S Ø N D A G S L O V E N   I.

Og en tredje Engel fulgte dem og sagde med høj Røst: Dersom nogen tilbeder Dyret og dets Billede og tager dets Mærke på sin Pande eller på sin Hånd, så skal han drikke af Guds Harmes Vin, som er iskænket ublandet i hans Vredes Bæger; og han skal pines med Ild og Svovl for de hellige Engles og for Lammets Åsyn. Og deres Pines Røg opstiger i Evighedernes Evigheder; og de have ikke Hvile Dag og Nat, de, som tilbede Dyret og dets Billede, og enhver, som tager dets Navns Mærke. Åb. 14,9-11

A. Hvem er det der tilbeder dyret og tager dyrets mærke?
Det er ALLE dem der fortsætter med at helligholde søndagen, efter at de har fået eller har haft mulighed for at få kendskab til at søndag IKKE er den dag Himlens og Jordens skaber har velsignet og helliget og givet som et tegn, på hvem der tjener ham.
Men for bedre at forstå dette alvorlige advarselsbudskab er det nødvendigt, at kende de to budskaber der kom før dette, og som danner grundlaget for dette det tredje og sidste advarsels-budskab til denne verdens befolkning.

Derefter så jeg en Engel flyve midt oppe under Himmelen, den havde et evigt Evangelium at forkynde for dem, der bo på Jorden, og for alle Folkeslag og Stammer og Tungemål og Folk, og han sagde med høj Røst: Frygter Gud og giver ham Ære, thi hans Doms Time er kommen, og tilbeder ham, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og Vandenes Kilder. Og endnu en anden Engel fulgte, som sagde: Falden, falden er Babylon, den store, som har givet alle Folkeslagene at drikke af sin Utugts Harmes Vin. Åb 14,6-8

Jordens befolkning er igennem århundreder blevet vildledt og ført længere og længere bort fra Guds ords rene sandheder. De sandheder som mange af de protestantiske trossamfund byggede på, var Bibelens rene og uforfalskede sandheder og deres motto var da, Bibelen og den alene.

Til loven og vidnesbyrdet! <Es 8,20> var deres feltråb.
Den tredje Engel afslutter sit budskab med næsten de samme ord.

Her gælder det om udholdenhed for de hellige, dem der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Åb 14,12

B. Har de forskellige trossamfund holdt fast i Bibelen og dens rene lære?
Ganske langsomt, skridt for skridt, har de trossamfund der blev grundlagt på den solide klippe, Guds ufejlbarlige ord, fjernet sig mere og mere fra denne sikre grundvold og bevæget sig over på den usikre sandgrund. Derfor er mægtige engle blevet sendt med det ene nådesbudskab efter det andet, men personlige interesser, selvophøjelse og verdslig vinding har hindret, at de sandheder reformatorerne kun såede og fik en kort levetid.
Men i sin uendelige store kærlighed til os syndige mennesker forsøger Herren, endnu engang, at vække jordens befolkning, denne gang ved at sende tre meget specielle budskaber som hver for sig på en klar og utvetydig måde, fortæller om nogle af de grundlæggende ting der er sket med Jordens befolkning.
Det første af disse budskaber lyder således:

Derefter så jeg en Engel flyve midt oppe under Himmelen, den havde et evigt Evangelium at forkynde for dem, der bo på Jorden, og for alle Folkeslag, Stammer, Tungemål og Folk, og han sagde med høj Røst: Frygter Gud og giver ham Ære, thi hans Doms Time er kommen, og tilbeder ham, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og Vandenes Kilder. Åb 14,6 og 7

C. Hvad er det, første englen henleder opmærksomheden på?
* Det første der her gøres opmærksom på er, at Evangeliet, Frelsesbudskabet, er et evigt og uforanderligt budskab, og at det gælder ALLE. Hele jordens befolkning er indbefattet, ALLE folkeslag, stammer, tungemål og folk, INGEN, absolut ingen er udeladt, tilbudet gælder os ALLE.
* Det andet der siges er, at det er Herren, Jesus Kristus der skal æres og ophøjes, IKKE mennesker.
* Det næste der siges er, at VI ALLE, det vil sige ALLE uden nogen undtagelse, SELV skal stå til regnskab for det vi har brugt vort liv til.
* Tilbedelse af forskellige former for afguder, personer, ting og interesser, er en klar overtrædelse af hele universets grundlov. Der er kun én Gud, og derfor også kun én der bør være genstand for menneskets ærbødighed og tilbedelse.

Ved hjælp af nogle fantastiske teorier og en gudsbespottelig indstilling er det lykkes den gamle slange at få næsten hele jordens befolkning til at følge undrende efter sig med hensyn til Jordens skabelse. Den Gud der skabte Himmelen og Jorden, Havet og alt det levende, er den eneste sande Gud, den eneste der kan frelse, og den eneste der bør tilbedes.

Og endnu en anden Engel fulgte, som sagde: Falden, falden er Babylon, den store, som har givet alle Folkeslagene at drikke af sin Utugts Harmes Vin. Åb 14,8

Den anden engel har kun et eneste budskab, UNDERSØG DIN TRO! Se efter, om den er i overensstemmelse med de ting den første engel påpegede.

Den tredje engels budskab er ganske uforståeligt, for de der ikke har gjort et oprigtigt forsøg på at forstå de to første.

Og en tredje Engel fulgte dem og sagde med høj Røst: Dersom nogen tilbeder Dyret og dets Billede og tager dets Mærke på sin Pande eller på sin Hånd, så skal han drikke af Guds Harmes Vin, som er iskænket ublandet i hans Vredes Bæger; og han skal pines med Ild og Svovl for de hellige Engles og for Lammets Åsyn. Og deres Pines Røg opstiger i Evighedernes Evigheder; og de have ikke Hvile Dag og Nat, de, som tilbede Dyret og dets Billede, og enhver, som tager dets Navns Mærke. Åb. 14,9-11

Kampen om det religiøse overherredømme blev indledt for nogle år siden, da Muslimerne sammen med Hinduerne og Budhisterne begyndte at udsende "missionærer".

D. Har der altid været mange muslimer i de vestlige lande?
Nej. For blot 15 til 20 år siden, var der kun et MEGET LILLE antal Muslimer, Hinduer og Budhister i den vestlige verden, de katolske og protestantiske trossamfund havde næsten eneret på Europa, USA og nogle få andre lande, medens Muslimerne, Hinduerne og Budhisterne var næsten enerådende i Arabien, Indien, Iran, Irak og nogle andre lande. Muslimerne og Katolikkerne var på dette tidspunkt cirka lige store med godt 800 millioner hver. Hinduerne og Budhisterne havde cirka samme størrelse som de protestantiske trossamfund cirka 700 millioner. Muslimer, Hinduer og Budhister var i tilbagegang, medens kristendommen - katolicismen og protestantismen var i fremgang. Dette foruroligede disse tre store ikke kristne samfund, og de forudså, at med mindre der blev gjort noget MEGET drastisk ville det ikke vare længe før Katolikkerne var større end Islam (Muslimerne) og protestanterne ville have flere tilhængere end Hinduer og Budhister.
Dette var et forhold den store bedrager, den gamle slange, IKKE kunne acceptere, der blev derfor lagt nogle MEGET SNEDIGE planer om at sprede Islam, Hinduismen og Budhismen ud over HELE VERDEN og SPECIELT DE VESTLIGE LANDE, Europa og USA.
I dag 10 til 15 år senere kan den store bedrager sammen med disse tre trossamfund se tilbage på en kæmpe succes, alene Islam har i dag en hurtigere tilvækst end ALLE andre trossamfund til sammen. Vi behøver ikke at bevæge os uden for Danmarks grænser for at konstatere dette, INTET andet samfund i Danmark er vokset med så mange aktive medlemmer inden for de sidste 10 til 15 år. Kristendommen er på retur, ikke blot her i Danmark, men i hele den vestlige verden. Folkekirkens kirker står mange steder gabende tomme, medens bevægelser med tilknytning til Hinduismen og Budhismen fylder det ene lokale efter det andet, desværre ofte under et falsk påskud, som de indfangede først opdager når edderkoppespindet holder dem så fast at de ikke kan komme ud af det igen.

E. Hvad sagede Jesus om den der ville komme i hans navn?
Mange skal komme i mit navn og sige: "Det er mig!" og de skal føre mange vild. Markus 13,6

Der er i dag så mange forskellige trossamfund og religiøse bevægelser, at det er meget vanskeligt at finde ud af. Alene her i Danmark, er der ca. 100 forskellige der alle påstår at det er dem der har sandheden, at det er dem der har løsningen på verdens problemer. Man kan uden overdrivelse sige at der er stor forvirring på det religiøse marked. Mange af dem henviser til Bibelen som grundlag for deres lære, men i virkeligheden er det en blanding af overleveringer, traditioner og menneskelig stolthed der danner grundlaget for de allerfleste trossamfund. Alle er meget dygtige til at finde lige netop de skriftsteder i Bibelen der ser ud til at støtte DERES MENING, og henviser til, at det er klippen, Guds ord de bygger på.
For at bedrage endnu flere har bedrageren fået millioner af mennesker til at tro at Gud ikke tager det så nøje med hvilken tro man har og hvad vi tror på, blot vi lever et rimeligt hæderligt liv og ikke generer vore medmennesker alt for meget, for som de siger: Gud er jo en kærlig Gud der er villig til at tilgive os ALLE vore fejl. Det er rigtigt at Gud er mere end villig til at tilgive os ALLE vore fejl, <Es 1,18 og 43,25 og 44,22 + Jer 33,8 + Mik 7,18-19> men det er med tilgivelse, som med alle de andre af Guds løfter.
DE BLIVER ALLE GIVET PÅ BETINGELSER <2 Mos 15,26 og 23,25 + 5 Mos 11,13-17>
En af betingelserne er at vi kendes ved Ham. <Matt 10,32-33 + Luk 12,8-9 + 1 Joh 2,3-6>
Med hensyn til om Gud er nøjeregnende, eller om han er tilbøjelig til at se igennem fingrene med vor bekendelse, så er det sikreste svar vi kan få, det svar som Jesus selv giver.

Den, som er tro i det små, er også tro i det store, og den, som er uretfærdig i det små, er også uretfærdig i det store. Lukas 16,10

F. Hvor nøjeregnende, hvor grundig skal vi være?
Eller sagt på en anden måde, er det nødvendigt at gå så meget i dybden, er et overfladisk kendskab ikke nok?
Hvis Gud ikke tog det særligt nøje, hvis det ikke krævede en kamp og ofre fra vor side, så var Jesu død på korset forgæves. Den kristne frelses af nåde ved tro <Gal 2,16>, men da der er mange forskellige former for tro er det af livsvigtig betydning, at vide hvilken form for tro der er tale om.

G. Er kendetegnet på den rigtige tro, at man siger Herre, Herre?
Er kendetegnet på den rigtige tro, at man elsker sine medmennesker?
Er kendetegnet på den rigtige tro, at man gør mange gode gerninger?
Bibelen giver et klart svar på disse ting, NEJ!
Den tro der frelser er som et puslespil, den består af MANGE brikker, hvoraf de førnævnte er nogle. Et puslespil er først fuldkomment, når ALLE brikkerne er lagt på plads, når billedet er komplet, således er det også med den tro der frelser.
Mange trossamfund gør meget godt og hjælper mange mennesker, men det er ikke nok, det er kun den ene brik i den tro der frelser.

Johns forældre havde en lille landejendom, hvor de havde udnyttet hver eneste tomme jord for at kunne give deres børn en god opvækst og hjælpe dem til en uddannelse. Der havde aldrig været hverken tid eller råd til at holde ferie, det havde derimod været nødvendigt at de begge to sled i det fra morgen til aften for at kunne klare enhver sit. De 4 ældste var flyttet hjemmefra og var i gode stillinger, nu var der kun en lille efternøler, John tilbage.
Som en tak til forældrene for det de havde gjort for dem, havde de 4 ældste børn nu i fællesskab købt en lille bil til forældrene, og for første gang i deres liv skulle de holde ferie, ved at køre en lang tur i deres nye bil.
John følte sig meget dårlig tilpas, for han havde jo ikke givet forældrene noget, så da han hørte at der blev sagt til forældrene at de skulle køre ind på den første tankstation, for at få tanken fyldt op med benzin, øjnede han en mulighed for at være med til at gøre noget for sine forældre, og uden at nogen vidste det fik John nu bilen hen til den tank hvor faderen fyldte diesel traktorens tank op, og det var med glæde og et jublende hjerte at han nu fyldte bilens tank op. Da forældrene havde fået pakket bilen og kørte af sted på deres første ferie var alle glade. Forældrene var lykkelige da de kørte af sted i deres nye bil, de 4 ældste børn var glade for at de havde, kunne give forældrene denne bil, men måske var John den der var mest glad, for han havde jo, helt uden nogen vidste det, fyldt bilens tank op.
Det blev en meget kort tur forældrene kom til at køre, og i stedet for en dejlig ferie, som de havde glædet sig utrolig meget til, måtte de nu til at slide ekstra hårdt i det for at få bilens motor repareret. John viste ikke at der var forskel på det brændstof der skulle i bilens tank, og det der skulle i traktorens tank, men han havde fyldt bilens tank op i den bedste overbevisning om at han havde gjort noget virkelig godt, havde han spurgt nogen af dem der vidste besked med disse ting, inden han havde fyldt bilens tank op, så havde han kunnet få en stor velsignelse ud af sit ønske om at være med til at gøre forældrene glade, nu blev det i stedet til en forbandelse, som pinte ham i mange, mange år. Mange mennesker er lige som John, de mener, de gør det rigtige ved at helligholde søndagen, i stedet for lørdagen, de spørger ikke Guds ord til råds, i stedet lytter de til Djævelens forførende stemme der gennem deres præst, familie, venner og andre, leder dem på vildspor.

Jesus kom IKKE for at afskaffe, eller for at ændre loven.
Jesus kom IKKE for at give menneskene en ny måde at blive frelst på, eller en ny måde at få et evigt liv på, disse ting er lige så uforanderlige som Gud. <Sl 102,26-28>
På det gamle testamentes tid var der ligesom i dag, MIDLERTIDIGE love, et af de bedste eksempler på dette er ceremonilovene. Der var en lang række bestemmelser, ceremonier og love som skulle henlede folkets opmærksomhed på den kommende frelser, men der kunne IKKE opnås frelse ved at udføre disse ceremonier.
Betingelserne for frelse ER og HAR ALTID har været den samme, TRO! <Ef 2,8-9> Ikke en hvilken som helst tro, men den tro som Jesus gav et eksempel på da han levede her på jorden. <Joh 4,34> Den tro der frelser, er i en konstant søgen efter mere viden om Jesus Kristus, Guds søn, og efter at leve i overensstemmelse med Guds ord og i at følge Jesus, vort eneste virkelige eksempel og forbillede. <1 Pet 2,21 + Joh 14,6>

Et hvert land har sine love og regler, således er det også med Guds rige, dér er der også love og regler og det er godt det er sådan, da der ellers ville være kaos og lovløshed. Et land uden love er et land hvor lovløshed og umoral hersker.
Det er rigtigt at Paulus sagde at Kristus var lovens ophør, <Rom 10,4> men han sagde også at hvis ikke der var en lov, så var der heller ingen synd, <Rom 3,20 og 5,13 og 7,7-8> ingen overtrædelser <Rom 4,15> og at loven var retfærdig og god. <Rom 7,12> Dette lyder meget selvmodsigende, men KUN for dem der IKKE undersøger hvad der er tale om. Enhver der tager sin Bibel og en Bibelordbog og under bøn om Den Hellige ånds vejledning undersøger disse ting, vil se at den lov Paulus omtaler som ophørt, er den lov der med sine ofringer og ceremonier viste fremad til den lovede Frelser. Den lov Paulus omtaler som retfærdig og god, den lov der kan overbevise os om synd, er den samme lov som Jesus omtalte i sit svar til den lovkyndige.

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind. Dette er det største og det første bud. Der er et andet, som er dette ligt; du skal elske din næste som dig selv. Matt 22,37 til 39

På disse to bud hviler hele universets eksistens. Det var disse to bud der i detaljer blev skrevet med Guds finger på de to stentavler. <2 Mos 24,12 og 32,16> Det er også den lov Paulus henviser til med ordene:
Sætter vi da loven ud af kraft ved troen? Nej, langtfra! vi stadfæster loven. Rom 3,31

Det er rigtigt at Paulus i Kol 2,16 siger at vi ikke skal lade nogen dømme os for mad og drikke, nymåne og sabbatter, men prøv engang at se på hvad det er at Paulus her taler om, mad, drikke, nymåne og sabbatter, med blot et begrænset kendskab til Guds ord er enhver klar over at det Paulus her taler om er den ceremonielle lov. Den syvende dag sabbatten var der ikke tvivl om. Men der var nogle som var i tvivl om, om de stadig skulle overholde de ceremonielle højtider, såsom nymånefesten og de ceremonielle sabbatter, <3 Mos 23,27-32 og 39> disse kunne falde på forskellige dage i ugen. Når et vers tages ud, ikke alene af dets sammenhæng, men også helt ud af sammenhæng med hvad der siges andre steder, kan man få skriften til at sige hvad som helst, som for eksempel at du skal hade dine forældre. <Luk 14,26>

Der er mange der mener at Guds lov ikke gælder mere, at den blev naglet til korset sammen med Kristus, men ved et nærmere eftersyn står det hel klart at den lov der blev naglet til korset var ceremoniloven, det vil sige den lov der skulle henlede befolkningens tanker på den kommende Frelser.
Den lov der sagde at det er forkert at dræbe hinanden, at vi ikke skal stjæle fra hinanden og så videre var IKKE en lov der skulle vise frem til en kommende Frelser.
Da Jesus døde på korset var den længe ventede Frelsers komme fuldbragt, <Joh 19,30> der var ikke mere brug for ceremonier til at henlede befolkningens opmærksomhed på den kommende Frelser, for
NU VAR HAN KOMMET, OG NU HAVDE HAN OPFYLDT DET HAN VAR KOMMET FOR,
nemlig at frelse menneskene FRA deres synder. <Matt 1,21>

Nogle påstår at det ikke alene var ceremonilovene der blev opfyldt, men at moralloven, de ti bud, også blev opfyldt og at den derfor også ophørte med at eksistere, det er rigtigt at moralloven, de ti bud også blev opfyldt ved Jesus Kristus, men den ophørte ikke med at være gældende, hvis dette var tilfældet så ville det jo nu være tilladt at slå ihjel, at stjæle, at bedrive hor, at tilbede falske guder og så videre.
Nogle siger at de ti bud kun var for Jøderne, hvis dette var tilfældet så døde Jesus også kun for Jøderne, og frelsen er dermed kun for Jøder, men dette er i modstrid med Bibelens ord om frelse for ALLE.

Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Joh 3,16

Og derfor RÅBES DER NU MED HØJ RØST TIL DIG:

Frygt Gud og giv ham æren; thi nu er hans doms time kommet. Ja, tilbed ham, som har skabt himmelen og jorden og havet og kildevældene. Åb 14,7

Der er stadig en af de mest afgørende tider i jordens historie foran os. Dommen over de levende, det vil sige den undersøgende dom, den dom hvor ALLE mennesker der lever på jorden bliver delt op i to og kun to grupper. <Matt 25,32-46>
Johannes stiller i den forbindelse et meget afgørende spørgsmål,

HVEM KAN DA BESTÅ? <Åb 6,17>

Jesus sagde:
Det er forgæves, i dyrker mig, når i fører lærdomme, som kun er menneskebud. I sætter Guds bud til side og holder fast ved menneskenes overlevering. Og han sagde til dem: "Hvor smukt, at I ophæver Guds bud for at holde jeres egen overlevering! Mark 7,7-9

H. Hvilken dag var solgudens helligdag?
I flere tusinde år har hedningerne tilbedt solen og andre falske guder, <5 Mos 17,3 + 2 Kong 21,3 og 23,5> men i året 321 udstedte Konstantin en lov der påbød de kristne at helligholde solens dag - søndag.
Hvis de kristne allerede helligholdt søndagen, enten på grund af Jesu opstandelse eller af andre bibelske årsager, havde der ikke været nogen grund til at udstede en lov om dette. Men Konstantin blev brugt af den gamle slange som et redskab, til at lede jordens befolkning endnu et skridt væk fra deres Skaber og Frelser, og for at føre dem endnu dybere ind i bedragets mørke labyrint. Formålet med denne lov var, og er stadig, at ALLE hedninger, protestanter og katolikker, ja kort sagt ALLE skal helligholde den falske hviledag søndagen og på denne måde tilkendegive at de IKKE ønsker at ære og tjene Herren, himlens og jordens Skaber og Frelseren Jesus Kristus.

Men hverken dette eller nogle af de andre bedrag kunne gennemføres med mindre befolkningen blev holdt hen i uvidenhed om hvad Guds ord siger. Befolkningen måtte ikke selv undersøge hvad der står i Guds ord, i stedet skulle de blindt følge det som præsterne, de kirkelige ledere og de gejstlige lærte dem og da det er det letteste, følger mange stadig dette selv om det er i modstrid med Bibelens tydelige ord.

I. Hvilken dag er blevet samlingspunktet for mange kristne trossamfund?
Søndagen er i dag blevet til det centrale samlingspunkt for en meget stor del af de protestantiske og katolske kirker.
Søndagshelligholdelse er et af de trospunkter de alle er enige om inden for sammenslutningen af kirker i verdensrodet.
Mange har sagt at sabbatten kun var for Israelitterne, at den kun var for Jøderne, men her er der igen tale om et bedrag, for Jesus gjorde det helt klart med sin udtalelse i Mark 2,27 Sabbatten er til for menneskets skyld.
Da Herren med sin finger nedskrev himlen og jordens grundlov på de to stentavler, <2 Mos 31,18 + 5 Mos 4,13 og 9,10> var det IKKE med en tilføjelse om, at den kun gjaldt for nogle bestemte folkeslag. Det er i den forbindelse værd at lægge mærke til at der i det fjerde bud, <2 Mos 20,8-11> henvises til den uforglemmelige dag der på en ganske særlig måde var blevet helliget og velsignet ved skabelsen,<1 Mos 2,2-3> bemærk også at der i dette bud henvises til Skaberen! <2 Mos 20,11>
Dagen der på en ganske særlig måde knytter Skaberen og skabelsen sammen er med her. Bemærk også at Herren i dette ene af de ti bud, på en særlig måde gør opmærksom på, at det IKKE KUN var nogle bestemte der skulle mindes denne specielle dag, men ALLE ja endog kvæget.
Trællene og de fremmede er nævnt her, <2 Mos 20,10> og kun her i dette ene af de ti bud. Var det da i orden at trællene tilbad afguder, slog ihjel og bedrev hor? NEJ bestemt ikke, men Herren forudså at den dag der til ALLE TIDER skulle hjælpe ALLE FOLK, FOLKESLAG OG TUNGEMÅL til at huske HVEM der er deres skaber og HVORDAN jorden blev skabt. Herren forudså at Satan med dette bud, MERE end noget andet af de ti bud, ville forsøge at føre jordens befolkning vild.
Herren tog ikke fejl, dette bud er ændret eller helt fjernet hos størstedelen af denne jords befolkning. At slangen har haft held til at bedrage millioner af mennesker der ikke bekender sig til at tro på Skaberen og på hans ord, kan man måske forstå, men at det er sket i de allerfleste af de trossamfund der gør krav på, at have bygget deres tro på Bibelen og KUN på den, viser hvor stor magt den gamle slange har over Jordens befolkning. <Åb 13,3 og 14 + Åb 18,3>
Det der nok må siges at være bedraget over alle bedrag, er den kendsgerning at de kirkelige ledere inden for næsten ALLE de protestantiske og katolske trossamfund, ER KLAR OVER at de IKKE helligholder den dag der blev givet til minde om skabelsen og Skaberen, men at de i stedet helligholder den dag der hylder udviklingslæren og mennesket, som sin egen skaber.

DEN KATOLSKE KIRKE
I stedet for den syvende dag og andre højtider fastsat af den gamle lov HAR KIRKEN FORESKREVET, at søndagene og helligdagene skal sættes til side til tilbedelse af Gud. <Dr. Challoner, Catholic christian instruced, side 211>

Du kan læse Bibelen fra 1 Mos. og til Åbenbaringens bog, og du vil ikke kunne finde så meget som én linie, der berettiger til helligholdelse af søndagen. Skriften påbyder en religiøs overholdelse af lørdagen. <James Kardinal Gibbone, The Fait of our fathers, side 111>

DEN LUTHERSKE MENIGHED Overholdelsen af Herrens dag, søndag, er ikke grundlagt på nogen befaling fra Gud, men PÅ KIRKENS AUTORITET. <Den augsburgske trosbekendelse>

DEN ANGLIKANSKE KIRKE Vi holder den første dag i ugen hellig i stedet for den syvende af samme grund, som vi iagttager så mange andre ting, IKKE fordi Bibelen siger det, men fordi KIRKEN HAR PÅBUDT DET. <Pastor Isaac Williams, B. D. Plain sermons on the cate-cism, bind 1 side 336>

Dette studie fortsætter  >>> >>>


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.com