ti bud kan aldrig forandres, de er universets grundlov!

Jesus siger:
Luk 16,17 Men himmel og jord skal snarere forgå end en eneste tøddel af loven falde væk.

Gud siger:
Sl 89,35 Jeg bryder ikke min pagt, jeg ændrer ikke, hvad jeg har lovet.

Og de ti bud lød fra hans læber.
I 2Mos 20,1-17

Gud talte alle disse ord:
"Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.
Du må ikke have andre guder end mig.
Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden.
Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig;
men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.
Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.
Husk sabbatsdagen og hold den hellig.
I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal;
men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer.
For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han.
Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.
Du må ikke begå drab.
Du må ikke bryde et ægteskab.
Du må ikke stjæle.
Du må ikke vidne falsk mod din næste.
Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom."

Kvinderne, som salvede Jesus til begravelsen, holdt sabbatten.
Jesus døde dagen før sabbatten (Mark.15,37 og 42), fredag.

Kvinderne tilberedte vellugtende salver og olier til at salve hans legeme med,

Luk 23,56 "Og da de var vendt tilbage, tilberedte de vellugtende salver og olier; men sabbatten over holdt de sig i ro efter lovens bud."
Mark 16,1-2 Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham.
Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op.
Mark 16,9 Da Jesus var opstået tidligt om morgenen den første dag i ugen, viste han sig først for Maria Magdalene, som han havde drevet syv dæmoner ud af.

Læg mærke til, at sabbatten "efter lovens bud" var dagen før påskesøndag.

Hverken Guds lov eller sabbatten blev afskaffet ved Kristi død.

Kristus forventede, at hans folk holdt sabbatten efter hans opstandelse.
Da Jesus vidste, at Jerusalem ville blive ødelagt af romerne år 70 e. Kr.. Derfor advarede han sine efterfølgere om dette med ordene:
Matt 24,20 Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat.

Jesus gjorde det klart, at han forventede, at sabbatten ville blive holdt endog fyrretyve år efter hans opstandelse. I virkeligheden er der intet sted i skriften givet hentydning til en forandring på noget tidspunkt eller under nogen omstændighed.

Apostlen Paulus holdt sabbatten.
Apg 17,2 Efter sædvane gik Paulus hen til dem, og tre sabbatter i træk førte han samtaler med dem ud fra Skrifterne.

Disciplen Johannes talte om "Herrens dag" (Åb 1,10) omkring 60 år efter Kristi død.

Og...
Herrens dag er ikke søndagen, men sabbatten.
Es 58,13 Hvis du tager dig i vare på sabbatten og ikke driver handel på min hellige dag, hvis du kalder sabbatten frydefuld og Herrens hellige dag ærværdig, hvis du ærer den ved ikke at gøre, som du plejer, drive handel og træffe aftaler,
Matt 12,8 For Menneskesønnen er herre over sabbatten." (hvis Kristus er sabbatsdagens herre, så er sabbaten i sandhed Herrens dag). Intet skriftsted kalder søndagen Herrens dag!

Også hedninger kom til gudstjeneste om sabbatten.
Es 56,2-7 Lykkelig den, der gør dette, det menneske, der holder fast ved det: at holde sabbatten og ikke vanhellige den og vogte sig for at gøre noget ondt.
Den fremmede, der har sluttet sig til Herren, skal ikke sige: "Herren vil udskille mig fra sit folk;" den kastrerede skal ikke sige: "Jeg er et udtørret træ."
For sådan siger Herren: De kastrerede, der holder mine sabbatter og vælger min vilje og holder fast ved min pagt,
for dem sætter jeg hånd og navn på murene i mit hus, som er bedre end sønner og døtre; jeg giver dem et evigt navn, der aldrig slettes ud.
Og de fremmede, der har sluttet sig til Herren for at tjene ham og elske hans navn og være hans tjenere, alle, der holder sabbatten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pagt,
dem fører jeg til mit hellige bjerg, og jeg giver dem glæde i mit bedehus; deres brændofre og slagtofre tager jeg imod på mit alter. For mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene.

Paulus og Barnebas arbejdede for hedningerne i overensstemmelse hermed.
Antiokia:
Apg 13,42 Da de gik ud, bad man om at måtte høre om dette igen den følgende sabbat.

Apg 13,44 Den følgende sabbat var næsten hele byen kommet sammen for at høre Herrens ord.

Korint:
Apg 18,4 Og hver eneste sabbat førte Paulus samtaler i synagogen og søgte at overbevise både jøder og grækere.

Sabbatten vil også blive holdt på den nye jord.
Es 66,22-23 For ligesom den nye himmel og den nye jord, som jeg skaber, skal bestå for mit ansigt, siger Herren, sådan skal jeres slægt og jeres navn bestå. Hver måned på nymånedagen og hver uge på sabbatten skal alle mennesker komme for at tilbede mig, siger Herren.

Hvorfor holder folk i dag søndag, som helligdag i stedet for den syvende dag?

Nogen har pillet ved Guds hellige lov!

Gud gjorde det ikke:
Mal 3,6 Jeg, Herren, er ikke blevet en anden, men I er ikke holdt op med at være Jakobs sønner!

Jesus gjorde det ikke:
Matt 5,17 Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.

Disciplene og englene kunne ikke:
Gal 1,8 Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han.

Men nogen gjorde det!
Vi citerer dr. Edward T. Hiscox, forfatter til "The Baptist Manual": "Der var og er et bud om at helligholde sabbatten, men den sabbat var ikke søndag. Det bliver imidlertid sagt, og med tegn på triumf, at sabbatten blev flyttet fra den syvende til den første dag i ugen... Hvor står det, at noget sådant har fundet sted?
Ikke i Det nye testamente, absolut ikke. Der er intet bevis i skriften for en forandring af sabbatten fra den syvende dag til den første dag i ugen".

Det er vanskeligt at forstå, ikke?

Men det er sandt.

Gud har forudsagt det!
Dan 7,25 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.

Og han advarer imod det!
5Mos 4,2 I må ikke føje noget til det, jeg befaler jer, og heller ikke trække noget fra, men I skal holde Herren jeres Guds befalinger, som jeg giver jer.
Ordsp 30,6 Føj intet til hans ord, for at han ikke skal irettesætte dig, så du står som løgner.


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com